Kommande detaljplanearbete för Ölmstad 2:75

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Ölmstad 2:75, som stadsbyggnadsnämnden beslutade 11 juni 2020.

Ansökan avser att ta fram ny detaljplan för aktuell fastighet i syfte att möjliggöra
byggnation av för orten centrumnära bostadsbebyggelse. Enligt ansökan kan
utöver Ölmstad 2:75 även delar av Ölmstad 2:16 vara aktuell om det kan bidra
till en bättre helhet.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2023. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: