Kommande detaljplanearbete för Samset 1:1 och 4:1 (etapp 5), Jönköpings kommun

Här hittar du information om det positiva planuppdrag för fastighet Samset 1:1 och 4:1, som stadsbyggnadsnämnden beslutade i april 2010.

Ansökan avser att utveckla Samset och möjliggöra för bostadsbyggnation.

Detaljplanearbetet berör etapp 5 av Samset och bedöms tidigast kunna påbörjas 2023. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: