Kommande detaljplanearbete för Tahe 1:129 (fd. Tahe 1:66)

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Tahe 1:129 (fd. Tahe 1:66) som stadsbyggnadsnämnden beslutade om 7 april 2022.

Ansökan avser att möjliggöra byggnation av verksamheter.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2025. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: