Prioritering av detaljplaner

Här får du information om planarbetet påverkas av prioriteringar i olika instanser.

Kommunfullmäktige gör övergripande prioriteringar genom att anta  kommunprogram, översiktsplaner, stadsbyggnadsvisionen, kommunikationsstrategin samt bostadsförsörjningsprogrammet.  

Samhällsbyggnadsutskottet gör övergripande prioriteringar genom att ex välja utbyggnadsriktning för olika geografiska områden.

Stadsbyggnadsnämnden beslutar om planbesked där ett tidigaste startdatum för aktuellt planarbetet anges.

Prioriteringsordning


Planarbeten inplaneras årsvis utefter planbeskeden. Årets planer prioriteras i följande ordning:

  1. Service- och infrastruktur (ex skolor, förskolor, äldrebostäder, gruppbostäder, gata- och VA-projekt)
  2. Större bostads- och verksamhetsprojekt (100-2500 bostäder)
  3. Medelstora bostads- och verksamhetsprojekt (15-100 bostäder) samt projekt för att hålla alla kommundelar levande.
  4. Mindre bostads- och verksamhetsprojekt (3-15 bostäder) samt projekt för bygglov och lantmäteriförrättningar.  

Vissa nya bostadsprojekt är beroende av att väg-, skol- och förskoleutbyggnad kommer före, just för att kunna tillgodose dessa behov när bostäderna är inflyttningsklara.

Senast granskad/publicerad: