Så här går en markanvisning till

Byggaktörer eller andra intressenter som önskar en markanvisning ska anmäla detta till tekniska kontoret, som registrerar alla anmälningar.

Här kan du läsa steg för steg hur det går till när Jönköpings kommun bjuder in till markanvisning.

Steg 1 - Jönköpings kommun skickar ut en inbjudan

Vi mejlar ut en inbjudan till markanvisning till att byggaktörer som visat intresse för markanvisning genom formuläret "Byggaktörer, anmäl er här". Vi går även ut med inbjudan här på hemsidan.

Steg 2 - Byggaktörer lämnar in intresseanmälan

Intresseanmälan ska innehålla ett dokument på ca 5 sidor med följande information:

 • Företagets namn och organisationsnummer
 • Kontaktuppgifter till sökanden (namn, telefon och e-post)
 • Kortfattad beskrivning av företaget
 • Beskrivning av ambitioner avseende byggnationen (ej ritningar)
 • Eventuella samarbetsparter för genomförandet av exploateringen 
 • Referensobjekt och ev. övrig information som är relevant för projektet

Steg 3 - Vi väljer ut 3 - 4 byggaktörer

Inlämnade intresseanmälningar kommer att utvärderas av tekniska kontoret i samråd med stadsbyggnadskontoret. Därefter tas beslut om att gå vidare med 3-4 byggaktörer. De utvalda byggaktörerna får ca 5 veckor på sig att ta fram idéhandlingar med skisser och ritningar samt fylla i checklistan. Inkomna förslag bedöms av tjänstemän utifrån följande punkter: gestaltning, ekonomi, genomförbarhet, tidplan, miljö/energi. Därefter tas beslut om vilken byggaktör som ska få markanvisning av tekniska nämnden.

Fördelen med ett tidigt urval är att byggaktörerna på ett tidigt stadium inte behöver ödsla stora resurser på ett projekt. För att skapa variation i respektive projekt sker urval även med hänsyn till om byggaktören är kommunal, kooperativ, lokal/regional eller ny i kommunen.

Kommunen har höga ambitioner vad gäller miljöfrågor och arkitektonisk utformning och vill se alternativa och kreativa lösningar.

Steg 4 - Byggaktörer lämnar in idéhandlingar

Material som lämnas in ska innehålla följade

USB-minne

Innehållande tre digitala filer:

 • Presentation av ert företag (som en sammanhängande pdf-fil), se innehåll nedan.
 • Ifylld checklista
 • Sketchup-fil på ert förslag

Presentation

Ett utskrivet och ihopsatt exemplar av presentationen i A3-format. Presentationen ska innehålla:

 • Allmän beskrivning av förslaget, dess kvalitéer och målsättningar.
 • Kortfattad beskrivning av er idé för områdets gestaltning och bebyggelse.
 • Situationsplan i skala 1:400 som redovisar byggnaders placering och markplanering.
 • Markplaneringsritningar och sektioner som visar hur höjdskillnader sommer att tas upp i området, grov höjdsättning av området.
 • Översiktliga planlösningar skala 1:100
 • Övriga ritningar som behövs för att beskriva förslaget.

Checklista

Ifylld och underskriven checklista utskriven i A4-format.

Sketchup

Sketchupmodell av förslaget.

Steg 5 - Inkomna förslag utvärderas

Utvärderingsgruppen, bestående av tjänstemän från tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret, gör en sammanvägd bedömning av inkomna förslag till byggnation utifrån gestaltning, ekonomi, genomförbarhet, tidplan, miljö och energi.

Steg 6 - Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämden informeras

Tjänstemän informerar respektive nämnd om inkomna förslag, utvärderingsgruppens synpunkter och ger förslag på tilldelning av markanvisning.

Steg 7 - Tekniska nämnden beslutar

Nästkommande nändsmöte (efter informationsärendet) beslutar tekniska nämnden om vilken byggaktör som tilldelas markanvisning.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

markanvisning@jonkoping.se
Tekniska kontoret
Västra Storgatan 16
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00