Program för parkering och parkeringstal

Här hittar du riktlinjer för att anpassa nya fastigheters och stadsdelars parkeringsbehov till morgondagens resvanor

Cykelparkering med färgglada cyklar

”Parkeringstal för Jönköpings kommun” är ett komplement till ”Program för parkering i Jönköpings kommun (antaget i Kf 2015-04-29)” och ersätter kommunens nuvarande parkeringsnorm från 1989.

Dagens behov ska styra

Program för parkering i Jönköpings kommun anger inriktningen för hur de förändrade förutsättningarna för parkering ska hanteras och hur tillgängligheten till olika delar av kommunen ska ordnas genom parkering.

Parkeringstalen reglerar hur mycket parkering en byggaktör/fastighetsägare eller verksamhetsutövare minst måste anlägga vid ny- och tillbyggnad samt vid ändrad användning av fastighet. De nya riktlinjerna omfattar både cykel- och bilparkering. Kommunen är indelad i tre geografiska zoner mellan vilka parkeringstalen varierar. Zonerna utgår från den tidigare indelningen men justering har gjorts efter närhet till god kollektivtrafik.

Mer fokus på cykelparkering och hållbara alternativ

De nya parkeringstalen tar ett större helhetsgrepp om parkeringsfrågan vilket innebär att cykelparkering ingår som en viktig del. Andelen cykelparkering behöver på många håll öka och kvaliteten på cykelparkeringarna höjas i takt med att cykeln blir ett allt viktigare transportmedel.

Dokumentet innehåller s.k. flexibla parkeringstal och ger därför viss möjlighet för den enskilde att påverka hur mycket bilparkering som ska anläggas/byggas.


Senast granskad/publicerad: