Bankeryd, kommundelsutveckling

Grillplats med bänkar och bord med Attarpsdammen i bakgrunden.

Bankeryd är en gammal industriort belägen ca nio kilometer nordväst om Jönköping. Här finns vandringsleder och ett rikt föreningsliv, men framförallt är Bankeryd känt genom alla de företag på orten som tillverkar penslar.

I Bankeryd finns flera trevliga bostadsområden som Nyarp, Torp, Berghalla, Attarp, Backamo, Trånghalla och Sjöåkra. Här finns flera skolor, kyrkor och idrottsföreningar. I området Attarp ligger bland annat ett utomhusbad med flera pooler, men också Attarpshallen som består av två idrottshallar.

Bankeryd har gamla anor som ort och det finns dokumentation om flera olika bruk redan från 1600-talet. Bankeryd var en egen kommun fram till sammanslagningen med Jönköping år 1971 och idag bor cirka 8800 invånare på orten (2019).

Aktuella projekt

Under 2022 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Stötta BSMK för tillbyggnad av offentlig toalett.
 • Ge ekonomiskt stöd till genomförande av Bankerydsdagen/Penselfestivalen.
 • Sätta upp en ljuslåda för visning av månadens bild i samverkan med Bankeryds fotoklubb.
 • Fortsätta utveckla Lillåleden med förbättringsåtgärder.
 • Sätta upp ny gatubelysning på Vidablicksvägen.
 • Föra dialog med Jönköpings kommun om förbättringar av traikmiljön för gående, cyklister och bussresenärer.
 • Planera för en utökad dialog med boende i Bankeryd.
 • Sätta upp välkomstskyltar till Bankeryds infarter.

Bankeryds utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Bankeryd består av representanter från:

 • Aktiv Ungdom
 • Bankeryd Business Network
 • Bankeryds ridklubb
 • Bankeryds sportklubb
 • Bankeryds tennisklubb
 • Bankeryds skid- och motionsklubb
 • Domsands båtsällskap
 • Fiskeklubben
 • Hembygdsföreningen
 • KFUM Vidablick
 • Lions
 • LRF
 • Missionskyrkan
 • Naturskyddsföreningen
 • PRO
 • Scouterna
 • Socialdemokratiska föreningen
 • SPF
 • Svenska kyrkan
 • Trånghalla/Berghalla Villaförening

Genomförda projekt

Under åren genomförs en rad olika projekt där några av dem är följande:

 • Ekonomiskt stöd till BSMK för att tillgängliggöra pumptrackbanan (2021)
 •  Initiativet till pendelparkering vid Fjällhyddevägen genomfördes (2021)
 • Påverkade så att området nedanför församlingshemmet städades upp (2021)
 • Påverkade så att belysning förbättrades vid stråken över Lillån (2021)
 • Påverkade Miljökontoret att ta fram underlag för åtgärder av Attarpsdammen, LillånGjorde en plan för aktivitetsytor och stigar vid Attarpsdammen (2021)
 • Gjorde en plan för aktivitetsytor och stigar vid Attarpsdammen (2021)
 • Belysning längs med gång- och cykelbanan mellan Hembo och Lillån (2020)
 • Åtgärder på Lillåleden - Tjuvanabben (2020)
 • Projektering av pendelparkering vid Fjällhyddevägen (2020)
 • Kompletterat utegymmet på Furuvik med mer bark
 • Byggnation av vandringsled längs med Lillån som under namnet Lillåleden 2019 (kartfolder i pdf-format finns längst ned på sidan)
 • Öppet möte med allmänheten med information om planerad bostadsbebyggelse hösten (2019)
 • Förbättrad stig i Trånghalla mellan Parkvägen och Bergvägen (2019)
 • Bro över Lillåns utlopp till Vättern (2018)
 • Boulebanor på Furuvik (2018)
 • Ridväg vid Målskog, Bankeryds ridklubb (2018)
 • Sommar-GC mellan Granbergs gård och Trånghalla (2018)
 • Upprustning av Kyrkvägen, asfaltering och bänkar (2018)
 • Trygghetsåtgärder i Attarpstunneln (2017)
 • Liv i centrum, trivsammare miljö (2017)
 • Allmän aktivitetsyta vid Furuvik med utegym (2017)

Senast granskad/publicerad: