Tenhult, kommundelsutveckling

Träskylt med Välkommen till Tenhult skrivet på. 

Tenhult är en tätort och ligger 13 kilometer sydost om Jönköping, mot Nässjö. Tenhult är ett villasamhälle som är populärt bland barnfamiljer och mest känt är orten för sin husvagnstillverkning.

Tätorten Tenhult har 3 179 invånare, men tillsammans med den omkringliggande landsbygden har området 5 248 invånare (2018). Villasamhället är populärt bland barnfamiljer och de flesta bor i småhus eller flerfamiljshus.

I Tenhult finns grundskola, naturbruksgymnasium, äldreboende, dagligvaruhandel samt några butiker, men här finns också många företag och industrier. Mest känt är man för sin husvagnstillverkning. Det finns flera idrottsföreningar inom bland annat fotboll, skidor och orientering. Det är enkelt att ta sig till och från Tenhult med kollektivtrafiken då det finns bra buss- och tågförbindelse med Jönköping.

Rogberga kyrka kan man idag tycka ligger lite vid sidan om samhället. Största delen av de som bor i kommundelen bor i Tenhults tätort, men för 200 år sedan såg det annorlunda ut. När järnvägen drogs genom Tenhult 1864 växte det nya samhället fram med stationen som centralpunkt. Från att ha varit ett litet bondesamhälle med Rogberga kyrka som centrum i socknen blev det nu ett handels- och industricentrum.

Vad många inte vet är att kriget mellan Sverige och Danmark i början av 1600-talet även drabbade Tenhult. Gustav II Adolfs skogsförvaltare Mickel Jönsson och 500 bönder stred mot danskarna och avgick med segern. År 1842 restes en sten till Mickels minne. 1897 återinvigdes stenen vid järnvägsstationen som då var Tenhults centrum. Mickelsstenen och området runtom sköts av den lokala utvecklingsgruppen.

Bättre i Tenhult

Under september 2021 samlade vi in förslag på fysiska förbättringar i närmiljön i tre olika kommun­delar, däribland Tenhult. På webben och via kommunens sociala medier fanns möjlighet att lämna förslag som sedan sammanställdes av kommunen och den lokala utvecklingsgruppen i Tenhult. Totalt kom det in 118 förslag, och de som utvecklingsgruppen ansåg vara genomförbara kunde man sedan rösta på på webben.

Totalt röstade 172 personer på de olika förslagen. Förslagen och resultat av röstningen ser du i tabell nedan.

Det vi kommer göra under året ser du under rubriken Aktuella projekt.

Förslag och resultat av röstningen för Bättre Tenhult

Förslag och resultat av röstningen för Bättre Tenhult

Förslag

Antal röster

Procent (%) av röstningsdeltagarna

Skrivelse till Trafikverket om trafikmiljöer i Tenhult

120

69,8

Förbättra parkeringen och gräsytan på Tenhultsbadet

82

47,7

Utveckla Tenhults vandringsled

64

37,2

Sammanställa smh-info om föreningsliv etc. i Tenhult

58

33,7

Bygga hinderbana/utegym

56

32,6

Grillplats vid Andersaland

49

28,5

Utveckla grönytan Klövervägen

28

16,3

Utöka dialogen med Tenhultsborna via facebook

24

14

Förbättra området och trapporna vid lekplatsen Videvägen

20

11,6

Plantera prydnadsbuskar vid Mickelstenen

10

5,8

Aktuella projekt

Följande evenemang som arrangeras av föreningslivet kommer att stöttas ekonomiskt: Valborgsmässofirande, Nationaldagsfirande och sommarlustspel vid Hembygdsgården samt julmarknaden på Ingaryd.

 • Julbelysningen ska sättas upp och tas ned.
 • Prydnadsbuskar skall planteras vid Mickelstenen.
 • Ödestugu Sockenråd får ett litet ekonomiskt bidrag till sin publika verksamhet.
 • ”Tenhultsbladet” - ett informationsblad till hushållen kommer att delas ut i mars.
 • Tenhultsbadets parkering och gräsyta kommer att justeras under våren.
 • Vi ska starta ett projekt med syfte att skapa en trevlig mötesplats och hinderbana vid Klövervägen.
 • Skrivelse till Region Jönköpings län/Transportplanen med önskemål om gång- och cykelvägar mellan Tenhult och Jönköping samt Tenhult och Barnarp har sammanställts och skickats in.
 • Iordningställa badplatsen vid Annersaland får vi avvakta med till 2023 då budgeten inte räckte till.
 • Utveckla Tenhultsleden får stå tillbaka p.g.a. att budgeten inte räckte till. Vi kommer att uppvakta Länsstyrelsen om att utöka parkeringsyta och bygga fler bänkar på Uvaberget.
 • Frågan om trapporna vid lekplatsen på Videvägen ska vi diskutera med tekniska kontoret som är ansvariga för den.
 • Information om olika åtgärder och aktuella frågor kommer att läggas upp på Tenhults Facebooksida.

Tenhults utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Tenhult består av representanter från:

 • TSOK
 • Vägföreningen
 • Företagarna
 • Fiskeklubben
 • Rogberga Hembygdsförening
 • SPF
 • Ingaryds vänner
 • Tenhults scoutkår
 • Svenska kyrkan
 • Ödestugu sockenråd
 • Tenhults RPG
 • Pingsförsamlingen
 • PRO
 • Gymnastikföreningen
 • Föräldrarepresentant
 • Jaktvårdsföreningen
 • Tenhults IF

Genomförda projekt

Under åren genomförs en rad olika projekt där några av dem är följande:

 • Tog bort vass vid Tenhultsbadet i samverkan med Kultur & Fritid, 2020
 • Vandringsleden mellan TSOK:s klubbstuga, Uvaberget och Ingaryd började byggas 2020
 • Välkomstskyltar vid infarterna till Tenhult, 2020
 • Planering av vandringsled söder om samhället och mot Ingaryd 2019
 • Underhåll och tillsyn av områdena Mickelsstenen och Tenhultsbadet
 • Ekonomiskt stöd till Hembygdsföreningen för det arbete de gör för samhället
 • Röjning av hela slänten ovanför Mickelsstenen 2017
 • Stöd till arrangemang av julmarknaden
 • Bänkbord och omklädningshytt vid Tenhultsbadet 2017
 • Ekonomiskt stöd till Rogberga Hembygdsförening för sommarevenemang 2016, 2017 och 2018
 • Skejtrampen vid idrottsplatsen byggdes 2015. Samtidigt asfalterades vägen in på området och ny belysning sattes upp.
 • Tenhultsbadet är populärt och varje år förbättras området. Det kan vara ny sand, bänkar (2014), borttagning av vass med mera.
 • Utegymmet finansierades 2013 och sköts av TSOK.

Fler genomförda projekt i Tenhult Pdf, 31.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast granskad/publicerad: