search
Sök
menu
Meny
Sök

Översiktlig planering

Det är en kommunal angelägenhet att besluta om hur mark- och vattenområden ska användas. Detta görs bland annat i en översiktsplan.

Fysisk planering görs med stöd av plan- och bygglagen. Det innebär att arbeta med visioner för framtiden och om att i dialog skapa en gemensam strategi för utvecklingen. Stadsbyggnadskontoret ser översiktlig planering som en kontinuerlig process vilket är en förutsättning i en kommun vars kvaliteter ska förvaltas och som ständigt är i förändring.

Utöver den kommunomfattande översiktsplanen handlar översiktlig planering om hållbart samhällsbyggande, trafikplanering, grönstrukturplanering, bostadsförsörjning m.m. Det handlar också om översiktliga program för större utvecklingsområden, där programmet sätter in enskilda projekt i sitt större sammanhang.

Film om översiktlig planering