Gällande översiktsplaner

Här hittar du information om de tre gällande översiktsplaner som alla är antagna av kommunfullmäktige.

En översiktsplan vägleder vid beslut om hur mark, vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

En översiktsplan kan vara kommunomfattande, fördjupad, FÖP, eller tematisk, TÖP. Alla redovisar kommunens långsiktiga målsättning för mark- och vattenanvändningen.

Översiktsplan 2016

Översiktsplan 2016 är kommunomfattande och beskriver alla allmänna intressen över hela kommunen. Planen redovisar kommunens ambitioner hur man anser att kommunen ska utvecklas. Den är inte juridiskt bindande, den är istället vägledande då kommunen tar beslut angående  exploatering, bevarande och utveckling. Det är först vid efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning som kommunen i varje ärende ska väga de allmänna intressena enligt översiktsplanen mot de enskilda intressena. Översiktsplanen innehåller dels viljeinriktningar som har en strategisk formulering, dels riktlinjer som är mer konkreta för vissa geografiska områden eller särskilda sakfrågor.

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2016-06-22 och vann laga kraft 2017-07-17.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare och Ramprogram för Södra Munksjön, är två fördjupade översiktsplaner som antogs före den kommunomfattande översiktsplanen. De har varit underlag och har inarbetats i Översiktsplan 2016. I de fall de fördjupade översiktsplanerna inte stämmer överens med den kommunomfattande planen så är det Översiktsplan 2016 som gäller. Det beror på förändrade förhållande och bedömningar som har skett sedan de antogs och den senare antagna planen är därför mer uppdaterad. Däremot innehåller de båda fördjupade översiktsplanerna mer omfattande bakgrundsbeskrivningar, underlagsrapporter och analyser som motiverar kommunens ställningstaganden.

Den digitala översiktsplanen är interaktiv. Genom att tända och släcka olika kartlager kan du själv välja vad du vill se.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare är en fördjupad översiktsplan som redovisar kommunens målsättning för utbyggnad av bostäder och verksamheter. Den antogs av kommunfullmäktige
2011. Utbyggnadsstrategin är inarbetad i Översiktsplan 2016 och är fortsatt gällande parallellt med den kommunomfattande översiktsplanen. Till utbyggnadsstrategin finns ett antal underlagsrapporter.

Ramprogram för Södra Munksjön

Ramprogram för Södra Munksjön som antogs av kommunfullmäktige 2012 är en fördjupad översiktsplan som redovisar kommunens planer för omvandlingen av södra Munksjöområdet. Den visar en huvudstruktur inom vilken den långsiktiga utvecklingen kring södra Munksjön kan ske successivt. Den gäller parallellt med översiktsplan 2016. Ramprogrammet har också ett stort antal underlagsrapporter.

Det krävs ett målmedvetet arbete för att skapa en god stadsutveckling där stora och små steg tas i samverkan mellan offentliga och privata intressen. Många olika aktörer är berörda och blir viktiga samarbetspartners i det fortsatta arbetet.

Ramprogram Södra Munksjön Pdf, 28.9 MB.

Senast granskad/publicerad: