Resultat medborgardialog utbyggnads­strategin för centrala tätorten

Här redovisas en sammanfattning av resultatet för den medborgardialog som genomfördes under våren och sommaren 2020 för att få in synpunkter och idéer kring den del av utbyggnadsstrategin som innefattar centrala tätorten och stadsnära kommundelar.

Insamlingen gjordes i ett digitalt kartverktyg via kommunens hemsida. Annonseringen och kommunikationen av medborgardialogen kompletterades till viss del av möten och information i några olika sammanhang. Coronavirusets konsekvenser medförde att fysiska möten och träffar till stor del fick begränsas.

Utifrån resultatet kommer kommunen att fortsätta planera utifrån de största frågorna som lyfts fram: fler bostäder, mer grönska, hållbara resor och att stärka möjligheten till service och mötesplatser inom den första etappens utbredning. Eftersom trygghetsfrågor lyfts av alla åldersgrupper och särskilt av de yngre invånarna så kommer detta att vara ett extra fokus genom planeringsprocessen.

Medborgardialog för Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - mindre tätorter och landsbygden

Medborgardialogen om utvecklingen i mindre tätorter och landsbygden genomfördes hösten 2021 och avslutades 31 december 2021. Resultatet sammanställs och presenteras under våren 2022.

Deltagande

Under medborgardialogen för centrala tätorten kom 622 svar in. Majoriteten (69 %) av de som svarat är mellan 20-49 år, där åldersgruppen 30-39 år sticker ut mest. Minst antal svar har kommit in från de yngsta 0-9 år och de äldsta 80 + med en svarsfrekvens på under 1 %. Könsfördelningen på svaren har varit 54 % män, 44 % kvinnor och 2 % annan könstillhörighet.

Diagram - boendeplats

Diagram som visar boendeplats på den som svarat. Flest svarande har Jönköping och Huskvarna.

Diagrammet visar fördelningen på var de som svarat bor.

 

 

Diagram - åldersfördelning

Diagram som visar åldersfördelningen på antal svarande i medborgardialogen.

Diagrammet visar åldersfördelningen på de svarande i medborgardialogen.

Synpunkter om platser

Frågorna i den första delen av medborgardialogen var: välj en plats som du vill utveckla och välj en plats som du tycker är bra. Efter att någon av kategorierna utveckla eller bra valts, kunde synpunkten markeras ut på kartan. Här fanns sedan ett antal utvecklingsmöjligheter eller kvaliteter som kunde kryssas för. Det gick att kryssa för allt från en till alla valmöjligheter.

Utveckla en plats

82 % av de svarande har pekat ut en plats som behöver utvecklas. De som har pekat ut en plats för utveckling har valt att främst ange nya bostäder (20 %) som en utvecklingsmöjlighet, följt av lättare att nå med cykel och mer service och butiker. Utvecklingsmöjligheterna lättare att nå med bil (7 %) har valts minst antal gånger.

Av de platser som kvinnor anser kan utvecklas har flest satt lättare att nå med cykel, mer service och butiker och mer restauranger och kaféer som de mest prioriterade utvecklingsmöjligheterna. Män har på samma fråga ansett att nya bostäder, lättare att nå med cykel och trafiksäkrare är viktigast för utvecklingen. De som har valt könstillhörigheten Annan har prioriterat utvecklingsmöjligheterna annat, trafiksäkrare och gör tryggare.

Diagram - svar utvecklingsområden. Vanligaste svaren är nya bostäder, lättare att nå med cykel och mer service och butiker.

Diagrammet visar antalet svar i olika kategorier på vad man vill utveckla på en plats.

 

 

Platser som är bra idag

18 % av de svarande har pekat ut en plats som de tycker är bra idag. Av de som pekat ut en plats som är bra som den är idag har flest valt kvaliteterna grönska (11 %) och lugn och ro. Detta tyder på att grönområden och parker samt tillgången på platsen för återhämtning och vila är något som uppskattas och som många vill värna.

Kvaliteten arbetsplatser (1 %) har valts minst antal gånger och ett fåtal har valt annat för att beskriva kvaliteten på sin valda plats.

Av de platser som kvinnor ansåg vara bra dominerade kvaliteterna grönska, lugn och ro och barnvänligt. Män har främst ansett att kvaliteterna grönska, lugn och ro och lätt att nå som gående är bra på platser idag. De som valt en annan könstillhörighet än kvinna eller man har angett grönska, lugn och ro och barnvänligt som de största kvaliteterna.

Viktigt när Jönköpings kommun växer

Av 622 svarande har 369 personer skrivit en kommentar i fritext om vad de tycker är viktigt att tänka på när Jönköpings växer. Detta utgör ca 60 % av alla deltagare i medborgardialogen. Av dessa är majoriteten av de svarande mellan 20 - 69 år. Utifrån fritexten har kategorier tagits fram för att kunna jämföra kommentarerna och det är dessa kategorier som redovisas här.

De ämnen som är frekvent återkommande i kommentarerna om vad som är viktigt att tänka på när Jönköping växer är: hållbara resor, grönska och bostäder.

Grönska

Grönska är den enskilda kategorin som har fått flest kommentarer och utgör nästan en fjärdedel av alla ämnen som framkommit under medborgardialogen. Kommentarerna handlar främst om att bevara och skapa mer grönska när Jönköping växer. Här är det främst bevarande av grönska som betonats och det finns därför en koppling till den del av medborgardialogen där det gick att peka ut platser som ansågs vara bra som de är.

Hållbara resor

De flesta som skrivit något om hållbara resor anser att cykel ska premieras före biltrafik, följt av kollektivtrafik och gång. Detta stämmer överens med de svar som inkommit i den förra delen, där utvecklingspotential för specifika ytor pekats ut. Olika former av hållbara resor har nämnts ca fyra gånger oftare än trafik kopplat till biltrafik och biltrafikens framkomlighet.

Bostäder

Den tredje största kategorin av kommentarer som inkommit är bostäder. Det har funnits många olika åsikter om hur bostäderna ska byggas, men främst har kommentarerna handlat om att skapa en blandning av upplåtelseformer, bostadstyper och funktioner i bebyggelsen.

Många har också tyckt att arkitekturen är en viktig fråga och önskan om olika stilideal har varierat från klassiskt till modernt. Nästan 10 % av alla inkomna kommentarer har diskuterat frågan om staden ska byggas tätare eller luftigare, där majoriteten önskat ett luftigare byggnadssätt än det som använts de senare åren.

Skillnader mellan olika åldrar

För åldersgruppen 0-19 år är det kategorierna arkitektur, hållbara resor och trygghet som fått flest kommentarer och för gruppen 70+ år är bostäder och hållbarhet i topp.

Viktigt i åldern 0-19 år

Ordmoln som visar vad åldern 0-19 år tycker är viktigt. De största orden är arkitektur, trygghet, aktiviteter, lokalservice och grönska.

Ordmolnet visar vad svarande i åldern 0-19 år tycker är viktigt när Jönköpings kommun växer.

 

 

Viktigt i åldern 20-69 år

Ordmoln, de största orden är: hållbara resor, grönska, bostäder, luftigt, hållbarhet, trafik, minska barriärer, landsbygden.

Ordmoln som visar vad svarande i åldern 20-69 år tycker är viktigt när Jönköpings kommun växer.

OBS vi redovisar inget ordmoln för 70+ eftersom det var så få svar.

Skillnader mellan kön

Sett till kön så finns det skillnader mellan vilka aspekter kvinnor, män och annan könstillhörighet har angett i sina kommentarer. För kvinnorna är de viktigaste aspekterna i ordning grönska, hållbara resor och bostäder. För männen är ordningen istället hållbara resor, grönska och arkitektur som framhålls mest. För gruppen annan könstillhörighet är antalet svarande få och kategorierna spridda, men jämställdhet har återkommit flest gånger.

Trygghet och jämlikhet

Nära 7 % av kommentarerna har berört trygghet och säkerhet som en viktig fråga att tänka på när Jönköping växer. I gruppen barn och ungdomar 0-19 år har trygghet utgjort en femtedel av kommentarerna. I frågan om utveckling av en plats tyckte en fjärdedel av samma åldersgrupp att tryggheten behövde öka.

Jämlikhet har varit ett återkommande tema där den främsta aspekten som har framhållits har varit att staden ska planeras för alla och att alla ska ha möjlighet att hitta en bostad. I samma anda har även cirka 7 % av alla inkomna kommentarer handlat om att det är viktigt att hela kommunen ska leva, även de mindre orterna och de områden som inte tagits med i etapp 1.

Workshop med ungdomar

En del av medborgardialogen har genomförts särskilt riktad till barn och ungdomar. Dialogen genomfördes på en fritidsgård, där 9 ungdomar från 3 olika fritidsgårdsområden deltog i en workshop kring frågan om vad barn och unga tycker är bra och dåligt i deras närmiljöer. De övergripande teman som diskuterats var:

Belysning

Vid diskussionerna för belysning framfördes att stora delar av de centrala delarna av Jönköping, Huskvarna och grönområden som Vätterstranden och stadsparken behövde bättre belysning och att mörka områden som mindre gator/gränder och platser som Juneporten upplevdes som mörka och obehagliga att gå på. Önskan om mer konst i de offentliga rummen och intressant belysning lyftes även.

Sittplatser och träffpunkter

Gällande sittplatser ansåg ungdomarna att det finns en brist på sittplatser med tak idag och att de sittplatser som finns är i behov av renovering. Det var viktigt att ha tillgång till mötesplatser med tak, eftersom det fanns en önskan om att kunna träffa vänner ute året om under alla väderlekar. Teknikladdningsstationer vad även något ungdomarna såg ett stort behov av. För mötesplatser önskades platser riktade till äldre barn/ungdomar, då ungdomarna inte ville använda lekparkerna och heller inte bara behöva träffas i centrum utanför affärerna.

Transport och kollektivtrafik

Ungdomarna lyfte fram att kollektivtrafiken som finns idag har för låg kapacitet och att de upplever att priserna är för höga i förhållande till deras ekonomi. De ville även se andra alternativ till den vanliga kollektivtrafiken, så som hyrcyklar och elsparkcyklar.

Grönska

Under diskussionerna på fritidsgården kom ungdomarna fram till att de önskar mer grönska och naturområden i sin närhet och gärna intill skolgårdarna. De ville även se mer ätbar växtlighet, så som jordgubbsplantor, mynta och liknande, istället för de traditionella blomsterarrangemangen.

Aktiviteter

En sista aspekt som lyftes under dialogen var att det behövs mer aktiviteter i staden, både större arrangemang för hela familjen och mer vardagliga aktivitetsytor.

Senast granskad/publicerad: