Varför behövs en ny översiktsplan?

Illustration med kännetecknande byggnader och element från Jönköpings kommun.

Här får du information om varför vi tar fram kommunens nya översikts­plan, genom Utbyggnadsstrategi 200 000. För en hållbar stadsutveckling nu och i framtiden behöver vi en långsiktig planering – vi behöver ha beredskap, en strategi, för att Jönköpings kommun växer mot 200 000 invånare.

Vår kommun växer med cirka 1 500 invånare per år. En ökad befolkning stärker Jönköping som regionalt centrum samtidigt som det ställer krav på att planera för exempelvis bostäder, transporter och kollektivtrafik, industrimark, skola, vård och omsorg. För att säkerställa en hållbar stadsutveckling krävs en långsiktig plan: en översiktsplan.

Utbyggnadsstrategi 200 000 handlar om att skapa förutsättningar för framtiden och ha långsiktig beredskap när vi växer till 200 000 invånare. Strategin är uppdelad i två delar som tillsammans kommer bli vår nya översiktsplan. Den första delen som omfattar centrala tätorten och stadsnära kommundelar blir en så kallad fördjupad översiktsplan, eftersom den inte omfattar hela kommunen. När andra delen, som omfattar mindre tätorter och landsbygden, också är klar har vi en plan för hela kommunen och då blir de båda delarna tillsammans kommunens nya översiktsplan.

Översiktsplanen kommer bestå av kartor och dokument som beskriver hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Till exempel var det är lämpligt att bygga bostäder, industrier och vilka grönområden som är viktiga att bevara eller utveckla.

Enligt prognos kommer cirka 200 000 invånare bo i Jönköpings kommun år 2050. Därför behöver vi ha en uppdaterad översiktsplan.

Så kommer översiktsplanen användas

För allmänheten ger utbyggnadsstrategin, och senare den nya översiktsplanen, information om kommunens utvecklingsplaner för till exempel bostäder, infrastruktur och vilka områden och miljöer som kommunen särskilt vill värna om. För näringslivet kommer utbyggnadsstrategin bli ett viktigt underlag när de ska bedöma var det är lämpligt att etablera sin verksamhet. För kommunen är den vägledande för den fortsatta planeringen och hur mark och vatten ska användas.

Formellt blir den första delen av Utbyggnadsstrategi 200 0000 en fördjupad översiktsplan som sätter ramarna för hur vi planerar att olika delar av kommunen ska växa och utvecklas. Den blir också ett viktigt underlag för hur vi förhåller oss till frågor som kan vara av riksintresse, till exempel naturvård, kulturmiljö och kommunikationer. När den andra delen är klar är tanken att utbyggnadsstrategin för centrala tätorten och utbyggnadsstrategin för mindre tätorter och landsbygd tillsammans blir kommunens nya övergripande översiktsplan.

Mer om översiktlig planering och kommunens gällande översiktsplaner finns här:

Översiktlig planering

Film - varför behöver vi jobba med översiktlig planering?

Senast granskad/publicerad: