Vad innebär översiktlig planering?

Här finns information om vad översiktlig planering innebär.

Fysisk planering görs med stöd av plan- och bygglagen. Det innebär att arbeta med visioner för framtiden och i dialog med invånare och aktörer i kommunen skapa en gemensam plan för utvecklingen både i stad och på landsbygden.

I en växande kommun som Jönköping är det viktigt att den översiktliga planeringen är aktuell och uppdateras för att kommunen ska kunna växa på ett väl planerat och långsiktigt hållbart sätt.

Utöver den kommunomfattande översiktsplanen handlar översiktlig planering om hållbart samhällsbyggande, trafikplanering, grönstrukturplanering, bostadsförsörjning m.m. Det handlar också om översiktliga program för större utvecklingsområden, där programmet sätter in enskilda projekt i sitt större sammanhang.

Film om översiktlig planering

Senast granskad/publicerad: