Arkitekturstrategi

Trähus med färgglads fönster, gamla rådhuset i Jönköping, Munksjökajen i Jönköping.

Här får du information om Jönköpings kommuns arkitekturstrategi och arbetet med att ta fram den.

Strategin ska höja den arkitektoniska kvaliten i kommunen och vara ett kunskapsunderlag och dialogverktyg i bygg- och fastighetsutvecklingsprocesser.

Rätt balans mellan skönhet, funktion och nytta – arkitektur handlar om formandet av vår fysiska miljö och våra gemensamma stadsrum. Både om hur vi bygger nytt och hur vi bevarar våra befintliga miljöer. Kommunens arkitekturstrategi ska beskriva hur vi ska tänka för att lyckas med balansen.

Vad innebär arkitekturstrategin?

Arkitekturstrategin ska vara ett dialogverktyg och ett kunskapsunderlag som bidrar till ökad samsyn när vi formar vår kommun, ett verktyg för såväl kommunens medarbetare som politiker, byggaktörer och allmänhet som alla utvecklar vår gemensamma livsmiljö på olika sätt.

Strategin ska vara ett stöd i processen när vi formar såväl offentliga byggnader och privata bostäder som gator, torg och parker. På vilket sätt kan fasaden samspela med sin omgivning i ett visst område? Hur kan en specifik park anpassas utifrån dess placering i staden, och vad saknas i en stadsdel? Arkitektur handlar också om innovation. En gemensam arkitekturstrategi ger bättre förutsättningar redan tidigt i planeringen.

Strategin ska även:

  • ge uttryck för kommunens ambition och vilja kring arkitektur och gestaltning.
  • vara ett verktyg för att öka kunskapen om arkitekturens betydelse och för att utveckla och ta tillvara på värden i den byggda miljön.
  • vara ett verktyg i kommunens utveckling, ett sätt att konkretisera översiktsplanens vision och ett stöd i arbetet att implementera utbyggnadsstrategin.

Jönköpings kommun vill med arkitekturstrategin höja kvaliteten i det som byggs och förvalta den byggda miljöns kulturhistoriska värden och särdrag på ett mer långsiktigt och omsorgsfullt sätt. Genom samsyn kan kommunen tillsammans med andra aktörer höja den arkitektoniska nivån på det som byggs i Jönköpings kommun, samtidigt som viktiga karaktärer i städer och stadsdelar bevaras. Strategin ska vara ett bra stöd i våra olika bygg- och fastighetsutvecklingsprocesser oavsett om du är professionell byggaktör, kommunal beställare eller privatperson.

Här är Jönköpings kommuns Arkitekturstrategi

pdf: Arkitekturstrategi, hela Jönköping genom arkitektur Pdf, 35.4 MB.

Varför arkitekturstrategi?

Arkitekturstrategin bygger på Sveriges nya arkitekturpolitik Gestaltad livsmiljö där hållbarhet och arkitektonisk kvalitet är två centrala begrepp. Genom att ta fram denna dialogplattform som beskriver hur vi ska arbeta med arkitekturprocesser kan vi få ett bättre samarbete och då snabbare och bättre plan- och bygglovsprocesser mellan kommunen och andra aktörer. Att kunna beskriva vad man vill uppnå är en för­utsättning för en bra dialog och stärker möjlig­heten för att ytterligare höja den arkitektoniska kvaliteten på det som byggs.

Med arkitekturstra­tegin ställer kommunen krav på att man i alla projekt som påverkar vår fysiska miljö ska kun­na svara på tre frågor. Vad är den arkitektoniska idén, hur samspelar projektet med sin omgiv­ning och hur bidrar projektet till sin omgivning? Med rätt strategi skapar arkitektur både stora ekonomiska värden, och mervärde för både kommuninvånare och våra besökare när vi formar våra stadsrum.

Så togs arkitekturstrategin fram

2017 tog kommunfullmäktige beslut om att stadsbyggnadsnämnden skulle ta fram ett arkitekturpolitiskt program. Stadsbyggnadsnämnden tog beslut om inriktning och projektplan. Arbetets inriktning leddes av en styrgrupp på fem personer som representerar politiker i Stadsbyggnadsnämnden samt ledande tjänstepersoner på stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret.

En arbetsgrupp med olika kompetens på stadsbyggnadskontoret som projektletts av stadsarkitekten har under 2021 och 2022 arbetat med olika delar i strategin och har rapporterat till styrgruppen.

I arbetet har även Stadsbyggnadsnämnden, byggaktörer och arkitekter involverats i workshops under hösten 2021. Även kommuninvånarna har fått möjlighet att tycka till om arkitektur och stadsmiljö genom medborgardialog.

22 juni 2022 klubbades förslaget igenom i Kommunfullmäktige, och därmed har Jönköpings kommun sin första arkitekturstrategi. Hösten 2022 börjar vi använda strategin i våra processer.

Medborgardialog 2021 – så tycker kommuninvånare om kommunens arkitektur

I november och december 2021 samlade vi in synpunkter om vad kommuninvånare tycker om arkitekturen i vår kommun genom en enkel medborgardialog via sociala medier och webben. Totalt fick vi in 426 röster på byggnader och stadsmiljöer som uppskattas. Här kan du ta del av sammanfattningen:

Sammanfattning medborgardialog om arkitektur i Jönköpings kommun

Senast granskad/publicerad: