search
Sök
menu
Meny
Sök

Arkitekturstrategi

Trähus med färgglads fönster, gamla rådhuset i Jönköping, Munksjökajen i Jönköping.

Här får du information om Jönköpings kommuns arbete med att ta fram en arkitekturstrategi. Ett förslag till arkitekturstrategi har tagits fram 2021-2022 och tas upp för politisk behandling och beslut innan den blir ett styrande dokument för kommunens arkitektur.

Vad innebär arkitekturstrategin?

Arkitekturstrategin ska framförallt bli ett dialogverktyg och kunskapsunderlag som ska bidra till ökad samsyn.

Strategin ska även:

  • ge uttryck för kommunens ambition och vilja kring arkitektur och gestaltning
  • bli ett verktyg för att öka kunskapen om arkitekturens betydelse och för att utveckla och ta tillvara på värden i den byggda miljön
  • bli ett verktyg i kommunens utveckling, ett sätt att konkretisera översiktsplanens vision och ett stöd i arbetet att implementera utbyggnadsstrategin.

Jönköpings kommun vill med dokumentet höja kvaliteten i det som byggs och förvalta den byggda miljöns kulturhistoriska värden och särdrag på ett mer långsiktigt och omsorgsfullt sätt. Genom samsyn kan kommunen tillsammans med andra aktörer höja den arkitektoniska nivån på det som byggs i Jönköpings kommun, samtidigt som viktiga karaktärer i städer och stadsdelar bevaras.

Hur tas förslaget till arkitekturstrategi fram?

2017 tog kommunfullmäktige beslut om att stadsbyggnadsnämnden ska ta fram ett arkitekturpolitiskt program. Stadsbyggnadsnämnden har tagit beslut om inriktning och projektplan. Arbetets inriktning leds av en styrgrupp på fem personer som representerar politiker i Stadsbyggnadsnämnden samt ledande tjänstepersoner på stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret.

En arbetsgrupp med olika kompetens på stadsbyggnadskontoret leds av stadsarkitekten och har under 2021 och 2022 arbetat med olika delar i strategin och har rapporterat till styrgruppen.

I arbetet har även Stadsbyggnadsnämnden, byggaktörer och arkitekter involverats i workshops under hösten 2021. Även kommuninvånarna har fått möjlighet att tycka till om arkitektur och stadsmiljö genom medborgardialog.

Medborgardialog - så tycker kommuninvånare om kommunens arkitektur

I november och december 2021 samlade vi in synpunkter om vad kommuninvånare tycker om arkitekturen i vår kommun genom en enkel medborgardialog via sociala medier och webben. Totalt fick vi in 426 röster på byggnader och stadsmiljöer som uppskattas. Här kan du ta del av sammanfattningen:

Sammanfattning medborgardialog om arkitektur i Jönköpings kommun