Belysning som skapar trygghet

Här finns information om belysning som skapar trygghet. Du kan lämna in din tankar om var i staden du känner dig otrygg och varför du är otrygg just där.

Bra belysning är en förutsättning för känslan av trygghet i den offentliga miljön. Om en plats upplevs otrygg kan den åtgärdas på flera olika sätt, inte bara med belysning.

Att kunna röra sig fritt och tryggt är en demokratisk rättighet. Bristande underhåll, dålig belysning, rörig trafiksituation och dåliga lukter är några faktorer som kan skapa otrygghet. Otrygghet kan få konsekvenser i form av att människor undviker vissa platser eller väljer att stanna hemma istället för att gå ut.

Belysning - för en tryggare stad

I Jönköpings kommun arbetar vi för att belysningen ska:

  • öka möjligheten att vistas och trivas i stadsrummen kvälls- och nattetid 
  • undvika bländning och rikta ljuset dit det behövs 
  • skapa trygghet, tillgänglighet och trafiksäkerhet
  • skapa en naturlig och spännande variation av kontraster mellan ljus och mörker i stadsrummet   
  • belysa för den det berör; gående, cyklister och bilister med utgångspunkt från människans seende och rumsuppfattning 
  • skapa en belysningsanläggning som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar  
  • bidra till hög kvalitet på arkitektur och utformning av det offentliga rummet 
  • undvika ljusinflation och ljusföroreningar

Gatans ljus ska inkräkta så lite som möjligt på människor och djurliv. Ljusföroreningar är en oönskad konsekvens av utomhusbelysning. Det finns både ekonomiska, gestaltningsmässiga och miljömässiga fördelar med att minimera ljusföroreningar.

Hjälp oss att göra staden tryggare!

För att kunna kartlägga och åtgärda otrygga platser behövs flera olika personers perspektiv. Ofta kan fysiska åtgärder både öka tryggheten, motverka skadegörelse och leda till minskad brottslighet.

Var i staden känner du dig otrygg och varför? Om du vill kan du bifoga en bild.
Valet av trygghetsskapande åtgärder måste anpassas till den aktuella platsen och ibland kan lösningen vara enklare än man tror. Har du förslag på en förändring som du tror skulle påverka din upplevelse av platsen?

Hjälp oss genom att fylla i formuläret nedan. En röd asterisk innebär att fältet är obligatoriskt. Det är frivilligt att ange namn, e-postadress och telefonnummer, men behövs för att vi ska kunna återkoppla till dig.

Via länken nedan kan du också markera platsen på kommunkartan.

Observera att trasig gatubelysning i anslutning till gata, trottoar, gång- eller cykelväg, och i park- eller naturområde anmäler du till kontaktcenter tfn 036-10 50 00.De personuppgifter du skriver i här lagras och behandlas för att vi ska kunna hantera ditt förslag. Uppgifterna lagras för att kunna återkoppla till dig om förslaget.

Senast granskad/publicerad: