Tillfälliga omvandlingar i stadsmiljön

Trädgårdsgatan som gågata med extra planteringar och uteserveringar.

Här får du information om de tillfälliga omvandlingar i form av bland annat sommargågator, möblerade platser, gröna överraskningar och belysnings­projekt vi gör.

Detta gör vi för att testa hur stadsmiljön kan utvecklas på sikt, få mer stadsliv och bli trivsammare för människor att mötas på.

Jönköping växer och utvecklas för varje år. Det ställer nya krav på våra offentliga gemensamma ytor. Stadsutveckling tar lång tid, men med tillfälliga omvandlingar kan vi snabbt förändra funktionen och upplevelsen av ett stadsrum. Det är också ett sätt att utmana våra antaganden och förväntningar på en plats – den kan kanske bli något helt annat och något ännu bättre än den är idag!

Sommartid efterfrågas mer utrymme för upplevelser, rekreation och möten än under vintern. En sommargågata är en typ av åtgärd för att möta detta behov.

Sommargågator

Trädgårdsgatan, sommargågata

Trädgårdsgatan har under flera år varit sommargågata. I år är det sträckningen från Juneporten fram till Brunnsgatan som under sommarperioden stängs av för biltrafik och får en trevligare inramning med planteringar, sittmöjligheter, uteserveringar och lekmöjligheter för barn.

Trädgårdsgatan med uteservering, blommor i förgrunden.

Östra Storgatan, sommargågata

Sommargågatan på Öster 2021 och 2022 sträcker sig längs Östra Storgatan från Hovrättstorget till Kristine kyrka. Den kommer ramas in med växtlighet, belysning, lekutrustning och möblering som gör det möjligt att sitta ner och till exempel äta hämtmat.

Beslut om sommargågata här 2023 tas våren 2023.

Sommarhäng

Under sommarmånaderna senaste åren har vi gjort en satsning för att komplettera uteserveringarna med fyra möblerade platser för sommarhäng i centrala Jönköping. Platserna får en trevlig inramning och möbler som skapar möjlighet för att bland annat äta sin take-away-mat eller bara slå sig ner och koppla av. Platser för sommarhäng 2022 var:

  • Rådhusparken
  • Hovrättstorget
  • Lillsjöplan
Karta över centrala Jönköping som visar platserna för sommarhäng 2022. Rådhusparken, Hovrättstorget och Lillsjöplan.
Sommarhäng på Lillsjöplan intill Munksjön.

Sommargata på Vätterstranden 2022

Soliga dagar fylls Vätterstranden med sol- och badgäster, inte minst vid strandens östra del i Jönköping. Här är det ofta mycket folk i rörelse på båda sidor gång- och cykelvägen, på stranden och på gräsytan. Mellan Strandparkens lekplats och basketplanen, en sträcka på knappt 400 meter, uppmanar vi därför dig som cyklist och elsparkcyklist att leda cykeln eller välja en alternativ väg när det är som mest folk i rörelse – för säkerhets skull. Blå påbudsskyltar på plats visar dig den alternativa vägen utmed Östra Storgatan/Huskvarnavägen.

Vid Strandparkens lekplats är vägen breddad för en mjukare sväng in och ut från gång-och cykelvägen längs stranden.

Denna tillfälliga uppmaning var ett resultat utifrån önskemål om ökad trafiksäkerhet på sommaren, som kom in under förra årets medborgardialog om Vätterstranden.

Här kan du läsa mer om medborgardialogen om Vätterstranden 2021

En skylt med illustrationer som visar människor i rörelse, samt texten sommargata,

Gröna överraskningar

"Gröna överraskningar" är ett sätt att lyfta fram ytor och platser som kanske inte används så mycket eller som många inte tänker på. En tillfällig installation i vår fina stad sprider lite glädje. Nedan visas några av de gröna överraskningar som vi gjort hittills.

Massor av belysta pumpor.

Pumpalandet i Åparken i Huskvarna (hösten 2020).

Hängmattor och färgglade fågelholkar i björkdunge.

Hänglängtan vid Simsholmen intill Munksjön (våren 2021)

Lämna dina idéer


Fyll i e-post om du önskar få återkoppling på din idé.


Hantering av personuppgifter
Om du lämnar e-postadress eller andra personuppgifter godkänner du att vi lagrar och behandlar de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är samtycke. Personuppgiftsansvarig är Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnad@jonkoping.se eller telefon 036-10 50 00. Jönköpings kommuns dataskyddsombud är Niclas Nordström, e-post: stk-dataskyddsombud@jonkoping.se, telefon 036-10 28 02 På www.jonkoping.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter.

Frågor och svar

Vad innebär en sommargågata?
En sommargågata är en gata där man tillfälligt stänger av trafiken och bygger en trevlig miljö för människor att vistas i. Det kommer att ordnas sittplatser, belysning, lekutrustning, växter och annan utsmyckning. Platsen kommer att ha papperskorgar och daglig tillsyn för att ge ett välkomnande intryck. Enligt kommunprogrammet så ska sommargågator vara ett inslag i stadsmiljön och under flera år har delar av Trädgårdsgatan på Väster varit en omtyckt ”sommargågata”.

Varför gör kommunen sommargågator?
Jönköpings kommun strävar efter att skapa ett stadsrum som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart och som fungerar som mötesplats och gemensamt vardagsrum för stadens invånare och besökare.

Ekologiskt hållbart kan handla om att främja hållbart resande och grönska. Socialt hållbart på så sätt att det skapar levande stadsdel med plats för människor att mötas. Ekonomiskt hållbart genom att skapa möjlighet för näringsidkare att utveckla sin verksamhet och testa idéer.

Kommunens stadsplanering ska i enlighet med Stadsbyggnadsvision 2.0, antagen av kommunfullmäktige 2008, bidra till att skapa attraktiva, trygga och upplevelserika platser och stråk samt ge plats för rekreation och grönska.

Enligt Stadsmiljöprogrammet, antaget av kommunfullmäktige 2016, uppstår en stads identitet och attraktivitet i livet mellan byggnaderna – i samspelet mellan uteserveringar, offentlig konst och evenemang, men också i samspelet med dess skyltar och möbler. Vidare ska Jönköpings kommun uppmuntra till utomhusevenemang samt att nya idéer och aktiviteter får plats i stadsrummet.

Sommargågatan görs för att skapa liv och innehåll i stadskärnan. Det är ett sätt att visa upp unika gatumiljöer på ett nytt sätt och testa hur stadsmiljön kan utvecklas. Under pandemin är det också ett sätt att skapa fler ytor där medborgarna kan röra sig tryggt. Sommargågatan på Öster genomförs på test sommaren 2021 och kommer att utvärderas i samverkan med alla berörda parter under hösten.

Stadsbyggnadsvisionen

Stadsmiljöprogrammet

Vilken är den exakta sträckan som blir sommargågata på Öster
Sommargågatan på Öster sträcker sig längs Östra Storgatan från Hovrättstorget till Kristine Kyrka.

Under vilken period kommer sommargågatan på Öster att finnas?
Den kommer att finnas mellan maj och augusti. Exakta datum uppdateras här.

Hur blir det med parkeringsplatserna som försvinner på Östra Storgatan?
Några parkeringsplatser flyttas från södra sidan av Östra Storgatan där sommargågatan finns. Det skapas istället nya parkeringsplatser på norra sidan av Östra Storgatan vid Kristine Kyrka i anslutning till sommargågatan. För att stödja behovet av parkeringsplatser för att exempelvis hämta mat i restaurangerna eller besöka butiker i kvarteret kommer vissa parkeringsplatser att göras till korttidsparkering 15 min.

Hur kommer man att veta vad som gäller om man kommer med bil och inte känner igen sig (skyltar m.m.)?
Det kommer att finnas tydliga skyltar som visar bilister hur man kan köra och parkera. Värt att notera är att personer med funktionsvariation och särskilt p-tillstånd, samt personer som har behov av av- och pålastning i verksamheterna längs sommargågatan, har möjlighet att köra in på gågatan.

Kommer det att tas fram sittplatser för allmänheten, eller blir det bara uteserveringar?
Det kommer att finnas gott om sittplatser för alla i detta område. Sittplatserna kommer att passa utmärkt om man handlar mat, glass eller fika och vill sitta utomhus.

Hur fattar man beslut om en sommargågata?
Beslutet fattas av politikerna i stadsbyggnadsnämnden. Diskussion har förts med alla som påverkas i området, för att fånga upp synpunkter och tankar. Denna test kommer att följas upp och utvärderas under hösten.

Senast granskad/publicerad: