TYP AV PROJEKT

Väg- och ledningsarbeten

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Östra centrum, nya vatten- och avloppsledningar

Här finns information om arbetet med att förnya ledningar för vatten och avlopp i området östra centrum under 2021-2024.

Vy från vattnet över östra delarna av Jönköping city, vatten, järnväg och hus i ett snöigt landskap.

Vad är det som ska göras?

De 80-120 år gamla vatten- och avloppsledningarna byts ut, och kompletteras med nya dagvattenledningar. Samtidigt kommer Jönköping Energi AB att byta en del skarvar i fjärrvärmenätet. Fastighetsägarna i området måste separera regnvattnet från den privata avloppsservisen och ansluta regnvattnet till den nya kommunala dagvattenservisen.  Detta kräver kommunen för att värna miljön och minska risken för översvämning av avloppsvatten i källaren.

Hur påverkar det dig?

Vi hoppas på förståelse för att vårt arbete att förbättra VA-nätet kan orsaka en del svårigheter under en period.

  • Framkomlighet för gående och cyklister prioriteras under arbetets gång.
  • För dig som bor i området kommer det under några dagar inte gå att nå t.ex. garageinfarter och parkeringsplatser, just när vi passerar din fastighet. Du kommer att få ett brev i förväg. Vi försöker också ta en personlig kontakt, och du är alltid välkommen att kontakta vår personal på plats.

Tre arbetslag kommer att arbeta med förnyelsen i området. Karta över aktuella gator finns nedan.

Varför gör vi detta?

Jönköpings kommun har genomfört en kartläggning av VA-nätet. Den visar att stora områden inom södra centrumområdet behöver nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Det är ett omfattande arbete att byta gamla ledningar, och lägga separata dagvattenledningar för att öka kapaciteten. Påverkan för trafikanter och boende kan inte undvikas. Nya rör och ökad kapacitet kommer att minska risken för mark- och källar­översvämningar vid intensi­va regn.

Hur ska vi göra?

På platser där gatan måste grävas upp används ibland s.k. schaktlådor, vilket sparar mycket tid i efterarbetet och innebär att betydligt mindre yta berörs än vid vanlig schaktning.

På en del sträckor kommer s.k. rörspräckning och relining att användas, där man ersätter ledningarna utan att behöva gräva upp gatan. Bara mindre grävningar vid anslutningspunkter behövs, vilket innebär mindre störning för allmänheten, och metoden sparar flera arbetsmoment.

Kartbild

På kartan ser ni årsplaneringen av VA-förnyelsen i östra centrum. Via länken kan du få upp en större bild över hela VA-förnyelsen i Jönköping eller över området östra centrum.

Karta över årsplanering för VA-förnyelsen i hela Jönköping Pdf, 12.3 MB.

Karta över årsplaneringen för VA-förnyelsen östra centrum