TYP AV PROJEKT

Bostäder

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Norra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Torps gård, nytt bostadsområde

På Torps gård, på höjderna i Bankeryd, växer ett nytt bostadsområde fram.

Vy över skogsområde, höjder, hus och vatten.

Torps Gård i Bankeryd. Här byggs ett nytt bostadsområde med byggklara villa-tomter och bostadsrätter i radhus, parhus och flerbostads-hus. En ny infart ska byggas till området och i samband med detta kommer det att bli viss påverkan på Torpledsrondellen under kortare perioder. En gång/cykelbro kommer att byggas över Kortebovägen.

Sprängning vår/sommar 2021

Under vår och sommar spränger vi för nya gator och VA-stråk. Detta kommer orsaka störande ljud och eventuellt vibrationer i omgivningen.

Säkerhetsåtgärder

  • Allmänheten varnas med korta larmsignaler i cirka 1 minut innan sprängningen.
  • Gång- och cykelvägar till området är avstängda, respektera det för allas säkerhet.
  • Var uppmärksam på vakternas tecken om du befinner dig i närheten.
  • Om du är inomhus, undvik att stå vid fönster.
  • Efter sprängning ljuder en lång signal som säger att faran är över.

Tidplan

  • Sprängningen är som mest intensiv i början av arbetet och kommer sakta trappas av till sommaren.
  • Exploateringen av de nya vägarna och allmänna anläggningarna beräknas vara klara till årsskiftet 21/22.
  • Husbyggnationen kommer påbörjas under 2021 och pågå till hela området är utbyggt.