TYP AV PROJEKT

Park- och stadsmiljöer

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Huskvarna

STATUS PÅ PROJEKT

Ska utredas

Utveckling i Huskvarna centrum

Vi utreder hur Huskvarna centrum kan utvecklas och ge fortsatt bra förutsättningar för en mångfald av boende, arbetsplatser, handel och kultur.

Gata med en bil och trottoar. Verksamhetsbyggnad i bakgrunden.

Vi har påbörjat en utredning av stadsmiljön och behoven i centrala Huskvarna, med fokus på Jönköpingsvägen, Rosenborgsgatan och deras koppling mot Esplanaden.

Utredningsarbetet startade hösten 2020 och består utav flera delar; analys, dialog, vision och gestaltning.

Utredningen innefattar en analysdel där alltifrån stråk och mötesplatser till buller och grönstruktur kommer undersökas. Dialogen med verksamheter och människor som vistas i området är en annan viktig del. Vi har genomfört workshops med barn och unga och näringslivet i Huskvarna centrum som en del av det arbetet.

Under våren 2022 kommer det inte att hända så mycket i utredningsarbetet, men under 2023 fortsätter vi med arbetet utifrån de analyser och dialoger vi genomfört. Gestaltningsprinciper och skisser ska tas fram. Gestaltningsprinciperna är vägledande för en fortsatt formgivning och skisserna ska visa på hur stadsrummen kan förändras utifrån de slutsatser man nått under analys-, dialog- och visionsarbetet.

När börjar vi bygga?

Pengar för genomförande finns i kommunens verksamhets- och investeringsplan och bygget är beräknat till 2025-2026.