Gatuunderhåll, asfaltering

Tre cyklister som cyklar på en cykelväg under en bro.

Här finns information om att Jönköpings kommun ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator och gång-/cykelvägar.

Det handlar om asfaltsytor, grusytor, sten- och plattytor samt återställning efter grävande verk.

Planerad underhållsbeläggning

Tekniska kontoret utför planerade underhållsbeläggningar under tiden maj-november. På bostadsgator läggs vanligen en ny så kallad toppbeläggning som består av cirka 15- 20 millimeter asfalt.

På större centrala huvudgator fräser vi först bort cirka 30- 40 mm av den gamla asfalten och sedan lägger vi på en ny toppbeläggning. Gator i exploateringsområden (nya villagator och industrigator) får en toppbeläggning  som är ca 30- 40 millimeter när området är färdigbyggt

Förberedelser, brunnar sänks och höjs igen

Innan beläggning kan utföras måste en hel del förberedelser göras. Kantstöd behöver rättas till och justeras i nivå, slitna eller defekta gjutjärnsbrunnar byts ut. Gatan kan också behöva höjdjusteras, grävas ur eller förstärkas i någon del.

På de gator som ska fräsas av måste vi först sänka brunnar och ventiler. Därefter lägger vi på en provisorisk asfaltsyta så att fräsen ska kunna arbeta rationellt rakt över hela gatan. När maskinen fräst ytan så höjer vi brunnarna igen till rätt nivå innan själva toppbeläggningen utförs.

Grävskador och potthål

Det händer att beläggningsytor grävs upp vid till exempel akut ledningsbrott. Dessa ytor lagas kontinuerligt, framför allt under den varma årstiden. Sprickor och mindre "potthål" ses över och lagas i hela vägnätet med snabellagning (tjärklister och grusning). Krackelerade ytor förseglas fläckvis med klister och i klistret grus.

Förseglingsarbeten

Jämna, släta vägar vill vi alla ha, och det är under den varma årstiden dessa arbeten kan utföras. Vid varm väderlek kan det bli halt i samband med klister och grusning. Undvik att köra i de nylagda ytorna.

Vi stänger av gator och leder om trafiken där det går. På  vissa besvärliga platser utförs arbetet nattetid. Vi ber dig vänligen att ha förståelse och visa hänsyn när du passerar pågående arbeten.

Felanmäl utemiljön i appen Trivs JKPG

Om du har upptäckt något som behöver åtgärdas i vår utemiljö kan du anmäla det via appen Trivs i JKPG. Beskriv ditt ärende, bifoga ett foto som komplement om det behövs och ange position. Välj själv om du vill ha återkoppling via sms eller e-post. Ett sätt att hjälpa oss att göra Jönköpings kommun bättre!

Du kan också felanmäla till kontaktcenter eller via ett formulär på webben

Ladda ner Trivs i JKPG via App Store Länk till annan webbplats.

Ladda ner Trivs i JKPG via Google Play Länk till annan webbplats.

Felanmälan och synpunkter, formulär

Senast granskad/publicerad: