Övergångsställen och gångpassager

Ett övergångsställe över en väg intill en skylt som pekar höger mot Vättersnäs och Brunstorp.

Vid övergångsställen har fordonsförare väjningsplikt mot gående.

Här finns information om vad som gäller för gående och fordonsförare vid övergångsställen och vid gångpassager.

Ett övergångsställe är en plats på en väg, eller gata, där det är avsett att gående ska gå om de vill passera över. En gångpassage är en plats där man underlättat för gående att korsa körbanan.

Övergångsställe

Ett övergångsställe är en plats där gående kan korsa en gata och som är markerad med vägmarkering, vägmärke eller både och.

Vid obevakade övergångsställen har fordonsförare väjningsplikt mot gående. Fordonsföraren ska alltså släppa fram den som går men gående får inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till fordon som närmar sig. Även den som leder en cykel räknas som gående. Det är tillåtet att cykla över ett övergångsställe, men cyklisten har då väjningsplikt mot både gående och bilister.

Bevakade övergångsställen regleras av trafiksignaler eller av polis.

En gångpassage över en väg. 

Vid en gångpassade har fordon inte väjningsplikt mot gående.

Gångpassage

En gångpassage är en plats där gående kan korsa en gata men där bilister inte har väjningsplikt mot gående. Det är alltså inte ett övergångsställe.

Vi har byggt gångpassager för att göra det lättare för gående att korsa en gata, exempelvis genom att ta bort trottoarkanter, sätta pollare och lägga kontrasplattor. Vid en gångpassage gäller samma trafikregler som var som helst på en väg eller gata, men med en utformning så att fordonsförare ska anpassa hastigheten så att gående som redan börjat korsa gatan, ska beredas tillfälle att passera på ett säkert sätt.

Övergångsställe eller gångpassage?

Om det ska vara ett övergångsställe eller en gångpassage på en plats beror främst på hur mycket trafik och gående det är, men också vilken plats det är dvs. vilka som behöver korsa gatan. Ett övergångsställe är aldrig en trafiksäkerhetsåtgärd utan byggs i första hand för att öka framkomligheten för fotgängare. Ett signalreglerat övergångsställe förekommer främst där det finns annan signalreglering, till exempel i gatukorsningar, men också ibland för att fördela framkomlighet mellan gående och bilister.

Senast granskad/publicerad: