Snöröjning, vinterväghållning

Här finns information om snöröjning och vinterväghållning i Jönköpings kommun.

En normal vinter har vi ungefär fem stora snöröjningar och 100 halkåtgärder i Jönköpings kommun. Eftersom topografin är speciell kan det komma snö på höjderna medan det regnar i centrum. Då får vi göra punktinsatser.

Utanför ordinarie arbetstid, kl 16-07, har vi en beredskapsorganisation som håller gator och väderlek under uppsikt.

På olika platser runt om i kommunen kontrollerar vi snödjup, halka och temperaturer. Rådande väderlek och prognoser inverkar på vårt val av insats.

Målet är att alla gator ska vara framkomliga inom ett dygn. Därefter arbetar vi med kompletteringsröjning och halkbekämpning.

Väghållning vintertid kräver en omfattande organisation och om en maskin havererar uppstår det förseningar. Om det kommer stora snömängder måste vi även forsla bort snö.

Prioritering av snöröjning på olika typer av gator

Gator, vägar och gångbanor sköts i en speciell prioriteringsordning. Kriterierna visas i detalj i tabellen här nedanför. Du kan också använda snöröjningskartan längre ner på sidan.

  1. Bussgator, genomfartsleder, branta backar, vissa cykel- och gångbanor
  2. Lokalgator, bostadsgator
  3. Vägsamfälligheter
  4. Övriga gång- och cykelbanor

Av gång- och cykelvägarna hålls ungefär hälften öppna. Vilka som är öppna beror på nyttjandegrad.

Kriterier för gatugrupper

Typ av yta

Snöröjning påbörjas

Röjning klar inom

Halkbekämpas med

Bekämpning klar inom

Huvudgator

Snarast

5 timmar

salt/kross­material

5 timmar

Bostadsgator

10 cm

24 timmar

krossmaterial

3 ordinarie arbetsdagar

Bostadsgator med branta backar

Snarast

4 timmar

salt/kross­material

4 timmar

Prioriterade ytor

3 cm

8 timmar

kubricerat krossmaterial

8 timmar

Prioriterade gc-vägar

3 cm

8 timmar

kubricerat krossmaterial

8 timmar

Prioriterade gångbanor

3 cm

8 timmar

kubricerat krossmaterial

8 timmar

Övriga gc-vägar

7 cm

2 ordinarie arbetsdagar

kubricerat krossmaterial

2 ordinarie arbetsdagar

Övriga gångbanor

7 cm

2 ordinarie arbetsdagar

kubricerat krossmaterial

2 ordinarie arbetsdagar

Vägsamfällig­heter

15 cm

18 timmar

kubricerat krossmaterial

2 ordinarie arbetsdagar


Material för bekämpning av halka

Olika material används vid halkbekämpning, beroende på väderlek, typ av väg m.m. Det som används är i första hand krossmaterial i olika former. Men materialen har olika egenskaper:

Vanligt krossmaterial har en del vassa kanter. Fungerar bra på bilvägar.

Kubricerat krossmaterial är grus där kanterna slipats av. Passar bra på cykelvägar.

Sand kan användas i enstaka fall, om det inte snöar.  

Salt försöker vi undvika, av miljöhänsyn, men på bussgator och i branta backar är saltet en nödvändighet för att få en effektiv halkbekämpning. Salt fungerar optimalt ner till -7 grader. Om det är kallare måste halkbekämpningen kompletteras med någon form av krossmaterial eller sand.

Trottoaren och fastighetsägaren

Fastighetsägare i får gärna skotta och sanda trottoaren, men är inte skyldiga att göra det. Som fastighetsägare är man däremot skyldig att se till att istappar inte kan falla ned och skada fotgängare.

Vid plogning av bostadsgator m.m. kan det bli vallar vid uppfarter. Ansvaret för framkomlighet ligger på varje berörd fastighetsägare.

Snö som skottas undan på den egna tomten får inte läggas ut på trottoar eller gatumark. Lokala ordningsstadgan föreskriver att fastighetsägare är ålagd att sköta renhållningen på gång- och cykelbana utanför fastigheten 1 maj - 31 oktober (Gäller inom område där kommunen är huvudman för allmänna platser.)

Klipp träd med nedhängande grenar

Det blir lättare för vinterväghållningsfordonen att ta sig fram om du har klippt ned träd och buskar som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan. Där behöver det vara fri sikt och fritt från hinder.

Parkera på rätt sida

Tänk på att parkera enligt de parkeringsföreskrifter som finns. För att ge oss möjlighet att snöröja och halkbekämpa (sanda/salta) gatorna i en del biltäta bostadsområden råder P-förbud under tidsbegränsade perioder. Tiden står angiven på en tilläggsskylt vid P-skylten.

Följer du anvisningarna blir det så mycket lättare för oss att ploga och köra bort snön.

Sand- och saltlådor till din hjälp

På flera håll i vår kommun finns sand- eller saltlådor utplacerade. De står på platser där vi bedömt att halkan plötsligt kan ställa till problem.

Vi vill att du snabbt ska kunna ösa ut sand eller salt över is- och snöfläckar istället för att vänta på plog- eller sandbil. På så vis kan vi minska riskerna för olyckor och köbildning.

Senast granskad/publicerad: