Nya stambanor via Jönköping

Här finns information om vad nya stambanor skulle betyda för Jönköping.

I det nya järnvägsnätet som planerades skulle Jönköping ha en central roll i och med sin geografiska placering. Nya stambanor knyter samman Jönköping med Sveriges tre största städer och mellanliggande regioner, och bidrar till att skapa tillväxt och arbetstillfällen, nya etablerings­möjligheter och betydligt kortare restider - vilket är viktigt för hela regionen. Det ska vara smidigt att nå stationen från olika delar av länet, därför planeras en station vid Södra Munksjön.

Vad händer nu?

Den 10 juni 2022 meddelade dåvarande infrastrukturminister Tomas Eneroth en satsning på de kvarstående etapperna av nya stambanor. Det innebar att Trafikverket tillsammans med berörda regioner och kommuner kunde börja planera för vart järnvägen och dess stationer ska ligga. För detta avsatte regeringen tre miljarder kronor till planläggning för delarna mellan Linköping och Borås och Hässleholm via Jönköping.

Den 23 december 2022 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att avbryta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg. För sträckorna Hässleholm-Lund och Göteborg-Borås avbryts respektive pausas arbetet enligt beslutet och för de centrala delarna där Jönköping ingår avbryts arbetet.

Nyttan med nya stambanor

Nya stambanor är ett enormt infrastrukturprojekt som i sin helhet skulle skapa nya möjligheter för Jönköping och dess omland. Det skulle öppna sig en ny arbetsmarknad i och med de nya pendlingsmöjligheterna.

Jönköping kommer att växa och vara en attraktiv stad att både bo i och att besöka vilket kommer att gynna näringslivet. I samband med att restiden blir kortare så kommer vi närmare varandra, och det skulle främja möjligheten att bo i en stad och jobba i en annan, och vara lättare att få rätt kompetens på rätt plats i och med växande arbetsmarknadsregioner.

I den tidigare planeringen för nya stambanor skulle Jönköping bli knutpunkten som band ihop Stockholm med Göteborg och Malmö. För att uppnå detta arbetade Jönköpings kommun för att stationen skulle placeras inom Södra Munksjön.

Nya stambanornas sträckning

Höghastighetsjärnvägarna kommer att sträcka sig mellan Stockholm och Göteborg samt Jönköping och Malmö.

Stockholm-Göteborg

En stambana som binder ihop Sverige från väst till öst skulle föra miljontals människor närmare varandra. Satsningen på höghastighetsjärnvägen kommer att leda till ökat bostadsbyggande och skapa tillväxt i kommunen och regionen.

Med en restid på drygt två timmar mellan Stockholm och Göteborg kommer järnvägen knyta ihop landets två största städer med ett antal mellanliggande städer. Kommuner och städer som angränsar till banan kommer även att gynnas genom goda lokala och regionala förbindelser till stambanan.

Jönköping-Malmö

Spåret i södergående riktning mellan Stockholm-Jönköping-Malmö och ett antal mellanliggande städer kommer leda till kortare restider som bättre knyter samman Jönköping södra delen av Sverige.

Södra Munksjön – Jönköpings nya knutpunkt

Södra Munksjön blir Jönköpings nya knutpunkt och kommer att bli en förlängning av stadskärnan.

Med mötesintensiva platser, närhet till utbildning, hotell kommer Södra Munksjön bli en attraktiv plats både för invånare och besökare. Utvecklingsarbetet söder om Munksjön drivs av Södra Munksjön Utvecklings AB. Bolaget ägs helt av kommunen och har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska förverkliga det fastslagna ramprogrammet.

Just nu håller delar av Skeppsbron på att byggas. Den nya stadsdelen växer fram längs med vattenlinjen på södra sidan om Munksjön. 

Södra Munksjön Länk till annan webbplats.

Ny station vid Södra Munksjön

Vid planeringen för nya stambanor var det här det var tänkt en station för höghastighetsjärnvägen. Jönköpings kommun verkar för en placering av en ny station vid Södra Munksjön. Vid stationen ska det finnas kontor, närhet till utbildning, hotell och evenemang bland annat.

Tvåstationslösning

De två järnvägarna som finns idag, Jönköpingsbanan och Vaggerydsbanan, kommer fortfarande vara betydelsefulla. De är viktiga både för den dagliga pendlingen i regionen och i framtiden när Jönköping växer. Därför behöver stationen vid Vättern vara kvar. Stadskärnan är fortfarande regionens tyngdpunkt med ett stort antal arbetsplatser, skolor och boenden. Kommunen planerar därför för en lösning med två stationer där den regionala kollektivtrafiken kommer att koppla samman de båda stationerna.

Senast granskad/publicerad: