Häckar och buskage som skymmer sikten vid gator och vägar

Här får du information om hur du kan undvika onödiga olyckor genom att hålla efter växtlighet som skymmer sikten i och kring din trädgård.

En grafisk karta över var sikttriangeln går

Varje år skadas fotgängare, cyklister och bilister i onödan för att sikten är skymd.

Vad säger lagen?

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer
(Plan- och bygglagen 8 kap. 15 §).

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar

För att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och underlätta gatuunderhållet uppmanas alla fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar.

Hörntomt

Om tomten ligger i ett gatuhörn ska växter och staket inte vara högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet. Gränsar tomten mot en cykelväg ska sikttriangeln sträcka sig 5 m utmed cykelvägen och 10 m utmed gatan.

Tomt intill gata

Om buskar eller träd sträcker sig ut över gata eller gångbana skall det finnas fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana - minst 2,5 m
  • Över cykelbana - minst 3,2 m
  • Över körbana - minst 4,6 m

Träd och buskar skymmer

Växtligheten från egna tomten får inte inkräkta i gaturummet och inte skymma skyltar, vägmärken eller gatubelysning. Särskilt utsatta är rörelsehindrade och synskadade då framkomligheten begränsas.

Utfart mot gata

Vid utfart mot gata bör växter, staket, plan, mur eller annat siktskymmande inte vara högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten bör vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Plantera rätt – några tips

  • För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt.
  • Plantera träd minst två meter från tomtgränsen och på ett sådant sätt att de inte skymmer sikt "runt hörnet"
  • Sätt häck- och buskplantor minst 60 cm innanför tomtgränsen.

Plank, spaljé och mur

I vissa fall behöver du bygglov för att bygga plank, spaljé eller mur.

  • Plank är en inhägnad som är tät eller består av mindre än 50% luft. Plank som är högre än 1 m måste du söka bygglov för. Plank som är lägre än 1 m räknas som stängsel.
  • Spaljé, stängsel eller pergola är en inhägnad som består av mer än 50% luft, och behöver inte bygglov.
  • Murar och stödmurar under 0,5 m räknas som kantstenar och behöver inget bygglov. Högre murar behöver bygglov. Höjden räknas vid den lägsta punkten.

Illustration över sikttrianglar vid gata, cykelbana och tomtgränser.

Senast granskad/publicerad: