Gator och vägar

Munksjöbron.

Här finns information om Jönköpings kommuns ansvar för drift och underhåll av kommunens gator.

I uppdraget ingår belysning, vägar och broar liksom cykel- och gångvägar och vissa murar. 

Dagvattenavledning

I dagvattenavledning ingår drift och underhåll av cirka 13 500 dagvattenbrunnar med ledningar, 500 vägtrummor och 200 km vägdiken.

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter

Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter som berör arbete i gatumark ska sökas hos verksamheten Gata på tekniska kontoret. I anmälan ska det ingå beskrivning av orsak, plats, sträcka, datum, tid och uppgifter om sökande.

Trafikanordningar

Vi sköter drift och underhåll av trafiksignaler, vägmärken, gatunamnsskyltar, vägmarkeringar samt räcken och stängsel.

Konstbyggnader

När det gäller konstbyggnader har vi ansvar för drift och underhåll av broar, bergskärning, stödmurar, bullerplank, kajer, dammar och bryggor.

Flaggning

Tekniska kontoret har ansvaret att flagga på kommunens flaggstänger vid Hamnkanalen och Hovrättstorget i Jönköping, Esplanaden och stadsparken i Huskvarna samt torget i Gränna.

Senast granskad/publicerad: