Kommunala byggprojekt

Här kan du läsa om en del av de byggnationer som kommunen ansvarar för, helt eller delvis. Vissa av projekten finns också på en separat sida.

Pågående byggprojekt

Brånebacken Tändsticksområdet, torgyta

På Tändsticksområdet anlägger vi en ny torgyta och skapar nya gång- och cykelstråk. Läs mer om projektet via länken nedan.

Brånebacken, Tändsticksområdet

Hisingstorpsskolan, ny idrottshall

På Hisingstorpsskolan river vi den gamla idrottshallen och bygger en ny, fullstor hall.

Hur påverkar bygget omgivningen?

 • Vi eftersträvar minsta möjliga påverkan från byggarbetsplatsen. Åtgärder vidtas för att minska störningar av t ex. buller, dammspridning och vibrationer. Byggtrafik till och från byggarbetsplatsen förekommer.
 • Delar av skolgården används som byggplatsområde. Detta är nödvändigt av flera skäl, bland annat för att byggnation och transporter ska kunna ske på ett säkert sätt. Byggplatsområdet är inhägnat med byggstängsel.
 • Cykelparkeringar som hamnar innanför byggområdet kommer att flyttas till en närliggande plats.
 • Parkeringarna på Sommarhemsgatan kommer att kunna nyttjas som vanligt under byggtiden.
 • Hallbyhallen nyttjas för idrottslektioner tills den nya idrottshallen är klar.

Tidplan:

 • Byggstart slutet av 2021
 • Idrottshallen beräknas vara klar sommaren 2023.

Sprängningsarbeten:

Under februari – april 2022 kommer bergborrningar och -sprängningar göras inom byggarbetsområdet. Tidigare gick information ut om att sprängningar skulle vara klara i mars. Men under arbetets gång har det visat sig att arbetet tar längre tid än först planerat.

Arbete pågår mellan kl. 07-16 vardagar. Arbetet kommer ej pågå dagligen och ej heller hela dagarna. Sprängningar görs som så kallade ”försiktiga sprängningar”, för att hålla nere buller och vibrationer.

I samband med sprängning så signaleras det korta signaler cirka tre minuter för sprängning och sedan en lång signal i cirka 30 sekunder när sprängningen är över. Befinner du dig i närheten av borrningen och sprängningen kan du uppleva buller.

Har du några frågor eller funderingar, vänligen kontakta kontaktcenter:
Tel: 036‑10 50 00
E-post: kontaktcenter@jonkoping.se


Fasadskiss idrottshall.

Skiss på fasaden, från BSV Arkitekter

Klämmestorps gård, ridhuset

Vi har rivit det gamla ridhuset och kommer bygga ett nytt ridhus samt nya klubblokaler.

Hur påverkar det omgivningen?

Platsen är avspärrad. Vägen kan till viss del vara avstängd periodvis men det påverkar inte tillgängligheten till fältrittklubben eller bostäder.

Tidplan

 • Rivningen var klar juni 2021.
 • Nytt ridhus och nya klubblokaler beräknas vara klart i mars 2023.

Norrahammars centrum

Norrahammars centrum byggs om och det sker olika projekt i olika faser.

Centrumgången och Kyrktorget:

Byggnation startar våren 2022 och beräknas vara klart hösten 2022.

Gång- och cykelbro över Tabergsån:

Ny gång- och cykelbro byggs över Tabergsån.
I anslutning till det här arbetet justerar vi
avsmalningen vid Villagatan och bygger ny vid
brofästet. Detta beräknas att bli utfört hösten 2022.

Georgslid:

Mindre ytor på Georgslid renoveras under våren 2022.

Hur påverkas du?

Byggtrafik till och från arbetsplatserna samt störande ljud från byggnation kommer att förekomma dagtid på vardagar.

Science Park Towers, nybyggnation

Science Park Towers är en framtida mötesplats för entreprenörer och studenter. Kommunen, JKPG Fast och Science Park samverkar kring byggnationen.

Preliminär tidsplan

 • Januari 2021: Etablering
 • Februari-mars 2021: Spontarbete
 • Mars-oktober 2021: Markarbeten
 • Oktober 2021- augusti 2022: Stomme/fasad
 • December 2021- november 2022: Tak, terrasser, murning, tätskikt
 • December 2021- mars 2023: Stomkomplettering, yttre mark
 • Januari-maj 2023: Överlämning
 • Juni 2023: Inflyttning

Information om bygget och hur det påverkar närområdet uppdateras löpande på Jkpg Fast:s webb, se länk.

Jkpg Fast: Bygginformation Science Park Towers Länk till annan webbplats.

Skeppsbrons förskola, nybyggnation

Fasadskiss Skeppsbrons förskola, mot Oscarshallsgatan.

Fasadskiss Skeppsbrons förskola, mot Oscarshallsgatan.
 

I den nya stadsdelen Skeppsbron vid Munksjön planeras en ny förskola och kontor för socialtjänsten. Förskolan kommer innehålla 6 avdelningar.

Tidplan

 • Byggstart augusti 2020
 • Klart årsskiftet 2022/2023

Slättenskolan, ny idrottshall och matsal

Vid Slättenskolan i Norrahammar ska vi bygga en ny fullstor idrottshall i anslutning till den befintliga skolan. Det blir även ett nytt kök och en ny matsal.

Hur påverkas skolan?

På grund av att skolans bottenplatta måste förstärkas innan bygget av idrottshall utsätts skolan för vibrationer och störande ljud. Av den anledningen kommer skolan flytta till tillfälliga lokaler under 2022.

Under byggnationen av idrottshallen kommer eleverna ha idrott i en tillfällig tältlösning vid skolan. Vagnar för omklädning och dusch kommer finnas i anslutning till tältet.

Under markentreprenad och byggnation kommer det vara en del byggtrafik i området. Arbetsplatsen kommer vara inhägnad och information till vårdnadshavare kring hämtning och lämning kommer från skolan.

Hur påverkas boende och besökare i området?
Byggtrafik i området under vardagar kommer förekomma men vi behöver inte stänga av vägar för bilar, cyklar eller fotgängare.

Buller från arbetsplatsen kan förekomma under arbetstid på vardagar.

Tidplan:

 • Markentreprenad beräknas starta i oktober 2020.
 • Förstärkning av bottenplatta beräknas starta i början av 2022
 • Byggstart av hallen beräknas till början av 2023

 

Pressmeddelande: Tillfälliga lokaler för Slättenskolan Länk till annan webbplats.

Strandängen

Strandängen är ett område i stor förändring. Både Jönköpings kommun, det kommunala bostadsbolaget Vätterhem och andra aktörer är inblandade i byggnationer på området.

Hur påverkas omgivningen?

Många pågående projekt innebär en hel del påverkan på omgivningen.

 • Ökad byggtrafik
 • Omledningar och gång- och cykelvägar
 • Omledningar av bilstråk
 • Sandiga/leriga gator

För att minska påverkan förlägger vi arbeten på dagtid då de flesta inte är hemma. Vi sopar även gatorna två gånger i veckan för att minska nedskräpning på intilliggande gator. En viss spridning av sand och lera är ändå ofrånkomligt.

I takt med att den nya stadsdelen växer fram minskar också påverkan.

Tack för din förståelse för detta!

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta vårt kontaktcenter: 036-10 50 00

Läs mer på Vätterhems webb: Strandängen Länk till annan webbplats.

Strandängen, Vilhelmsrogårdens äldreboende (nybyggnation)

Tidplan: byggstart våren 2021, beräknas klart våren 2023

Kommunen bygger ett äldreboende i Kortebo, vid den nya stadsdelen Strandängen. Ett äldreboende är en boendeform för äldre med omfattande behov av vård och omsorg.

Ett äldreboende är också en arbetsplats där vård- och omsorgspersonal arbetar dygnet runt.

Boendet innehåller 90 lägenheter. De är fördelade på 9 boende-enheter som innehåller 10 lägenheter var med tillhörande gemenskapsutrymmen, kök, tvättstuga, förråd och personalutrymmen.

Byggnaden innehåller även administrativa kontor och expeditioner och driftutrymmen. Där finns också ett tillagningskök med kapacitet för 250 portioner.

Utemiljö med uteplatser och planteringar i direkt anslutning till boendet.

Så påverkar byggnationen omgivningen

Buller och transporter till och från området kan komma att förekomma.

Skissbild på Vilhelmsrogården, fasaden från öster.

Skissbild på Vilhelmsrogården, fasaden från öster.

Talavidskolan, nybyggnation

För att möta elevökningen inom upptagningsområdet för Talavidskolan behöver skolans kapacitet förstärkas. Tre byggnader ska rivas på den södra delen av skolgården och ska ersättas av en ny byggnad som kommer inrymma lokaler för årskurs F-3 med bland annat fler klassrum och grupprum samt administrativa delar.

Nytt tillagningskök och matsal kommer kunna ta emot över 500 elever dagligen. Utemiljön i den södra delen görs också om för att möta de nya behoven. Gestaltningen av den nya byggnaden anpassas till omgivande bebyggelse.

Tidplan:

 • Byggnation inleddes hösten 2021 och beräknad inflyttning för verksamheten är hösten 2023.

Så påverkar byggnationen

 • Vi eftersträvar minsta möjliga påverkan för boende i området. Åtgärder vidtas för att minska störningar av t.ex. buller, dammspridning och vibrationer. Viss byggtrafik till och från byggarbetsplatsen kommer förekomma.
 • Arbeten sker i huvudsak helgfria vardagar 7-16. Vid behov kommer arbete utföras även under andra tider.
 • Under byggtiden kommer eleverna äta skollunch på Tändsticksområdet.
 • Under byggtiden skyltar kommunen delvis om parkeringar i närheten för att underlätta säker hämtning och lämning.
 • Information om hur skolverksamheten påverkas informeras direkt till personal, elever och vårdnadshavare via skolan.

Sanering av markförorening

Eftersom det tidigare låg en cementfabrik på en del av platsen för Talavidskolan beställde kommunen en markundersökning i samband med projekteringen. Rapporten visar att det finns föroreningar i marken på en del av skolgården och även in i allén i Talavidsparken.

Det är ingen risk för exponering för vare sig barn eller vuxna som vistas i området. Sanering krävs dock för att marken ska hålla rätt kvalitet i ett långsiktigt perspektiv och inte innebära några framtida begränsningar för t.ex. odling eller organismer som lever i jorden.

Undersökningarna visar att föroreningarna är bundna till jorden vilket innebär att ingen spridning sker till exempelvis Vättern.

Skissbild, vy från väst.

Skissbild, vy från väst.

Skissbild över Talavidskolan, från nordväst.

Skissbild på den nya byggnaden vid Talavidskolan, från nordväst.

Skissbild på vy från Juneleden.

Skissbild på vy från Juneleden.

Skissbild, vy från norr.

Skissbild, vy från norr.

Torps Gård, Bankeryd

Torps Gård i Bankeryd. Här byggs ett nytt bostadsområde med byggklara villa-tomter och bostadsrätter i radhus, parhus och flerbostads-hus. En ny infart ska byggas till området och i samband med detta kommer det att bli viss påverkan på Torpledsrondellen under kortare perioder. En gång/cykelbro kommer att byggas över Kortebovägen.

Sprängning vår/sommar 2021

Under vår och sommar spränger vi för nya gator och VA-stråk. Detta kommer orsaka störande ljud och eventuellt vibrationer i omgivningen.


Säkerhetsåtgärder:

 • Allmänheten varnas med korta larmsignaler i cirka 1 minut innan sprängningen.
 • Gång- och cykelvägar till området är avstängda, respektera det för allas säkerhet.
 • Var uppmärksam på vakternas tecken om du befinner dig i närheten.
 • Om du är inomhus, undvik att stå vid fönster.
 • Efter sprängning ljuder en lång signal som säger att faran är över.

Tidplan

 • Sprängningen är som mest intensiv i början av arbetet och kommer sakta trappas av till sommaren.
 • Exploateringen av de nya vägarna och allmänna anläggningarna beräknas vara klara till årsskiftet 21/22.
 • Husbyggnationen kommer påbörjas under 2021 och pågå till hela området är utbyggt.
Vy över Torps Gård, Bankeryd.

Vy över området Torps Gård, Bankeryd.

Åsen, nytt bostadsområde

Området Åsen ligger cirka 3 km väster om Jönköpings centrum och är en vidareutveckling av området Samset. När Åsen är färdigbyggt förväntas det innehålla cirka 1000 bostäder. Kommunen planerar även för en ny skola, förskola, sporthallar och äldreboende.

Tidplan

 • Etapp 1 startar oktober 2021 och beräknas vara klar november 2022.

Etapp 1

Etapp 1 kommer att binda samman Samsetvägen med Åsenvägen. Kommunen bygger all infrastruktur: Vatten och avlopp, fjärrvärme, el, och fiber.

Hur påverkar det mig?

 • Det blir ett ökat flöde av byggtrafik till platsen.
 • Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet förbi platsen. Vi hänvisar alltid tydligt med skyltar.
 • Respektera alltid varningsskyltar.

Information om kommande etapper kommer framöver.

Illustrationsbild Åsen.

Illustrationsbild Åsen bostadsområde.

Örserums vattenverk, om- och tillbyggnad

Vad ska åtgärdas och varför?

Örserums vattenverk har idag för liten kapacitet. Därför ska verket genomgå en om- och tillbyggnad för att säkra vattentillgången och minska risken för driftstörningar. Arbete för att höja säkerheten kommer också att genomföras. Byggnaden får dessutom nytt tak och ny fasad. Utemiljön görs också om.


Hur påverkar det mig?

 • Majblommevägen kommer att vara avstängd för genomfart och omledning kommer ske via idrottsplatsen. Följ orange vägvisning.
 • Under arbetet kommer byggtrafik i form av transporter och maskiner pågå periodvis.
 • Närliggande bostäder och verksamheter kan under
  arbetet störas av ljud och vibrationer.
 • Viss påverkan på framkomlighet och tillgänglighet till båtplatsen kan förekomma.
 • Vid arbeten med vattenledningar och vattenverk kan ibland missfärgning och luftstötar uppstå i dricksvattnet.


Tidplan

Arbetet beräknas pågå från september 2021 till sommaren 2022.

Örserums vattenverk.

Skissbild på om- och tillbyggnad

Kommande byggprojekt

Djupadalsskolan, nybyggnation

Just nu pågår utredning och skissarbete för etapp 1 av Djupadalsskolan i Kortebo.

Etapp 1 innefattar:

 • Grundskola 7-9, 450 elever
 • Grundsärskola 7-9, 40 elever
 • Fullstor sporthall

Tidplan:

 • Projektering startar hösten 2021
 • Upphandling hösten 2022
 • Byggnation vid årsskiftet 2022/2023
 • Skolan beräknas stå klar till höstterminen 2025

Övriga etapper innefattar:

 • Etapp 2: Förskola, 8 avdelningar (120 barn)
 • Etapp 3: F-6 för 525 elever samt en halvstor sporthall
Skiss över etappindelning Djupadalsskolan.

Etappindelningen för byggprojektet.

Skissbild Djupadalsskolan.

Skissbild på skolan och sporthallen, vy från rondellen. (Bild från arkitektfirman Krook & Tjäder)

Skissbild Djupadalsskolan.

Skissbild på huvudentrén till Djupadalsskolan. (Bild från arkitektfirman Krook & Tjäder)

Herrgårdsgärdets äldreboende och förskola

Vi bygger ett nytt äldreboende och en förskola på Herrgårdsgärdet i Tenhult.

Äldreboendet kommer att innehålla 60 boendelägenheter fördelade på sex boendeenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen, kök, tvättstuga, förråd samt personalutrymmen. Utöver detta finns gemensamma utrymmen, lokaler för administrativa funktioner samt sjuksköterskeexpedition. Byggnaden kommer även att innehålla en lokal för hemtjänstteam.

Förskolan byggs med fyra avdelningar med plats för 60 barn. Äldreboendet och förskolan kommer att ha ett gemensamt tillagningskök dimensionerat för 280 portioner och delvis gemensam utemiljö.

Idas skola (Pelarhuset)

Vi planerar en renovering samt ombyggnation av del A och B av Idas skola. Anledningen är att byggnaden är i dåligt tekniskt skick och lokalerna är inte anpassade till dagens verksamhet.

Renoveringen innefattar både inre och yttre underhåll och sker i dialog med stadsbyggnadskontoret och i enlighet med framtagen byggnadsvårdsrapport.

Tidplan

Projektering startar nu i oktober och byggnation planeras till sommaren 2022.

De nya lokalerna ska vara inflyttningsklara under hösten 2023.

Kålgårdsskolan F-6

Vi bygger en ny skola F-6 till Kålgården. Den befintliga Kålgårdsskolan ersätts av nya lokaler och får samtidigt högre kapacitet, 525 elever i tre paralleller.

Kålgårdsskolan etapp 1
Etapp 1 innebär en ny skolbyggnad för F–6 och en ny utemiljö för skolan. Grundläggningsmetod utreds noga i projekteringen under våren 2021 för att säkerställa att omgivande byggnader påverkas så lite som möjligt.


Skolbyggnaden
Skolbyggnaden kommer vara tre våningar hög och ha två skyddsrum i källaren. 525 elever kommer kunna gå i skolan.


Utemiljön
Några byggnader kommer att rivas till förmån för en större utemiljön. En tillfällig utemiljö kommer att skapas i anslutning till Ekorrens förskola.


Tidplan
Byggstart hösten 2021.
Byggtid cirka 2 år.

Hur påverkar detta mig?

 • Viss störning från byggarbetsplatsen (vibrationer, ljud) vid rivning och byggnation.
 • Byggtrafik till och från platsen.
 • Del av skolgården kommer att användas för etablering och materialuppställning.
 • Byggarbetsplatsen kommer vara inhägnad av säkerhetsskäl.

Skolan informerar om eventuella verksamhetsförändringar direkt till personal, elever och vårdnadshavare.

Vad händer i etapp 2 och 3?
Etapp 2 och 3 utreds fortfarande.
Planen för etapp 2 är att riva delar av Kunskapens hus för att ge plats för en ny förskola på den södra delen av tomten. Byggstart tidigast 2024.
Planen för etapp 3 är att riva den gamla skolan för att ge plats för en idrottshall. Byggstart tidigast under 2026.

Skiss på Kålgårdsskolan, framsida.

Visualisering av framsidan på Kålgårdsskolan.

Visualisering av baksidan på Kålgårdsskolan.

Visualisering av baksidan på Kålgårdsskolan.

Fasadskiss på Kålgårdsskolan.

Fasadskiss på Kålgårdsskolan.

Lekeryds skolområde

Arbetet med den nya detaljplanen för Lekeryds skolområde har nu startat (januari 2022). Syftet är att möjliggöra en samlad förskole- och skolverksamhet i Lekeryd. (Idag är förskoleverksamheten utlokaliserad på 5 olika enheter)

Planarbetet beräknas pågå till sommaren 2023.

Planerad byggnation:

 • Tillbyggnad av Lekerydsskolan innehållande klassrum, grupprum, elevhälsa mm. Preliminär byggstart 2023.
 • Ny förskola med 8 avdelningar med tillagningskök för skola och förskola inklusive ny matsal.

 

Lekeryds skolområde utifrån ett fågelperspektiv

Lekeryds skolområde utifrån ett fågelperspektiv.

Lekerydsskolan Vy från sydost 2

Vy från sydost.

Lekerydsskolan Vy från sydväst 2

Vy från sydväst.

Lekerydsskolan Vy mot entrén

Vy mot entrén.

Rosenlundsbadet, ny bad- och simanläggning

Rosenlundsbadet i Jönköping är slitet efter drygt 30 år. Därför finns behov av renovering eller en ny badanläggning som ger goda förutsättningar för bad, motion och simundervisning i kommunen. Under hösten 2021 fattas beslut om inriktningen.

Läs mer på sidan om nya Rosenlundsbadet.

Rosenlundsskolans grundsärskola

För att säkerställa Rosenlundsskolans kapacitet på lång sikt, ca. 20 år, görs en ändring av detaljplanen för Rosenlundskolans område.

Planerad byggnation

Nu pågår skissarbetet med att ta fram en ny byggnad för grundsärskolan. Den byggnaden kommer att ha lokaler för slöjd, hemkunskap och musik. De gamla lokalerna för slöjd och hemkunskap kommer på sikt att rivas.

Den nya grundsärskolan dimensioneras för 60 platser i årskurs 1-6 och 30 platser i årskurs 7-9. När särskolan lämnar sina befintliga lokaler i mellanstadiebyggnaden kan övriga verksamheter expandera.

Tidplan

Förhoppningen är att den nya skolbyggnaden ska stå klar 2025.

Sanda högstadium, Huskvarna

Vi bygger ett nytt högstadium i Huskvarna med anledning av att elevunderlaget ökar.

Sanda högstadium kommer ha kapacitet för cirka 630 elever i årskurs 7-9. I förslaget ingår även grundsärskola om cirka 30 elevplatser. En fullstor sporthall kommer även att etableras i anslutning till den nya skolan. Den nya skolan kommer även att innehålla matsal och storkök för Sandagymnasiet.

Skolan placeras på Sandagymnasiets tomt, mellan den befintliga skolan och Birkagatan (se bild).

Tidplan

Projektering 2021 – hösten 2022
Upphandling hösten 2022 – årsskiftet 2022/2023
Beräknad byggstart våren 2023
Beräknad invigning augusti 2025


Illustration över idrottshall, huvudbyggnad och särskola Sanda högstadium
Illustration över huvudbyggnad och särskola_sanda högstadium
Illustration över huvudbyggnaden i profil sanda högstadium

Illustrationerna: Bsv arkitekter & ingenjörer.

Åsenskolan, Mariebo övre

Åsenskolan F-6 och grundsärskola planeras för cirka 410 elever. Även en sporthall planeras.

Tidplan

 • Planerad byggstart 2024
 • Preliminärt färdig 2026

Ölmstadsskolan

Vi bygger en ny skola i Ölmstad, för 225 elever i årskurs F-6. Den befintliga skolan ska rivas.

Tidplan

 • Utredning pågår under 2022
 • Preliminär byggstart 2023/2024
 • Preliminärt färdig 2025/2026

Bottnarydsskolan, ny skolbyggnad, idrottshall och utemiljö

För att möta det ökande barn- och elevantalet i Norra Mo planeras nybyggnation av skolbyggnad, idrottshall och utemiljö för Bottnarydsskolan åk F-6. De nya lokalerna har kapacitet för 250 elever.

De nya byggnaderna kommer ersätta befintlig skolbyggnad och idrottshall, som kommer rivas.

Tidplan:

 • Byggnation beräknas påbörjas under 2023

Vi kommer att uppdatera med mer information längre fram i processen.

Avslutade byggprojekt

Månsarp, ny förskola

I Månsarp, strax söder om skolan, har vu byggt en ny förskola. Förskolan har åtta avdelningar i två plan samt ett tillagningskök. Cirka 120 barn går på förskolan.

In- och utfart till den nya fastigheten sker via Tabergsvägen.

Tidplan

Byggstart vecka 22 år 2021
Förskolan stod klar till höstterminen 2022

Vy från Tabergsvägen.

Vy från Tabergsvägen.

Vy från nordöst.

Vy från nordöst.

vy från kyrkogården.

Vy från kyrkogården.

Alla skissbilder är från BSV arkitekter och ingenjörer AB.

Gradienten hotellprojekt, nybyggnation

Våren 2018 inleddes förberedelserna för byggnation av den nya hotellbyggnad, som tillsammans med ett nytt torg knyter ihop Tändsticksområdet med Västra centrum. Hotellet utvecklades och byggdes av Skanska. Kommunen byggde torg/park-miljö i anslutning till hotellet.

Brodalens förskola (Norrahammar), nybyggnation

Våren 2020 påbörjades byggnationen av Brodalens förskola i Norrahammar. Förskolan har sex avdelningar med plats för 90 barn. Förskolan har också ett tillagningskök samt en ny skolgård.

Bakgrund

Sanering av förskolans tomt

Då markarbeten påbörjades dök det upp vissa problem med rester från tidigare bebyggelse, föroreningar i mark från tidigare gjuteriverksamhet samt att det på skolgården tidigare funnits en soptipp.

Föroreningarna bestod av asbest, eternitskärvor från fasadbeklädnad, gjutsand från gjuteriet som innehåller polyaromatiska kolväten (PAH) och förhöjda halter av zink, koppar, krom och nickel samt soptipp med diverse hushållsavfall.

Saneringen av dessa ämnen är utförd. I arbetet samarbetade vi med miljö- och hälsokontoret kring hur behoven av sanering skulle se ut. Vilket bidrog till en bra utomhusmiljö till förskolan.

Sprängningsarbeten

Då skolgården var väldigt kuperad med högre bergpartier behövde vi utföra vissa sprängningsarbeten.

Tidplan

Byggnationen påbörjades våren 2020 och förskolan stod klar sommaren 2022.

Bilder

Brodalens förskola, skolgård
Brodalens förskola, ingång (framsida)
Brodalens förskola, fasad

Bäckadalsgymnasiet, ombyggnation för restaurangutbildningen (Hus 2)

Bäckadalsgymnasiet byggdes om och Resutrangskolan på Idas skola har flyttat in i de nya lokalerna. Restaurangskolans tidigare lokaler var uttjänta och Bäckadalsgymnasiet har ett överskott av lokalytor. Därför blev det här en bra lösning för båda skolor.

Etablering restaurang/livsmedelsprogram Bäckadal

I hus 2 på Bäckadalsgymnasiet byggdes det gamla bageriet och klassrum om till ett nytt produktionskök med bageri samt elevrestaurang för storköksutbildningen.

Ett hemkunskapskök till särskolan har även iordningställas. I källaren byggdes en del ytor om till bland annat omklädningsrum.

Tidplan: Ombyggnationen var klar december 2021 och ytorna togs i bruk till vårterminen 2022.

Fagerslätt, ny skola

På Fagerslätt bygger vi en ny skola för F-6 med idrottshall. Byggnaden har ett tillagningskök, skolgård samt en fullstor idrottshall med läktare.

Byggnaden har uppförts i fyra plan med idrottshallen belägen på plan två över kök och matsal. Byggstommen består av förtillverkade betongelement och fasad i sandwichelement. På taket till idrottshall finns det solceller. Total bruttoarea ca 6500 m2

Tidplan

Klart november 2021.

Huvudentreprenör

Asplunds bygg.

Friaredalens lekplats

I december 2020 påbörjade Jönköpings Energi dra fjärrvärme genom parken. I samband med det arbetet passade vi på att förnya delar av lekplatsen och en ny klätterställning har byggts upp.

Under sommaren 2021 öppnade hela parken upp igen.

Friaredalen

Ny klätterställning i Friaredalen.

Ny klätterställning i Friaredalens lekplats,

Mjölkafållans äldreboende

Arbetet med att bygga om Mjölkafållans äldreboende skedde i fem etapper. Vi har renoverat fyra av avdelningens inre ytskikt i fyra etapper. Under etapp fem så bytte vi avdelningarnas el-centraler.

Tidplan
Byggstart oktober 2019. Byggnationen slutförd november 2020.

Majvallen dagcenter

Vi renoverar Majvallens dagcenter i Huskvarna. Klart oktober 2021.

Majvallen, daglig verksamhet

Majgatans förskola, Huskvarna

Skiss på fasaden på Majgatans förskola.
Skiss på fasad.

Skissbilder på fasaden, Majgatans förskola i Huskvarna.

Majgatans förskola i Huskvarna är en förskola med fyra avdelningar fördelad på två plan. På förskolan finns det också ett tillagningskök.

Tidplan

Byggstart för förskolan var i oktober 2020. Skolan stod klar och inflytt skedde under vårterminen 2022.

Muddringsarbete Gränna hamn, Visingsö hamn, gamla hamnen Visingsö

Under 2021 planerade Jönköpings kommun muddringsarbete i Gränna hamn, Visingsö hamn och gamla hamnen vid Visingsborgs slottsruin. Inför prövning i mark- och miljödomstolen togs ett samrådsunderlag tagits fram. Det var möjligt att lämna synpunkter fram till 6 augusti 2020.

Norrahammars bad, renovering

Badet i Norrahammar är från 70-talet därför var det i stort behov av renovering. Det läcker vatten och anläggningen är ineffektiv och sliten. Beslut om att badet ska finnas kvar finns och därför behövdes en renovering genomföras för att förlänga livstiden.

Vad har gjorts?
En ny bassäng och vattenrening har installerats.

Tidplan

Byggstart skedde sommaren 2020. Bade öppnade igen hösten 2021.

Norrahammar sportcenter

Norrahammar sportcenter på Facebook Länk till annan webbplats.

Nya Bruksborg behandlingshem, nybyggnation

Plankarta Nya Bruksborg.

På befintliga Bruksborg behandlingshem i Norrhammar finns det idag 16 platser med olika placeringskategorier i undermåliga lokaler. Det finns utöver dygnsvård utrymme för upp till tio dagvårdsklienter. I anslutning till Bruksborg finns det tre tränings- och utslussningslägenheter.

Nya bruksborg byggs med anledning av utökat klientantal och på grund av undermåliga befintliga lokaler. Gamla bruksborg kommer att stängas när de nya lokalerna är klara men ett hur med utslussningslägenheter som ligger intill gamla bruksborg kommer finnas kvar.

Målgrupp för behandlingshemmet

Målgrupp för verksamheten är män över 20 år med missbruks- och boendeproblem. Placeringen på Bruksborg kan vara av olika karaktär; utredning, stöd, behandling och växelboende. Byggnaden/byggnaderna ska utgöra ett dygnet-runt boende för 22 personer anpassade till individernas olika behov. Därutöver kommer dagvården som ska klara upp till tio personer. Längden på placeringar kan variera mycket beroende på problematik. Sammansättningen av de boende kommer att variera över tid. Boendet kommer att vara bemannat med personal dygnet runt.

Tidplan

Planerad byggstart är i december 2019. Byggnationen ska vara slutförd i mars 2021.

Prinseryd (Bankeryd) Hem för vård och boende (HVB), nybyggnation

HVB Prinseryd söder fasad.

Fasad mot söder

I Bankeryd har vi byggt ett hem för vård eller boende (HVB), med 8 boendeplatser. I huset finns även utrymmen för personal och det bemannas dygnet runt.

Kommunens uppdrag är att ge vård och omsorg till barn som behöver det av anledningar som social problematik. Personal vårdar och stöttar barnen till en normalfungerande tillvaro. Målet är alltid att barnen ska kunna flytta hem eller till eget boende.

Huset är byggt i tidstypisk stil, likt Bankeryds kyrkskola som tidigare stod på platsen. Detta för att behålla det byggnadshistoriska värdet som kännetecknar området. Den gamla byggnaden var mycket fuktskadad i konstruktionen och kunde inte bevaras.

Byggnaden färdigställdes i maj 2022.

Stadsbiblioteket, renovering huvudentré

Entrén till Stadsbiblioteket i Jönköping har renoverats. Nuvarande gatstenar på golvet har byts till betongplatta och klinkers, med golvvärme under. Dessutom har entrén anpassas för installation av nya informationsskärmar.

Tidsplan: Start 7 januari 202. Klart i mars 2021.

Stadsparksvallen, ombyggnation

Planillustration som visar vilka områden på arenan som berörs i de olika etapperna.

Stadsparksvallen invigdes 1902 och är en idrottshistorisk plats. Arenan har genomgått förändringar vid flera tillfällen tidigare. Nu bygger vi om Stadsparksvallen till en modern arena för att skapa bättre förutsättningar för fotbollen i vår kommun och som motsvarar kraven för spel i Allsvenskan.

Arbetet kommer göras i tre etapper under 2020-2022 för att påverkan på befintlig verksamhet ska bli så liten som möjligt.

Hybridgräs

Den 4 februari 2021 tog Kommunfullmäktige beslut om att Stadsparksvallen får hybridgräsmatta istället för konstgräs.

Hybridgräs ger inte samma nyttjandegrad som konstgräs men har fördelar när det gäller drift och spelkänsla då det liknar vanlig gräsplan mer. Det är också ett mer miljövänligt alternativ än konstgräs.

Påverkan på omgivningen

Åtgärderna medför ingen större påverkan i Stadsparken men det kommer synas och märkas runt arenan. Det blir en avgränsad byggarbetsplats och en del transporter. Nuvarande parkeringsmöjlighet påverkas inte. Matcher och verksamhet kommer i stort kunna pågå som vanligt när säsongen startar.

Under tiden byggnationen pågår (etapp 1) kommer publikentrén till den södra sittplatsläktaren att ske från den västra delen på den södra läktaren. Skyltning kommer finnas på plats. I samband med arbetet flyttas handikappläktaren från den södra delen av arenan till den östra.

Etapp 1 – klart i april 2021

I etapp 1 görs tillbyggnader och ombyggnader av södra läktaren under säsong, vilket innefattar:

 • hospitality-yta (service- och VIP-ytor, tillskott på cirka 300 kvadratmeter)
 • två nya sjukvårdsrum
 • ökad publikkapacitet med cirka 300 sittplatser under tak på södra läktaren.
 • nytt dopingrum
 • nytt omklädningsrum
 • nya publiktoaletter i det sydöstra hörnet av arena
 • större pressrum
 • upprustning befintliga utrymmen
 • ny ventilation
 • ny planbelysning som kan justeras för olika sammanhang och krav.

Etapp 2 – klart augusti 2021

Etapp 2 startade i september 2020 och innefattar:

 • Rivning av gamla läktaren.
 • Byggnation av nya Norra läktaren. En betongläktare, med kiosker och toaletter som försörjer läktaren och västra ståplatsläktaren. Läktaren kommer också få en fasad i perforerad plåt ut mot arboretet och Dunkehallavägen som harmonierar med platsen.
 • Tak över västra ståplatsläktaren.
 • Ny trafiklösning för bortasupporters. Bussar kan köra under nya läktaren och lämnar supporters på inhägnat området.
 • Insatser i arboretumet. Några träd kommer behöva fällas då Stadsparksvallen kommer att växa norrut.

Huvudentreprenör för läktaren är ByggArvid. Huvudentreprenör för markarbetet i parken är Topiro.

Etapp 3 – klart 31 mars 2022

Etapp 3 innefattar byte av planunderlag och ombyggnad av östra läktaren. En helt ny hybridgräsplan med markvärme kommer att anläggas och planen breddas 6-7 meter norr ut. Entreprenaden påbörjades i början av april och beräknas vara klar i september 2021. All den jord (växtbädd) som körs bort från Stadsparksvallen kommer att återanvändas för att renovera två av gräsplanerna på Jordbrovallen. Entreprenör för denna etapp är Golf & Trädgårdsentreprenader.

Första matchen på nya planen kommer spelas den 11 september 2021.

I mars 2021 togs beslut om att även östra läktaren ska åtgärdas inom ramen för projektet. Bygg- och rivningslov är sökt och erhållet och arbetet är påbörjat.

Den gamla läktaren demonteras och återanvänds vid andra idrottsanläggningar inom kommunen. Arbetet med östra läktaren kommer att pågå under hösten och vintern och till säsongsstart 2022 kommer den kunna användas för ståplatspublik.

Illustrationer på nya norra läktaren

Nya läktaren på stadsparksvallen. Illustration.

Illustration av nya läktaren.

Nya läktaren sedd från planen. Illustration.
Nya läktaren sedd från sidan. Illustration.
Läktarens nya fasad. Illustration.

Etappbilder 15 december 2020

Södra läktaren sedd utifrån.

Södra läktaren.

Södra läktarens utbyggnad.

Södra läktarens utbyggnad.

Lyftkran och byggnation av läktare.

Arbete pågår på norra läktaren.

Byggarbetsplats vid stadsparksvallen.

Byggnation av norra läktaren.

Betongfundament till nya läktaren.

Arbete pågår med norra läktaren.

Stallgården (Rosariet), upprustning

Bild på Stallgården.

Vi har rustat upp den gamla stallbyggnaden i Rosariet. Utgångspunkten har varit att bevara dess kulturhistoriska värden genom att i viss mån återställa det ursprungliga utseendet från början av 1900-talet.

Klart sommaren 2021.

Stallgården

Strandängen, Ceciliagårdens äldreboende (ombyggnation)

Södra entrén på Ceciliagårdens äldreboende har byggts om, inklusive nybyggnad av miljöhus och en utvändig hiss.

Tidplan
Start januari 2021. Klart april 2021.

Planskiss över Ceciliagården på Strandängen.

Planskiss över Strandängen, ombyggnation på Ceciliagården i rött längst ner i bild.

Strandängen, daglig verksamhet Linden (Hus 39)

Hus 39 på Strandängen har byggts om till verksamhetslokaler för daglig verksamhet Linden inom funktionshinderomsorgen. En daglig verksamhet erbjuder sysselsättning, aktiviteter och stöd till personer med lika funktionsnedsättningar.

Tidplan
Start december 2020. Klart september 2021.

Skiss på Lindens fasader.

Fasadskisser på daglig verksamhet Linden

Torpaskolan, utbyggnad

Tidplan: byggstart sommaren 2019, klart våren 2021

Våren 2019 påbörjades byggnationen av Torpaskolan. Skolan har byggts till i vinkel om sju plan, på baksidan av den befintliga byggnaden. Den nya delen består av klassrum och i ombyggnationen ingick även en utbyggnad av matsal och kök samt nya lärararbetsplatser.

Skolgården har fått en ny utformning med bland annat konstgräsplan, nya lekredskap och en skolträdgård på baksidan.

Illustration över Torpaskolans utbyggnad.

3D-illustration som visar hur utbyggnaden kommer bli. (Tengbom arkitekter)

Fasadritning.

Fasadritning över utbyggnaden på Torpaskolans västra sida. (Tengbom arkitekter)

Illustration över utemiljö.

Illustration som visar hur nya skolgården kommer bli (Tengbom arkitekter)