search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommunala byggprojekt

Jönköpings kommun växer och utvecklas. Här kan du läsa om en del av de byggnationer som kommunen ansvarar för, helt eller delvis. Vissa av projekten finns också på en separat sida.

Pågående byggprojekt

Brodalens förskola (Norrahammar), nybyggnation

Under våren 2020 påbörjades byggnation av Brodalens förskola i Norrahammar. På Brodalsskolans tomt fanns i nordöstra delen en grusplan där förskolan nu byggs. Förskolan kommer ha sex avdelningar för 90 barn. Den kommer även få ett tillagningskök samt en ny skolgård.

Sanering av förskolans tomt

Då markarbeten påbörjades dök det upp vissa problem med rester från tidigare bebyggelse, föroreningar i mark från tidigare gjuteriverksamhet samt att det på skolgården tidigare funnits en soptipp.

Föroreningarna bestod av asbest, eternitskärvor från fasadbeklädnad, gjutsand från gjuteriet som innehåller polyaromatiska kolväten (PAH) och förhöjda halter av zink, koppar, krom och nickel samt soptipp med diverse hushållsavfall.

Saneringen av dessa ämnen är utförd. Vi samarbetar med miljö- och hälsokontoret kring hur behoven av sanering ser ut. Det gör att vi kommer få en bra utomhusmiljö till förskolan.

Sprängningsarbeten

Då skolgården är väldigt kuperad med högre bergpartier har vi utfört vissa sprängningsarbeten.

Påverkan under byggtiden

Då bebyggelse och skolbarn vistas intill arbetsplatsen så kommer givetvis stor hänsyn tas till detta så att det inte finns någon risk för skador. Arbetsplatsen är även väl avspärrad med staket och grindar.

Som elev i anslutning till denna byggarbetsplats kommer du dagtid märka av detta med högre ljudnivå och mer byggtrafik än normalt.

Vi har ställt krav på byggentreprenören att arbeten endast får utföras vardagar 07.00 – 16.00 samt att transporter ska styras till tider då barnen inte är på väg till eller från skolan.

Tidplan

Byggnationen beräknas vara klar i februari 2022.

Bilder

Förskolans entre. Illustration.

Husfasaden från entrésidan.

Vy från skolgården. Illustration.

Förskolan sedd från skolgården.

Pergola vid fasad. Illustration.

Pergola intill förskolans fasad.

Bäckadalsgymnasiet, ombyggnation för restaurangutbildningen (Hus 2)

Bäckadalsgymnasiet kommer att byggas om och Restaurangskolan på Idas skola kommer flytta in i de nya lokalerna. Restaurangsskolans nuvarande lokaler är uttjänta och Bäckadalsgymnasiet har ett överskott av lokalytor. Därför blir detta en bra lösning för båda skolor.

Arbetet kommer att ske i olika etapper.

Etablering restaurang/livsmedelsprogram Bäckadal

I hus 2 på Bäckadalsgymnasiet ska det gamla bageriet samt klassrum byggas om till ett nytt produktionskök med bageri samt elevrestaurang för storköksutbildningen. Ett hemkunskapskök till särskolan ska även iordningställas. I källaren kommer en del ytor att byggas om till bland annat omklädningsrum.

En mindre del av gården kommer att spärras av under byggnationstiden. Det kommer att vara verksamhet i övriga delar av hus 2 under produktionstiden, så viss störning kan förekomma.

Tidplan: Ombyggnationen ska vara klar december 2021 och ytorna beräknas tas i bruk till vårterminen 2022.

Fagerslätt, ny skola

Vi bygger en ny skola för F-6 med idrottshall. Nybyggnaden kommer även att ha tillagningskök, skolgård samt en fullstor idrottshall med läktare. Byggnaden kommer att uppföras i upp till fyra plan med idrottshall belägen på plan två över kök och matsal. Stomme av för byggnaden kommer att bestå av förtillverkade betongelement och fasad i sandwichelement. På taket till idrottshall kommer solceller anläggas. Total bruttoarea ca 6500 m2

Tidplan

Beräknas vara klar i november 2021.

Huvudentreprenör

Asplunds bygg.

Gradienten hotellprojekt, nybyggnation

Tidplan: Preliminärt beräknas höghushotellet stå klart under senhösten 2022.

Våren 2018 inleddes förberedelserna för byggnation av den nya hotellbyggnad, som tillsammans med ett nytt torg, ska knyta ihop Tändsticksområdet med Västra centrum. Hotellet utvecklas och byggs av Skanska. Kommunen kommer bygga torg/park-miljö i anslutning till hotellet.

Mer om byggnationen av höghushotellet Gradienten

Hisingstorpsskolan, ny idrottshall

På Hisingstorpsskolan river vi den gamla idrottshallen och bygger en ny, fullstor hall.

Hur påverkar bygget omgivningen?

 • Vi eftersträvar minsta möjliga påverkan från byggarbetsplatsen. Åtgärder vidtas för att minska störningar av tex buller, dammspridning och vibrationer. Byggtrafik till och från byggarbetsplatsen förekommer.
 • Delar av skolgården används som byggplatsområde. Detta är nödvändigt av flera skäl, bland annat för att byggnation och transporter ska kunna ske på ett säkert sätt. Byggplatsområdet är inhägnat med byggstängsel.
 • Cykelparkeringar som hamnar innanför byggområdet kommer att flyttas till en närliggande plats.
 • Parkeringarna på Sommarhemsgatan kommer att kunna nyttjas som vanligt under byggtiden.
 • Hallbyhallen nyttjas för idrottslektioner tills den nya idrottshallen är klar.

Tidplan:

 • Förberedande arbeten med befintliga markledningar pågår från och med våren 2021 och en bit in på hösten.
 • Rivning och byggnation av hallen beräknas påbörjas hösten 2021. Byggtid cirka 1,5 år.

Klämmestorps gård, ridhuset

Vi har rivit det gamla ridhuset och kommer bygga ett nytt ridhus samt nya klubblokaler.

Hur påverkar det omgivningen?

Platsen är avspärrad. Vägen kan till viss del vara avstängd periodvis men det påverkar inte tillgängligheten till fältrittklubben eller bostäder.

Tidplan

 • Rivningen var klar juni 2021.
 • Nytt ridhus och nya klubblokaler beräknas vara klart i november 2022.

Majgatans förskola, Huskvarna

Skiss på fasaden på Majgatans förskola.
Skiss på fasad.

Skissbilder på fasaden, Majgatans förskola i Huskvarna.


Majgatans förskola i Huskvarna blir en förskola med fyra avdelningar fördelad på två plan. På förskolan kommer det också finnas ett tillagningskök.

Så påverkar byggnationen

Det kommer vara byggtrafik i området. Parkeringsyta kommer användas av byggentreprenör. Viss påverkan på trafikanter, cyklister och fotgängare - skyltar finns på platsen vid avstängningar och omledningar.

Tidplan

Planerad byggstart är i oktober 2020. Beräknad inflyttning på förskolan till vårterminen 2022.

Månsarp, ny förskola

I Månsarp, strax söder om skolan, bygger vi en ny förskola. Förskolan kommer ha åtta avdelningar i två plan samt ett tillagningskök. Cirka 120 barn kommer gå i förskola här.

In- och utfart till den nya fastigheten kommer ske via Tabergsvägen.

Tidplan

Byggstart vecka 22 år 2021
Förskolan beräknas stå klar till höstterminen 2022


Sprängningsarbeten

En del sprängningsarbeten kommer att behöva utföras vid tomtens södra del. Berörda byggnader inom riskområdet är besiktade inför detta och kommer även besiktas efter sprängningsarbetena. Det sitter även vibrationsmätare placerade på dessa byggnader.

Påverkan under byggtiden

Då bebyggelse och skolbarn vistas intill arbetsplatsen så kommer givetvis stor hänsyn tas till detta så att det inte finns någon risk för skador.

Arbetsplatsen kommer att spärras av väl med staket och grindar.

Som elev i anslutning till denna byggarbetsplats kommer du dagtid märka av detta med högre ljudnivå och mer byggtrafik än normalt.

Vy från Tabergsvägen.

Vy från Tabergsvägen.

Vy från nordöst.

Vy från nordöst.

vy från kyrkogården.

Vy från kyrkogården.

Alla skissbilder är från BSV arkitekter och ingenjörer AB.

Prinseryd (Bankeryd) Hem för vård och boende (HVB), nybyggnation

HVB Prinseryd söder fasad.

Fasad mot söder

I Bankeryd bygger vi ett hem för vård och boende för pojkar i åldrarna 13-20 år. Hemmet kommer ha åtta platser. I huset finns även utrymmen för personal, det bemannas dygnet runt.

Kommunens uppdrag är att ge vård och omsorg till barn som behöver det av anledningar som social problematik. Personal vårdar och stöttar barnen till en normalfungerande tillvaro. Målet är alltid att barnen ska kunna flytta hem eller till eget boende.

Huset byggs i tidstypisk stil, likt Bankeryds kyrkskola som tidigare stod på platsen. Detta för att behålla det byggnadshistoriska värdet som kännetecknar området. Den gamla byggnaden var mycket fuktskadad i konstruktionen och kunde inte bevaras.

Tidplan

 • Rivning, bearbetning/återfyllnad mark och ledningar vår-sommar 2020
 • Byggtid november 2020 - april 2022
 • Inflytt verksamhet beräknas till maj 2022

Science Park Towers, nybyggnation

Science Park Towers är en framtida mötesplats för entreprenörer och studenter. Kommunen, JKPG Fast och Science Park samverkar kring byggnationen.

Preliminär tidsplan

 • Januari 2021: Etablering
 • Februari-mars 2021: Spontarbete
 • Mars-oktober 2021: Markarbeten
 • Oktober 2021- augusti 2022: Stomme/fasad
 • December 2021- november 2022: Tak, terrasser, murning, tätskikt
 • December 2021- mars 2023: Stomkomplettering, yttre mark
 • Januari-maj 2023: Överlämning
 • Juni 2023: Inflyttning

Information om bygget och hur det påverkar närområdet uppdateras löpande på Jkpg Fast:s webb, se länk.

Jkpg Fast: Bygginformation Science Park Towers Länk till annan webbplats.

Skeppsbrons förskola, nybyggnation

Fasadskiss Skeppsbrons förskola, mot Oscarshallsgatan.

Fasadskiss Skeppsbrons förskola, mot Oscarshallsgatan.
 

I den nya stadsdelen Skeppsbron vid Munksjön planeras en ny förskola och kontor för socialtjänsten. Förskolan kommer innehålla 6 avdelningar.

Tidplan

 • Byggstart augusti 2020
 • Klart årsskiftet 2022/2023

Slättenskolan, ny idrottshall och matsal

Vid Slättenskolan i Norrahammar ska vi bygga en ny fullstor idrottshall i anslutning till den befintliga skolan. Det blir även ett nytt kök och en ny matsal.

Hur påverkas skolan?

På grund av att skolans bottenplatta måste förstärkas innan bygget av idrottshall utsätts skolan för vibrationer och störande ljud. Av den anledningen kommer skolan flytta till tillfälliga lokaler under 2022.

Under byggnationen av idrottshallen kommer eleverna ha idrott i en tillfällig tältlösning vid skolan. Vagnar för omklädning och dusch kommer finnas i anslutning till tältet.

Under markentreprenad och byggnation kommer det vara en del byggtrafik i området. Arbetsplatsen kommer vara inhägnad och information till vårdnadshavare kring hämtning och lämning kommer från skolan.

Hur påverkas boende och besökare i området?
Byggtrafik i området under vardagar kommer förekomma men vi behöver inte stänga av vägar för bilar, cyklar eller fotgängare.

Buller från arbetsplatsen kan förekomma under arbetstid på vardagar.

Tidplan:

 • Markentreprenad beräknas starta i oktober 2020.
 • Förstärkning av bottenplatta beräknas starta i början av 2022
 • Byggstart av hallen beräknas till början av 2023

 

Pressmeddelande: Tillfälliga lokaler för Slättenskolan Länk till annan webbplats.

Stadsparksvallen, ombyggnation

Planillustration som visar vilka områden på arenan som berörs i de olika etapperna.

Stadsparksvallen invigdes 1902 och är en idrottshistorisk plats. Arenan har genomgått förändringar vid flera tillfällen tidigare. Nu bygger vi om Stadsparksvallen till en modern arena för att skapa bättre förutsättningar för fotbollen i vår kommun och som motsvarar kraven för spel i Allsvenskan.

Arbetet kommer göras i tre etapper under 2020-2022 för att påverkan på befintlig verksamhet ska bli så liten som möjligt.

Hybridgräs

Den 4 februari 2021 tog Kommunfullmäktige beslut om att Stadsparksvallen får hybridgräsmatta istället för konstgräs.

Hybridgräs ger inte samma nyttjandegrad som konstgräs men har fördelar när det gäller drift och spelkänsla då det liknar vanlig gräsplan mer. Det är också ett mer miljövänligt alternativ än konstgräs.

Påverkan på omgivningen

Åtgärderna medför ingen större påverkan i Stadsparken men det kommer synas och märkas runt arenan. Det blir en avgränsad byggarbetsplats och en del transporter. Nuvarande parkeringsmöjlighet påverkas inte. Matcher och verksamhet kommer i stort kunna pågå som vanligt när säsongen startar.

Under tiden byggnationen pågår (etapp 1) kommer publikentrén till den södra sittplatsläktaren att ske från den västra delen på den södra läktaren. Skyltning kommer finnas på plats. I samband med arbetet flyttas handikappläktaren från den södra delen av arenan till den östra.

Etapp 1 – klart i april 2021

I etapp 1 görs tillbyggnader och ombyggnader av södra läktaren under säsong, vilket innefattar:

 • hospitality-yta (service- och VIP-ytor, tillskott på cirka 300 kvadratmeter)
 • två nya sjukvårdsrum
 • ökad publikkapacitet med cirka 300 sittplatser under tak på södra läktaren.
 • nytt dopingrum
 • nytt omklädningsrum
 • nya publiktoaletter i det sydöstra hörnet av arena
 • större pressrum
 • upprustning befintliga utrymmen
 • ny ventilation
 • ny planbelysning som kan justeras för olika sammanhang och krav.

Etapp 2 – klart augusti 2021

Etapp 2 startade i september 2020 och innefattar:

 • Rivning av gamla läktaren.
 • Byggnation av nya Norra läktaren. En betongläktare, med kiosker och toaletter som försörjer läktaren och västra ståplatsläktaren. Läktaren kommer också få en fasad i perforerad plåt ut mot arboretet och Dunkehallavägen som harmonierar med platsen.
 • Tak över västra ståplatsläktaren.
 • Ny trafiklösning för bortasupporters. Bussar kan köra under nya läktaren och lämnar supporters på inhägnat området.
 • Insatser i arboretumet. Några träd kommer behöva fällas då Stadsparksvallen kommer att växa norrut.

Huvudentreprenör för läktaren är ByggArvid. Huvudentreprenör för markarbetet i parken är Topiro.

Etapp 3 – klart 31 mars 2022

Etapp 3 innefattar byte av planunderlag och ombyggnad av östra läktaren. En helt ny hybridgräsplan med markvärme kommer att anläggas och planen breddas 6-7 meter norr ut. Entreprenaden påbörjades i början av april och beräknas vara klar i september 2021. All den jord (växtbädd) som körs bort från Stadsparksvallen kommer att återanvändas för att renovera två av gräsplanerna på Jordbrovallen. Entreprenör för denna etapp är Golf & Trädgårdsentreprenader.

Första matchen på nya planen kommer spelas den 11 september 2021.

I mars 2021 togs beslut om att även östra läktaren ska åtgärdas inom ramen för projektet. Bygg- och rivningslov är sökt och erhållet och arbetet är påbörjat.

Den gamla läktaren demonteras och återanvänds vid andra idrottsanläggningar inom kommunen. Arbetet med östra läktaren kommer att pågå under hösten och vintern och till säsongsstart 2022 kommer den kunna användas för ståplatspublik.

Illustrationer på nya norra läktaren

Nya läktaren på stadsparksvallen. Illustration.

Illustration av nya läktaren.

Nya läktaren sedd från planen. Illustration.
Nya läktaren sedd från sidan. Illustration.
Läktarens nya fasad. Illustration.

Etappbilder 15 december 2020

Södra läktaren sedd utifrån.

Södra läktaren.

Södra läktarens utbyggnad.

Södra läktarens utbyggnad.

Lyftkran och byggnation av läktare.

Arbete pågår på norra läktaren.

Byggarbetsplats vid stadsparksvallen.

Byggnation av norra läktaren.

Betongfundament till nya läktaren.

Arbete pågår med norra läktaren.

Strandängen, Wilhelmsrogårdens äldreboende (nybyggnation)

Tidplan: byggstart våren 2021, beräknas klart våren 2023

Kommunen bygger ett äldreboende i Kortebo, vid den nya stadsdelen Strandängen. Ett äldreboende är en boendeform för äldre med omfattande behov av vård och omsorg.

Ett äldreboende är också en arbetsplats där vård- och omsorgspersonal arbetar dygnet runt.

Boendet innehåller 90 lägenheter. De är fördelade på 9 boeendeenheter som innehåller 10 lägenheter var med tillhörande gemenskapsutrymmen, kök, tvättstuga, förråd och personalutrymmen.

Byggnaden innehåller även administrativa kontor och expeditioner och driftutrymmen. Där finns också ett tillagningskök med kapacitet för 250 portioner.

Utemiljö med uteplatser och planteringar i direkt anslutning till boendet.

Så påverkar byggnationen omgivningen

Buller och transporter till och från området kan komma att förekomma.

Skissbild på Wilhelmsrogården, fasaden från öster.

Skissbild på Wilhelmsrogården, fasaden från öster.

Talavidskolan, nybyggnation

För att möta elevökningen inom upptagningsområdet för Talavidskolan behöver skolans kapacitet förstärkas. Tre byggnader ska rivas på den södra delen av skolgården och ska ersättas av en ny byggnad som kommer inrymma lokaler för årskurs F-3 med bland annat fler klassrum och grupprum samt administrativa delar.

Nytt tillagningskök och matsal kommer kunna ta emot över 500 elever dagligen. Utemiljön i den södra delen görs också om för att möta de nya behoven. Gestaltningen av den nya byggnaden anpassas till omgivande bebyggelse.

Arbeten söndag 31 oktober 2021

Denna söndag kommer mark- och ledningsarbeten göras på en liten yta precis väster om Pumpstationen. Detta görs på en helgdag för att underlätta för och minimera störningar på skolverksamheten.
Naturvårdsverkets råd för arbete på en söndag kommer följas. Arbetet kommer påbörjas tidigast kl. 8.

Tidplan:

 • Rivning av byggnader är klar.
 • Markarbeten och marksanering påbörjas v. 34.
 • Pålningsarbeten sker under hösten 2021 med prel. start i november. Pålningen kommer utföras med borrade injekterade pålar, vilket är en mycket skonsam metod avseende buller och vibrationer. Denna metod har valts med tanke på omgivande bebyggelse och markens egenskaper.
 • Planerad inflyttning för verksamheten hösten 2023.

Så påverkar byggnationen

 • Vi eftersträvar minsta möjliga påverkan för boende i området. Åtgärder vidtas för att minska störningar av tex buller, dammspridning och vibrationer. Viss byggtrafik till och från byggarbetsplatsen kommer förekomma.
 • Under byggtiden kommer eleverna äta skollunch på Tändsticksområdet.
 • Under byggtiden skyltar kommunen delvis om parkeringar i närheten för att underlätta säker hämtning och lämning.
 • Information om hur skolverksamheten påverkas informeras direkt till personal, elever och vårdnadshavare via skolan.

Sanering av markförorening

Eftersom det tidigare låg en cementfabrik på en del av platsen för Talavidskolan beställde kommunen en markundersökning i samband med projekteringen. Rapporten visar att det finns föroreningar i marken på en del av skolgården och även in i allén i Talavidsparken.

Det är ingen risk för exponering för vare sig barn eller vuxna som vistas i området. Sanering krävs dock för att marken ska hålla rätt kvalitet i ett långsiktigt perspektiv och inte innebära några framtida begränsningar för tex odling eller organismer som lever i jorden.

Undersökningarna visar att föroreningarna är bundna till jorden vilket innebär att ingen spridning sker till exempelvis Vättern.

Skissbild, vy från väst.

Skissbild, vy från väst.

Skissbild över Talavidskolan, från nordväst.

Skissbild på den nya byggnaden vid Talavidskolan, från nordväst.

Skissbild på vy från Juneleden.

Skissbild på vy från Juneleden.

Skissbild, vy från norr.

Skissbild, vy från norr.

Torps Gård, Bankeryd

Torps Gård i Bankeryd. Här byggs ett nytt bostadsområde med byggklara villa-tomter och bostadsrätter i radhus, parhus och flerbostads-hus. En ny infart ska byggas till området och i samband med detta kommer det att bli viss påverkan på Torpledsrondellen under kortare perioder. En gång/cykelbro kommer att byggas över Kortebovägen.

Sprängning vår/sommar 2021

Under vår och sommar spränger vi för nya gator och VA-stråk. Detta kommer orsaka störande ljud och eventuellt vibrationer i omgivningen.


Säkerhetsåtgärder:

 • Allmänheten varnas med korta larmsignaler i cirka 1 minut innan sprängningen.
 • Gång- och cykelvägar till området är avstängda, respektera det för allas säkerhet.
 • Var uppmärksam på vakternas tecken om du befinner dig i närheten.
 • Om du är inomhus, undvik att stå vid fönster.
 • Efter sprängning ljuder en lång signal som säger att faran är över.

Tidplan

 • Sprängningen är som mest intensiv i början av arbetet och kommer sakta trappas av till sommaren.
 • Exploateringen av de nya vägarna och allmänna anläggningarna beräknas vara klara till årsskiftet 21/22.
 • Husbyggnationen kommer påbörjas under 2021 och pågå till hela området är utbyggt.
Vy över Torps Gård, Bankeryd.

Vy över området Torps Gård, Bankeryd.

Åsen, nytt bostadsområde

Området Åsen ligger cirka 3 km väster om Jönköpings centrum och är en vidareutveckling av området Samset. När Åsen är färdigbyggt förväntas det innehålla cirka 1000 bostäder. Kommunen planerar även för en ny skola, förskola, sporthallar och äldreboende.

Tidplan

 • Tryckstegringsstation för VA byggs på området under sommaren och hösten 2021.
 • Etapp 1 startar oktober 2021 och beräknas vara klar november 2022.

Etapp 1

Etapp 1 kommer att binda samman Samsetvägen med Åsenvägen. Kommunen bygger all infrastruktur: Vatten och avlopp, fjärrvärme, el, och fiber.

Hur påverkar det mig?

 • Det blir ett ökat flöde av byggtrafik till platsen.
 • Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet förbi platsen. Vi hänvisar alltid tydligt med skyltar.
 • Respektera alltid varningsskyltar.

Information om kommande etapper kommer framöver.

Illustrationsbild Åsen.

Illustrationsbild Åsen bostadsområde.

Örserums vattenverk, om- och tillbyggnad

Vad ska åtgärdas och varför?

Örserums vattenverk har idag för liten kapacitet. Därför ska verket genomgå en om- och tillbyggnad för att säkra vattentillgången och minska risken för driftstörningar. Arbete för att höja säkerheten kommer också att genomföras. Byggnaden får dessutom nytt tak och ny fasad. Utemiljön görs också om.


Hur påverkar det mig?

 • Majblommevägen kommer att vara avstängd för genomfart och omledning kommer ske via idrottsplatsen. Följ orange vägvisning.
 • Under arbetet kommer byggtrafik i form av transporter och maskiner pågå periodvis.
 • Närliggande bostäder och verksamheter kan under
  arbetet störas av ljud och vibrationer.
 • Viss påverkan på framkomlighet och tillgänglighet till båtplatsen kan förekomma.
 • Vid arbeten med vattenledningar och vattenverk kan ibland missfärgning och luftstötar uppstå i dricksvattnet.


Tidplan

Arbetet beräknas pågå från september 2021 till sommaren 2022.

Örserums vattenverk.

Skissbild på om- och tillbyggnad

Kommande byggprojekt

Djupadalsskolan, nybyggnation

Just nu pågår utredning och skissarbete för etapp 1 av Djupadalsskolan i Kortebo.

Etapp 1 innefattar:

 • Grundskola 7-9, 450 elever
 • Grundsärskola 7-9, 40 elever
 • Fullstor sporthall

Tidplan:

 • Projektering startar hösten 2021
 • Upphandling hösten 2022
 • Byggnation vid årsskiftet 2022/2023
 • Skolan beräknas stå klar till höstterminen 2025

Övriga etapper innefattar:

 • Etapp 2: Förskola, 8 avdelningar (120 barn)
 • Etapp 3: F-6 för 525 elever samt en halvstor sporthall

Herrgårdsgärdets äldreboende och förskola

Vi bygger ett nytt äldreboende och en förskola på Herrgårdsgärdet i Tenhult.

Äldreboendet kommer att innehålla 60 boendelägenheter fördelade på sex boendeenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen, kök, tvättstuga, förråd samt personalutrymmen. Utöver detta finns gemensamma utrymmen, lokaler för administrativa funktioner samt sjuksköterskeexpedition. Byggnaden kommer även att innehålla en lokal för hemtjänstteam.

Förskolan byggs med fyra avdelningar med plats för 60 barn. Äldreboendet och förskolan kommer att ha ett gemensamt tillagningskök dimensionerat för 280 portioner och delvis gemensam utemiljö.


Tidplan

Byggstart sommaren 2022. Färdigställande sommaren 2024.


Huskvarna högstadium

Vi planerar för ett nytt högstadium i Huskvarna med anledning av att elevunderlaget ökar.

Huskvarna högstadium kommer ha kapacitet för cirka 600 elever i årskurs 7-9. I förslaget ingår även grundsärskola om cirka 30 elevplatser. En fullstor sporthall kommer även att etableras i anslutning till den nya skolan.

Skolan placeras på Sandagymnasiets tomt, mellan den befintliga skolan och Birkagatan (se bild).

Tidplan

Projektering 2021 – sommaren 2022
Beräknad byggstart hösten 2022
Beräknad invigning augusti 2025


Placering för Huskvarna högstadium.

Idas skola (Pelarhuset)

Vi planerar en renovering samt ombyggnation av del A och B av Idas skola. Anledningen är att byggnaden är i dåligt tekniskt skick och lokalerna är inte anpassade till dagens verksamhet.

Renoveringen innefattar både inre och yttre underhåll och sker i dialog med stadsbyggnadskontoret och i enlighet med framtagen byggnadsvårdsrapport.

Tidplan

Projektering startar nu i oktober och byggnation planeras till sommaren 2022.

De nya lokalerna ska vara inflyttningsklara under hösten 2023.

Kålgårdsskolan F-6

Vi bygger en ny skola F-6 till Kålgården. Den befintliga Kålgårdsskolan ersätts av nya lokaler och får samtidigt högre kapacitet, 525 elever i tre paralleller.

Kålgårdsskolan etapp 1
Etapp 1 innebär en ny skolbyggnad för F–6 och en ny utemiljö för skolan. Grundläggningsmetod utreds noga i projekteringen under våren 2021 för att säkerställa att omgivande byggnader påverkas så lite som möjligt.


Skolbyggnaden
Skolbyggnaden kommer vara tre våningar hög och ha två skyddsrum i källaren. 525 elever kommer kunna gå i skolan.


Utemiljön
Några byggnader kommer att rivas till förmån för en större utemiljön. En tillfällig utemiljö kommer att skapas i anslutning till Ekorrens förskola.


Tidplan
Byggstart hösten 2021.
Byggtid cirka 2 år.

Hur påverkar detta mig?

 • Viss störning från byggarbetsplatsen (vibrationer, ljud) vid rivning och byggnation.
 • Byggtrafik till och från platsen.
 • Del av skolgården kommer att användas för etablering och materialuppställning.
 • Byggarbetsplatsen kommer vara inhägnad av säkerhetsskäl.

Skolan informerar om eventuella verksamhetsförändringar direkt till personal, elever och vårdnadshavare.

Vad händer i etapp 2 och 3?
Etapp 2 och 3 utreds fortfarande.
Planen för etapp 2 är att riva delar av Kunskapens hus för att ge plats för en ny förskola på den södra delen av tomten. Byggstart tidigast 2024.
Planen för etapp 3 är att riva den gamla skolan för att ge plats för en idrottshall. Byggstart tidigast under 2026.

Skiss på Kålgårdsskolan, framsida.

Visualisering av framsidan på Kålgårdsskolan.

Visualisering av baksidan på Kålgårdsskolan.

Visualisering av baksidan på Kålgårdsskolan.

Fasadskiss på Kålgårdsskolan.

Fasadskiss på Kålgårdsskolan.

Muddringsarbete Gränna hamn, Visingsö hamn, gamla hamnen Visingsö

Jönköpings kommun planerar under 2021 muddringsarbete i Gränna hamn, Visingsö hamn och gamla hamnen vid Visingsborgs slottsruin. Inför prövning i mark- och miljödomstolen togs ett samrådsunderlag tagits fram. Det var möjligt att lämna synpunkter fram till 6 augusti 2020.

Rosenlundsbadet, ny bad- och simanläggning

Rosenlundsbadet i Jönköping är slitet efter drygt 30 år. Därför finns behov av renovering eller en ny badanläggning som ger goda förutsättningar för bad, motion och simundervisning i kommunen. Under hösten 2021 fattas beslut om inriktningen.

Läs mer på sidan om nya Rosenlundsbadet.

Rosenlundsskolan - utredning pågår

Vi jobbar med ändringar av detaljplan för Rosenlundsskolans område. Anledningen är att säkerställa skolans kapacitet på lång sikt (cirka 20 år).

Planering

Steg 1 i kapacitetsförstärkningen innebär att bygga en ny grundsärskola på tomten. Den kommer även innehålla nya lokaler för praktiska och estetiska ämnen.

De gamla lokalerna för slöjd och hemkunskap kommer på sikt att rivas.

Den nya grundsärskolan dimensioneras för 60 platser i årskurs F-6 och 30 platser i årskurs 7-9.

När särskolan lämnar sina befintliga lokaler i mellanstadiebyggnaden kan övriga verksamheter expandera.

Tidplan

Utredning kring kommande steg i kapacitetsförstärkningen pågår just nu. Förhoppningen är att den nya skolbyggnaden ska stå klar 2025.

 

Avslutade byggprojekt

Friaredalens lekplats

Från december 2020 kommer en större del av lekparken i Friaredalen att påverkas när Jönköping Energi drar fjärrvärme genom parken. Vi passar på att förnya delar av lekplatsen och en ny klätterställning kommer att byggas upp när fjärrvärmearbetet är klart.

Sommaren 2021 öppnar vi hela parken igen, då med fina nyheter.

Det går bra att leka i de öppna delarna av lekplatsen under tiden som arbetet pågår. Byggarbetsplatsen är avspärrad.

Friaredalen

Ny klätterställning i Friaredalen.

Ny klätterställning i Friaredalens lekplats, färdig sommaren 2021.

Mjölkafållans äldreboende

Vi bygger om Mjölkafållans äldreboende i fem etapper. Vi kommer renovera fyra av avdelningarnas inre ytskikt i fyra etapper. Under etapp fem sker byte av avdelningarnas el-centraler. Arbetet med etapp fem utförs parallellt med övriga insatser. Lägenheter som berörs av ombyggnationen är lägenheter med badrum, om 9st, samt gemensamhetsutrymmen – kök, tvättstuga, matplats/tv rum, avdelnings kontor, städförråd, förråd, personal toalett.
Huvudentreprenör: Peab.

Tidplan
Planerad byggstart är i oktober 2019. Byggnationen beräknas vara slutförd november 2020.

Majvallen dagcenter

Vi renoverar Majvallens dagcenter i Huskvarna. Klart oktober 2021.

Majvallen, daglig verksamhet

Norrahammars bad, renovering

Badet i Norrahammar är från 70-talet därför är det i stort behov av renovering. Det läcker vatten och anläggningen är ineffektiv och sliten. Det finns beslut om att badet ska finnas kvar, därför behövs en renovering för att förlänga livstiden.

Vad ska göras?
Projektet omfattar en ny bassäng och vattenrening. Relax, omklädningsrum och övriga ytor förblir oförändrade.

Varför börjar vi med Norrahammar?
Det är ett av flera kommunala bad som är i dåligt skick. För Rosenlundsbadet och Stadsgårdsbadet finns ännu inga beslut om renovering. För att möta efterfrågan vill vi bara stänga av en anläggning i taget. Då vi upptäckt att badet i Norrahammar läcker vatten har det varit angeläget att renovera det eftersom det finns beslut om att det ska finnas kvar. Badet i Norrhammars sportcenter har drygt 50 000 besökare/år och används i hög utsträckning till simundervisning.

Påverkan under renovering
Under renoveringen kommer badet att vara stängt. Allmänheten hänvisas under tiden till kommunens andra badanläggningar. Övrig verksamhet i Norrahammars sportcenter kommer kunna ske som vanligt med viss påverkan.

Tidplan
Planerad byggstart sommaren 2020. Badet väntas kunna öppna hösten 2021.

Norrahammar sportcenter

Norrahammar sportcenter på Facebook Länk till annan webbplats.

Nya Bruksborg behandlingshem, nybyggnation

Plankarta Nya Bruksborg.

På befintliga Bruksborg behandlingshem i Norrhammar finns det idag 16 platser med olika placeringskategorier i undermåliga lokaler. Det finns utöver dygnsvård utrymme för upp till tio dagvårdsklienter. I anslutning till Bruksborg finns det tre tränings- och utslussningslägenheter.

Nya bruksborg byggs med anledning av utökat klientantal och på grund av undermåliga befintliga lokaler. Gamla bruksborg kommer att stängas när de nya lokalerna är klara men ett hur med utslussningslägenheter som ligger intill gamla bruksborg kommer finnas kvar.

Målgrupp för behandlingshemmet

Målgrupp för verksamheten är män över 20 år med missbruks- och boendeproblem. Placeringen på Bruksborg kan vara av olika karaktär; utredning, stöd, behandling och växelboende. Byggnaden/byggnaderna ska utgöra ett dygnet-runt boende för 22 personer anpassade till individernas olika behov. Därutöver kommer dagvården som ska klara upp till tio personer. Längden på placeringar kan variera mycket beroende på problematik. Sammansättningen av de boende kommer att variera över tid. Boendet kommer att vara bemannat med personal dygnet runt.

Tidplan

Planerad byggstart är i december 2019. Byggnationen ska vara slutförd i mars 2021.

Stadsbiblioteket, renovering huvudentré

Entrén till Stadsbiblioteket i Jönköping ska renoveras. Det är underhållsarbete där nuvarande gatstenar på golvet byts till betongplatta och klinkers, med golvvärme under. Dessutom ska entrén anpassas för installation av nya informationsskärmar.

Under byggtiden kommer en alternativ ingång, vid sidan om huvudentrén, användas.

TIdplan:

 • Start 7 januari 2021
 • Beräknas vara klart i mars 2021.

Stallgården (Rosariet), upprustning

Bild på Stallgården.

Den gamla stallbyggnaden i Rosariet är i dåligt skick. Vi rustar nu upp byggnaden utvändigt. Vi bevarar dess kulturhistoriska värden genom att i viss mån återställa det ursprungliga utseendet från början av 1900-talet.


Klart sommaren 2021.

Strandängen, Ceciliagårdens äldreboende (ombyggnation)

Södra entrén på Ceciliagårdens äldreboende ska byggas om, inklusive nybyggnad av miljöhus och en utvändig hiss.

Hur påverkar det mig?
Av säkerhetsskäl kommer parkeringsplatserna närmast äldreboendet begränsas. Personal och besökande hänvisas till övriga tillgängliga parkeringsplatser på Strandängen.

Tidplan
Start januari 2021
Beräknas vara klar april 2021.

Planskiss över Ceciliagården på Strandängen.

Planskiss över Strandängen, ombyggnation på Ceciliagården i rött längst ner i bild.

Strandängen, daglig verksamhet Linden (Hus 39)

Hus 39 på Strandängen kommer byggas om till verksamhetslokaler för daglig verksamhet Linden inom funktionshinderomsorgen. En daglig verksamhet erbjuder sysselsättning, aktiviteter och stöd till personer med lika funktionsnedsättningar.

Tidplan
Start december 2020.
Beräknas vara klart september 2021.

Skiss på Lindens fasader.

Fasadskisser på daglig verksamhet Linden

Torpaskolan, utbyggnad

Tidplan: byggstart sommaren 2019, klart våren 2021

Våren 2019 är det tänkt att ombyggnationen av Torpaskolan ska starta. Skolan ska byggas till i vinkel om sju plan, på baksidan av den befintliga byggnaden. Den nya delen kommer att bestå av klassrum och i ombyggnationen ingår även en utbyggnad av matsal och kök samt nya lärararbetsplatser.

Skolgården får ny utformning med bland annat konstgräsplan, nya lekredskap och en skolträdgård på baksidan.

Sporthallen kommer att vara helt avstängd under 2019 medan skolgården kommer att vara delvis avstängd för barnen under arbetets gång.

Så påverkar byggnationen

Buller och transporter till och från området kan komma att förekomma. I övrigt kommer det inte påverka lärare, elever eller närboende i någon större utsträckning. Den parkering som idag finns på skolan kommer vara avstängd under byggtiden för att byggtrafiken ska kunna fungera på ett säkert sätt.

Illustration över Torpaskolans utbyggnad.

3D-illustration som visar hur utbyggnaden kommer bli. (Tengbom arkitekter)

Fasadritning.

Fasadritning över utbyggnaden på Torpaskolans västra sida. (Tengbom arkitekter)

Illustration över utemiljö.

Illustration som visar hur nya skolgården kommer bli (Tengbom arkitekter)