search
Sök
menu
Meny
Sök

Bidrag till föreningar

Här hittar du information om regler och förutsättningar för föreningar som vill ansöka om bidrag av kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun.

Här finns också information om vilka bidragstyper som finns och vilka villkor som gäller.

Här nedan benämns kultur- och fritidsnämnden med förkortningen KFN och kultur- och fritidsförvaltningen med förkortningen KFF.

Grundläggande bestämmelser

Allmännyttig ideell förening som uppfyller krav om ändamål, verksamhet, fullföljd och öppenhet, kan söka bidrag från kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun.

Aktuell beskrivning av allmännyttig ideell förening finns på Skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Föreningen ska ha,

 • sitt säte i Jönköpings kommun.
 • ett allmännyttigt ändamål och blivit godkänd som bidragsberättigad av KFN.
 • en verksamhet som följer grundläggande bestämmelser och aktivt arbetar för att uppfylla KFN:s värdegrund.
 • en styrelse och revisor
 • antagit stadgar som beslutats av årsmöte, där det tydligt framgår att alla som delar föreningens målsättning och följer föreningens stadgar har rätt att bli medlem och delta i föreningens verksamhet.
 • aktuella stadgar tillgängliga i föreningsportalen.
 • en uppdaterad medlemsmatrikel med medlemmens namn, adress, födelseår, kön och notering om att medlemsavgiften är betald.
 • en rutin för att kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
 • ordnad bokföring, upprättad enligt god redovisningssed.
 • organisationsnummer från Skatteverket.
 • plusgiro eller bankgiro i föreningens namn.
 • minst 10 betalande medlemmar vid årets utgång, undantaget sociala föreningar som beskrivs längre ned på sidan under rubriken Definitioner för fritidsföreningar. Medlemsavgiftens storlek ska framgå av årsmötesprotokollet och särredovisas i bokföringen.
 • anslutning till en riksorganisation som får årligt stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Riksidrottsförbundet, annan godkänd riksorganisation eller statligt verk. Kulturföreningar är undantagna från kravet på anslutning till riksorganisation.

Övrigt

 • föreningens styrelse ska utse en, eller vid behov flera så kallade föreningsadministratörer med fullmakt att ansvara för föreningens bidragsansökningar, uppdatering av föreningens kontaktuppgifter och närvaroregistrering. En föreningsadministratör ska vara väl insatt i KFN:s regler för bidrag till föreningar.
 • krav på närvaroregistrering gäller föreningar som är bidragsberättigade för aktivitetsbidrag.
 • om föreningen har sektioner kan endast huvudföreningen ansöka om bidrag.
 • bidrag kan endast betalas ut till föreningens plus- eller bankgiro.
 • KFN har rätt att hålla inne bidrag eller göra avräkning på bidrag till förening som har skulder till Jönköpings kommun.
 • förening som beviljats bidrag är skyldig att ge KFN/KFF full insyn i verksamheten genom att ställa handlingar och bokföring till förfogande för KFN/KFF vid eventuell granskning.
 • förening som inte följer KFN:s värdegrund, kan fråntas rätten till bidrag.
 • bidrag som beviljats på felaktiga grunder innebär återbetalningsplikt. Formellt beslut sker i KFN.
 • ansökningar som efter begäran om komplettering inte fullföljs inom angiven tid, avslås.
 • förening som inkluderar privat verksamhet t.ex. vissa ridsportföreningar, ska särredovisa ideell respektive privat verksamhet i bokföringen.
 • all bokföring ska enligt lag sparas i minst sju år efter räkenskapsårets slut. Bokföring är underlag som är av betydelse för att kunna förstå bokföringssystemets upplägg eller för att kunna följa en affärshändelse och förstå dess innebörd.
 • Dessa är till exempel:
 • – Verifikationer (kvitton, fakturor)
  – Kontoplaner
  – Instruktioner om redovisningsprinciper
  – Inventeringslistor, lagerspecifikationer och andra bilagor till årsboken
 • Bokföringen ska vara i ordnat skick, finnas tillgänglig och i läsbar form för utomstående granskare. Det är den bokföringsskyldige, det vill säga föreningen och dess styrelse, som har ansvar för bokföringen.
 • KFN:s uppdrag avser verksamhet under den fria tiden. För verksamhet under skoltid hänvisas till utbildningsförvaltningen.
 • för verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar krävs drogfrihet.
 • KFN har rätt att göra undantag från gällande regler om det finns särskilda skäl. KFN kan prioritera viss verksamhet före annan och har tolkningsföreträde när det gäller bidragsreglerna i detta dokument.

Bidrag beviljas inte till fritidsföreningar för

 • modersmåls- och hemspråksundervisning
 • religiös verksamhet som till exempel mässor, gudstjänster, ceremonier, högtidsfirande och religiös undervisning.

Bidrag beviljas inte till kulturföreningar för

 • mediaproduktionen t.ex. radio, tv, film, ljudinspelningar, webbplatser, tidningar, trycksaker, böcker och liknande.
 • verksamhet med övervägande politisk, religiös eller social inriktning.
 • verksamhet där välgörenhetsinsatser eller insamlingar till olika ändamål ingår.
 • firande av högtider t ex. valborg, första maj, tjugondedag knut och liknande.
 • intern verksamhet eller interna arrangemang t ex årsmöte el föreningsstämma.
 • jubileumsaktiviteter, kurser, konferenser, studieresor, utbyten eller liknande aktiviteter.
 • kostnader för mat, fester, fyrverkeri och liknande.
 • kulturinslag som ingår i andra sammanhang d.v.s. sökande ska vara projektägare och huvudansvarig för den verksamhet som bidrag söks för.
 • verksamhet som arrangeras av, eller på uppdrag av företag, institutioner, stiftelser, ekonomiska föreningar, kommunala förvaltningar eller liknande, ej heller till samarbetsverksamhet där dessa är huvudarrangörer.

Bidrag till studieförbund

För bidrag till studieförbund gäller särskilda regler:

Regler för kommunbidrag till studieförbund

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningens krav på föreningen

 • Enligt lagstiftningen för skydd av personuppgifter måste förening som hanterar personuppgifter följa dataskyddsförordningen. Exempel på personuppgifter är hantering av personnummer i Jönköpings kommuns föreningsportal, annat digitalt program för närvaroregistrering eller personuppgifter i en medlemsmatrikel. Kravet gäller såväl digital som analog hantering.
 • Personnummer är en extra skyddsvärd personuppgift även om den inte är en känslig personuppgift enligt dataskyddsförordningen. Föreningen får bara registrera personnummer när det är klart motiverat, med hänsyn till vikten av en säker identifiering av medlemmar.
 • - ändamålet med behandlingen (syftet med att registrera personnummer ska klart motivera registreringen). I kopplingen till Jönköpings kommun handlar det främst om att kunna erhålla aktivitetsbidrag.
 • - medlemmarna måste få information om vem i föreningen som är kontaktperson i dataskyddsfrågor. Det slutliga ansvaret som s.k. personuppgiftsansvarig för personuppgifter som hanteras i verksamhet faller dock alltid på styrelsen och föreningen som juridisk person.
 • Medlemmen måste tydligt få information om förutsättningarna kring föreningens hantering av personuppgifter. Har föreningen en rutin för det, kan det likställas med begäran om samtycke. Informationen förmedlas i samband med att personen inträder som medlem i föreningen. Förutsättningarna kan också skrivas in i föreningens stadgar. Exempel. - Behandling av personuppgifter. Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.
 • Har personuppgifterna koppling till ansökan om bidrag, bör medlemmen få kännedom om att alternativet för föreningen är att avstå från bidrag.

Dataskyddsförordningens krav på Jönköpings kommun

 • Bara samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål,
 • - identifiera individer med tillräcklig precision och utbetala korrekta bidrag.
 • - säkerställa att en deltagare eller ledare inte deltar i flera aktiviteter vid samma tidpunkt.

 • - fördela skattemedel, därmed av samhälleligt intresse.
 • Skydda personuppgifterna, så att inte obehöriga får tillgång till dem och att de inte förloras eller förstörs,
 • - det krävs mobilt bank-ID för användare att kunna logga in i föreningsportalen.
 • - kraven utifrån dataskyddsförordningen uppfylls av systemleverantören.

Gemensamt ansvar

 • När föreningen hanterar uppgifter tillsammans med kommunen uppstår ett delat ansvar där respektive part har ansvar för sina syften och hanteringar.

Värdegrund

Genom att ta fram en gemensam värdegrund för bidragsberättigad verksamhet vill KFN synliggöra och stimulera det värdegrundsarbete som bedrivs i föreningslivet.

Bidragsberättigad förening ska aktivt arbeta för att uppfylla punkterna i värdegrunden.

 • Föreningen ska vara uppbyggd och verka enligt grundläggande demokratiska principer och värderingar. Det innebär bl.a. att medlemmarna ska ha möjlighet att på årsmötet besluta vem som ska sitta i styrelsen och föreningen ska ha antagit stadgar som reglerar verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Föreningen ska aktivt motverka våld och rasism, diskriminering, kränkande behandling och kriminell verksamhet.
 • Förening med verksamhet riktad till barn och unga, ska utgå från FN:s barnkonvention. Föreningen ska alltid se till barn och ungas bästa och lika värde.
 • Föreningen ska arbeta för jämlikhet och jämställdhet. Jämlikhet innebär att alla, oavsett etnicitet, sexualitet, kulturell och social tillhörighet, politisk eller religiös åsikt och funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet innebär jämlikhet mellan olika kön. Framförallt handlar det om att alla människor, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ska bli bemötta med respekt och ha samma sociala ställning.
 • Föreningen ska arbeta för delaktighet och inflytande. Den enskilde individen ska ha möjlighet till insyn i, och kunna påverka verksamhetens utformning. Alla, oavsett ålder, ska kunna göra sin röst hörd, bli lyssnad på och därmed får träning i demokratiska arbetsformer.
 • Föreningen ska arbeta för mångfald och inkludering. Alla ska känna sig välkomna. Det innebär bland annat att arbeta aktivt för fysisk och social tillgänglighet, emot strukturer som står i vägen för jämlika förhållanden och lika möjligheter att delta. Inkludering är en kontinuerlig förändringsprocess.
 • Bidragsberättigad förening ska ha ett drog- och tobaksförebyggande förhållningssätt genom att aktivt arbeta med att stötta och stärka motståndskraften till tobak, alkohol, narkotika eller andra substanser för alla som deltar i föreningens verksamhet. Detta genom att arbeta med positiv uppmärksamhet och stödjande miljöer. Föreningen bör ha en policy för arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Användandet av droger är skadligt och bidrar till människors ohälsa och skapar ökad otrygghet i samhället. Med droger avses substanser som verkar berusande, sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande.

Fritidsföreningar

Begreppet fritidsförening är ett samlat begrepp för idrotts-, scout-, funktionshinder-, nykterhets-, sociala, pensionärs-, allmänna, etniska och religiösa föreningar med flera. Begreppet har kommit till för att skilja dessa föreningskategorier från kulturföreningar.

Om du vill ansöka om att bli bidragsberättigad fritidsförening eller se vilka bidrag som finns och vilka regler som gäller, klicka på länken nedan.

Bidrag och regler för fritidsföreningar

Kulturföreningar

Med kulturförening avses: dans-, musik-, teater-, film-, foto-, konst-, författar-, arkiv-, musei-, hembygds- och lokalhistorisk förening.

Om du vill ansöka om att bli bidragsberättigad kulturförening eller se vilka bidrag som finns och vilka regler som gäller, klicka på länken nedan.

Bidrag och regler för kulturföreningar

Studieförbund

KFN fördelar ett årligt anslag till de studieförbund som bedriver verksamhet i Jönköpings kommun och som är bidragsberättigade till statsbidrag enligt Folkbildningsrådets kriterier. Reglerna för kommunbidrag till studieförbund är uppdelade i två delar: grundbidrag och rörligt bidrag. Sista ansökningsdag är den 2 maj.

Ansökningsblanketterna skickas ut cirka en månad innan sista ansökningsdag och besked ges efter att nämnden fått in allt underlag och fattat beslut senast december samma år.

Regler för Kommunbidrag till studieförbund

KONTAKT

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 036-10 50 00