Försäkringar i förskola och skola

Här finns information om kommunens olycksfallsförsäkring för barn och elever och vad som gäller för ersättning vid stöld och skada av personliga tillhörigheter.

Olycksfallsförsäkring

Jönköpings kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring i Protector för samtliga barn och elever i kommunens förskolor, familjedaghem, grundskolor, särskolor och gymnasieskolor samt för heltidsstuderande elever i kommunal vuxenutbildning.

I försäkringsbeskedet beskrivs villkoren för försäkringen och hur du gör när en skada inträffat. Du anmäler en skada direkt på Protectors webbplats.

Försäkringsbesked 2023, olycksfallsförsäkring Pdf, 115.4 kB.

Anmälan av skada till Protector försäkring Länk till annan webbplats.

Ersättning när personliga tillhörigheter stulits eller skadats

Barn och elever i kommunala förskolor och skolor som fått personliga tillhörigheter skadade eller stulna under skoltid/verksamhetstid kan söka om ersättning från utbildningsförvaltningen.

Skolans ansvar för skador på eller stöld av elevs personliga tillhörigheter som förvaras i skolans lokaler följer av skadeståndslagen (1972:207) samt allmänna skadeståndsrättsliga principer. Detta innebär att ansvaret och skyldighet till ersättning förutsätter att skolan genom vårdslöshet eller försummelse har orsakat skadan.

Vad kan ersättas?

Eventuell ersättning gäller endast personliga tillhörigheter som måste medföras till förskolan/skolan. Skadad/stulen egendom ersätts med intygad kostnad, dock högst 1500 kronor. Inköpskvitto eller annat som styrker köpet ska bifogas ansökan.

Övriga personliga tillhörigheter som tas med till skolan sker helt på vårdnadshavarens/elevens eget ansvar. Ersättning kan alltså inte betalas ut för till exempel mobiltelefoner, hörlurar, spelkonsoler, instrument, cyklar med tillbehör och annan liknande tillhörighet.

För barn och elever som fått glasögon skadade under skoltid/verksamhetstid finns det möjlighet att söka om ersättning från utbildningsförvaltningen. Om glasögonen inte går att reparera ska det intygas skriftligt från legitimerad optiker. Kvitto på de nyinköpta glasögonen ska också bifogas ansökan. Ersättning görs inte för den del Region Jönköpings län eventuellt ger i glasögonbidrag. Skadade glasögon ersätts med intygad kostnad, dock högst 1500 kronor.

Skadeanmälan

Fyll i blanketten Skadeanmälan, se länk nedan. Lämna sedan blanketten till rektor som efter intygande av händelsen samt eventuell komplettering vidarebefordrar ansökan till utbildningsförvaltningen för bedömning och beslut. Om du som vårdnadshavare vill lägga till fakta som inte framkommit i anmälan eller ställa frågor om det inträffade i övrigt, kontakta utbildningsförvaltningen i första hand via mejl: ubf-skadehantering@jonkoping.se

Blankett: Skadeanmälan för elever i grundskola och gymnasieskola samt förskolebarn som fått personlig egendom stulen eller skadad i kommunens lokaler Pdf, 202.8 kB.

Ersättningsskyldighet vid skadegörelse

Inom kommunens skolor sker varje år skadegörelse i olika former. Den som avsiktligt eller av vårdslöshet orsakar skada får själv betala kostnaden för att laga eller ersätta det som förstörts.

Senast granskad/publicerad: