Sjukhusskolor

Här hittar du information om våra två sjukhusskolor som finns på Länssjukhuset Ryhov. Båda verksamheterna är en resurs för elever i hela Jönköpings län.

Barn och ungdomar som vårdas på sjukhus har enligt lag rätt att få sjukhusundervisning. Det finns två skolor på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping: Solåsskolan är kopplad till den psykiatriska vården och Sjukhusskolan Ryhov är till för elever som är inlagda på grund av fysiska sjukdomar.

Sjukhusskolorna ger undervisning till inneliggande patienter som går i grund- eller gymnasieskolan. Undervisningen sker i nära samarbete med hemskolan och utgår från nationella styrdokument och Skolverkets Allmänna råd för utbildning på sjukhus.

Sjukhusskolan Ryhov

På Sjukhusskolan Ryhov arbetar en speciallärare/sjukhuslärare som genom Barn- och Ungdomsmedicinska vårdenheten tar kontakt med eleven och dennes vårdnadshavare. Om man som elev är patient på någon annan vårdenhet är det den vårdenheten som informerar sjukhusläraren om det finns behov av undervisning.

Sjukhusskolan har en undervisningssal på entréplan, bredvid lekterapin men majoriteten av undervisningen sker genom så kallad sängkantsundervisning på vårdavdelningen.

Undervisningen utgår från elevens behov och mående i tätt samarbete med vårdnadshavare, hemskola och vård.

Sjukhusskolan Ryhov
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Sjukhuslärare

Maria Lackström Emmes

036-10 63 17

Chef

Eva Strandéus

036-10 56 73


Solåsskolan

På Solåsskolan erbjuds eleverna undervisning i den utsträckning som mående och behandlingsarbetet tillåter. Sjukhuslärarna tar kontakt med hemskolan efter överenskommelse med vårdnadshavare och elev. Utifrån elevens förutsättningar planerar sedan de två sjukhuslärarna på Solåsskolan undervisningen tillsammans med hemskolan. Skoldagarna har en tydlig struktur och ett individuellt schema där lektionernas omfattning och innehåll styrs efter elevens ork, motivation och behandling.

Undervisningslokalerna ligger i ett separat hus tvärs över parken från vårdavdelningen. Skolan har ett klassrum med läromedelsbibliotek, datorer och digitala läromedel. Utöver klassrummet har Solåsskolan också en ateljé för slöjd och bild.

Sjukhuslärarna på Solåsskolan har ett nära samarbete med vårdpersonalen och deltar i ronder och möten då skolrelaterade frågor tas upp. Planering för återgång till hemskola och hem görs av vårdenheten, Solåsskolan, hemskolan samt vårdnadshavare och elev tillsammans.

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Hus A3
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Växel: 036-32 31 00
fax: 036-32 31 21

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Sjukhuslärare

Susanna Tallberg

036-10 63 14

Sjukhuslärare

Martina Nodbrant

036-10 63 14


KONTAKT

Solåsskolan (BUP)
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), Hus A3
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Växeltel: 036-32 31 00

Fax: 036-32 31 21

Susanna Tallberg 
Sjukhuslärare

Telefon: 036-10 63 14

E-post: susanna.tallberg@jonkoping.se

Martina Nodbrant
Sjukhuslärare

Telefon: 036-10 63 14

E-post: martina.nodbrant@jonkoping.se

Sjukhusskolan Ryhov
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Maria Lackström Emmes
Sjukhuslärare

Telefon: 036-10 63 17

E-post: maria.lackstrom-emmes@jonkoping.se

Eva Strandéus
Chef

Telefon: 036-10 56 73

E-post: eva.strandeus@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: