Trygg i skolan

Att känna sig trygg är en förutsättning för att lära sig nya saker. Målet är att varenda elev i våra skolor ska känna sig trygg.

Vad är trygghet?

Känslan av tillhörighet och sammanhang är viktig för att man ska känna sig trygg. Men också avsaknad av rädsla för att bli utsatt för kränkningar eller våld, är en rättighet för varje barn.

Varje elev behöver ha någon vuxen på skolan att kunna prata med om något händer. Det kan vara klasslärare, skolsköterska, fritidspedagog eller någon annan.

Helhetssyn genom arbetslagen

I skolan arbetar personalen tillsammans i arbetslag. På 7-9-skolorna innebär det att många vuxna känner varje elev, och man kan samarbeta kring elevernas lärande och situation i stort. På F-6-skolorna ingår både lärare och fritidspedagoger i arbetslaget, för att skoldagen ska bilda en helhet för varje barn.

Allas lika värde

Alla barn och elever har rätt att utvecklas och bemötas med respekt. Alla barn och elever har även rätt att påverka sin situation och bli lyssnade till.

Alla förskolor och skolor ska vara fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Att förverkliga det är alla vuxnas gemensamma ansvar.

Ett framgångsrikt värdegrundsarbete bygger på

  • Förankring i styrdokumenten
  • Aktivt ledarskap
  • Samsyn
  • Tydlig ansvarsfördelning
  • Röd tråd – återkommande insatser istället för punktinsatser

Senast granskad/publicerad: