Kungsängens förskola

Kungsängens förskola, utegård med sandlåda o gungor

Kungsängens förskola är en mångkulturell förskola centralt belägen på Kungsängen med promenadavstånd till Vättern och skog. Naturen är en stor och betydande del av förskolans verksamhet.

Kungsängens förskola ingår i Österängens förskoleområde, dit hör också Birka förskola och Storängens förskola. På Kungsängens förskola finns avdelningarna Gullvivan, Vitsippan, Liljekonvalj och Snödroppen för åldern 1-3 år och avdelningarna Violen, Tussilago, Blåklockan och Smörblomman för åldern 3-5 år.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vår utbildning genomsyras av lärglädje och vi samlas under nedanstående värdeord.
Gemenskap: Delaktighet mellan barn, vårdnadshavare, arbetslag och ledning skapar en samsyn på utbildningen som är en grund för vår gemenskap.
Engagemang: Vi engagerar oss och är medforskare i barnens lärprocesser, vårt engagemang är viktigt för barnens utbildning.
Nytänkande: Vi ser olikheter som en tillgång och vårt kollegiala arbete gör att vi fokuserar på möjligheterna. Kreativitet är en viktig del i undervisningen som bidrar till språk- och identitetsutveckling hos oss alla.

På Österängens Förskoleområde vill vi skapa en välkomnande och inbjudande pedagogisk miljö. Barnens lek och utforskande står i centrum, förskolan är barnens arena som vi tillsammans utforskar, upptäcker, lär och utvecklas i.

Vår miljö är en spegling av de uppdrag som Lpfö-18 ger oss, därför är miljön och materialet omsorgsfullt utvalt och genomtänkt. Vår undervisningsmiljö ska ge barnen en rik möjlighet till kreativa och utforskande lekar. Vårt material ska ha flera olika möjligheter, det ska kunna användas på olika sätt, vara kreativt gränsöverskridande, färdigt och ofärdigt. Vad kan materialet bli i mötet med barnet, rummet, platsen och pedagogen?

Österängens mångfald ska återspeglas i den pedagogiska miljö vi vistas i, hos oss har alla rätt att få vara olika och respekteras i sin olikhet. Alla barn ska oavsett förutsättningar få samma möjlighet till meningsfull och utmanande utbildning. Vi ser gruppen som ett viktigt redskap för att nå goda resultat och arbetar medvetet för att barnen skall utveckla empati och respekt för varandra. Vi ska skapa ett demokratiskt och jämlikt klimat hos oss som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Du som vårdnadshavare

Vi strävar efter att nå ett förtroendefullt samarbete med våra vårdnadshavare och bjuder in till inflytande och delaktighet i vår verksamhet för att tillsammans utveckla en bra förskola för alla barn.

När ert barn börjar på någon av våra förskolor så välkomnar vi er att tillsammans med era barn lära känna förskolans verksamhet. Vi kallar det föräldraaktiv introduktion. Syftet med introduktionen är att varje barn tillsammans med vårdnadshavare får en god övergång från hem till förskola samtidigt som vårdnadshavarna får en insyn och förståelse för förskolans utbildning och en möjlighet till delaktighet och inflytande.

Vi återkopplar dagens händelser till er när vi möts på avdelningen samt genomför planerade introduktions- och utvecklingssamtal om barnens trivsel, utveckling och lärande en per läsår. Vi erbjuder även samtal vid behov.

Vi använder oss av V-klass för att delge övergripande information till er vårdnadshavare och vi möts i ett föräldramöte varje höst där ni får möta oss och vår verksamhet samt andra vårdnadshavare.

Tillsammans med er vårdnadshavare och era barn möts vi genom olika aktiviteter över läsåret så som drop-in och olika firanden som till exempel förskolans dag och/eller gårdsfest.

Avdelningar

På Kungsängens förskola finns det åtta avdelningar:

Gullvivan 1-3 år
Vitsippan 1-3 år
Liljekonvalj 1-3 år
Snödroppen 1-3 år

Blåklockan 3-5 år
Smörblomman 3-5 år
Tussilago 3-5 år
Violen 3-5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Välkommen att arbeta på Österängens förskoleområde. Området består av tre förskolor Kungsängens förskola, Birka förskola och Storängens förskola. Alla förskolor har nära till naturen och till biblioteket m.m. Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra kärnvärden gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.

För oss på Österängens förskoleområde är det viktigt att våra medarbetare får växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar bland annat med kollegialt lärande i form av nätverk för pedagogerna i mindre grupper varje vecka. Nätverken leds av förstelärare och/eller vår språkpedagog. Här kan ni få stöd i ert arbete av förstelärare, språkpedagog, specialpedagog och/eller nyckelperson i undervisningen med barnen. På Österängens förskoleområde arbetar vi med ett gemensamt, övergripande tema. Detta gör vi för att skapa en vi-känsla, en likvärdig förskola och att vi pedagoger kan stötta varandra i vårt arbete med barnen och undervisningen.

Vårt fokus är språkutvecklande förhållningssätt och avdelningarnas olika projekt utgår från detta. Hos oss på Österängens förskoleområde får du uppleva spännande utmaningar tillsammans med barnen varje dag och här har du en viktig uppgift att bidra till trygga, nyfikna och glada barn.

För oss är det viktigt att du har barnets utveckling och lärande i centrum och tillsammans med kollegor verkar för en bra tid på förskolan. Här finns det olika möjligheter att engagera sig och påverka utvecklingen av våra förskolor.

Övrigt

Vår vision är att alla barn ska ha möjlighet att förstå och bli förstådda. Vårt arbete lägger stort fokus på barnens språkutveckling. Alla avdelningar arbetar utefter i ett enhetligt projekt över hela Österängens förskoleområde. Projektets innehåll varierar från läsår till läsår, men tar alltid sin utgångspunkt i vårt/våra övergripande mål, utvecklingsområden samt barnkonventionen och läroplan för förskolan.

Inför förskoleklasstart arbetar vi på Österängens förskoleområde med att skapa femårsgrupper över enheten. Barnen och pedagogerna skapar gemenskap och olika möten kring en bok.
Planeringen kring femårsgrupperna tar sin utgångspunkt i Jönköpings kommuns språkplan.
Vi har valt att arbeta med det här utifrån att det i förskolans värdegrund och uppdrag står att:

  • Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.
  • Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.
  • Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver.
  • Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Kontakta oss

Kungsängens förskola
Pegasusgatan 1
554 62 Jönköping

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Johanna Sandwall

036-10 36 71

Bitr. rektor

Eva Sulj Ostrovac

036-10 69 98

Specialpedagog

Linda Nordal

036-10 67 16

Administratör

Maja Randelovic

036- 10 65 40

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Senast granskad/publicerad: