Lerhagens förskola

Lerhagens förskola med sina sju avdelningar, ligger lugnt belägen precis vid skogskanten på västra sidan av Jönköping.

Vi på Lerhagens förskola strävar efter att barnen ska få en trygg, rolig och lärorik tid hos oss. Miljön på vår förskola är föränderlig utifrån barnens behov och intressen. Våra lokaler är stora ljusa med gott om plats för lek, utveckling och lärande.

Vi har tillgång till tre olika gårdar: en stor gård för de äldsta barnen, en gård för de yngsta och en gemensam inhägnad skogsdel.

Lerhagens förskola är en av fyra förskolor som ingår i Bymarkens förskoleområde. Övriga förskolor är Hisingstorps förskola och Vätterslunds förskola.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Våra fyra hörnstenar
Lek, lärande och samspel har en stor betydelse i vår förskola. På Lerhagens förskola arbetar vi utifrån fyra hörnstenar. Det innebär att vi i vårt dagliga arbete fokuserar lite extra på:

1. Glädje
Glädje på Lerhagens förskola innebär att barnen ska komma till förskolan och känna sig trygga, välkomna och bemötta av en lustfylld, lärande miljö.

Detta gör vi genom att vara lyhörda närvarande pedagoger och genom att skapa en glädjefylld plats för både barn och vuxna.

2. Lek
Lek på Lerhagens förskola innebär att leken är betydelsefull för barnens utveckling.

Detta gör vi genom att vi har en föränderlig miljö efter barnens behov och önskemål. Alla barn har rätt att leka, vara glada, trygga och delaktiga på vår förskola.

3. Delaktighet och inflytande
Inflytande på Lerhagens förskola innebär att barnen har möjlighet att påverka innehållet i sin vardag på förskolan.

Detta gör vi genom att pedagogerna lyssnar, tolkar och tar tillvara barnens initiativ och behov.

Delaktighet på Lerhagens förskola innebär att pedagogerna planerar verksamheten efter barnens intresse och behov.

Detta gör vi för att barnen ska få en meningsfull och lustfylld tillvaro på förskolan.

4. Utforskande
Utforskande på Lerhagens förskola innebär att barnen får möjlighet att utforska sin omvärld och tillägna sig nya erfarenheter genom att våga pröva.

Detta gör vi genom att vi pedagoger ger barnen utmaningar och är ett stöd i deras utforskande, vi är medforskande och inspirerande pedagoger

Trygghet och trivsel
All verksamhet skall genomsyras av respekt för människor och människors integritet. Alla har ett personligt ansvar för att förskolan genomsyras av ärlighet, öppenhet och respekt för andra. En verksamhet där barn upplever meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet främjar vänskap och förebygger kränkningar. I sådana miljöer växer självförtroende, respekt och tolerans.

Mål

  • Barnet ska känna sig trygg i förskolan.
  • Barnet ska inte bli utsatt för diskriminering eller någon form av kränkande behandling.
  • Alla barn ska känna sig delaktiga och ha inflytande.

Bymarkens förskolors vision
"Bymarkens förskolor - en mötesplats som skapar lust att leka och lust att lära!"

Hela Bymarkens förskoleområde har ett gemensamt fokusområde: Undervisning.

Du som vårdnadshavare

För oss är det viktigt att ni som föräldrar känner er trygga med att lämna era barn hos oss. Som vårdnadshavare kan du löpande ta del av förskolans arbete genom vår lärplattform Vklass. Där finns nyheter och dokumentation. Det är även där du som vårdnadshavare delger oss aktuellt schema för barnet.

Vi bjuder in till föräldramöten eller andra träffar några gånger per år, samt erbjuder ett utvecklingssamtal per år. Varje vår ombeds ni att besvara en brukarenkät, som ligger till grund för vårt förbättringsarbete.

Avdelningar

Eken, 3-5 år, plats för 20 barn

Kastanjen, 3-5 år, plats för 20 barn

Björken, 3-5 år, plats för 20 barn

Kotten, 1-3 år, plats för 14 barn

Igelkotten, 1-3 år, plats för 14 barn

Snigeln, 1-3 år, plats för 14 barn

Ekorren, 1-3 år, plats för 14 barn

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Lerhagens förskola
Björnebergvägen 62
554 48 Jönköping

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Lotta Fagerberg

036-10 76 10

0727-25 18 38

Specialpedagog

Kristina Rüetschi

0705-40 74 17

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Om ni vill besöka vår förskola ring gärna oss för att bestämma en passande tid.


Senast granskad/publicerad: