Vätterslunds förskola

Vätterslunds förskola med sina tre avdelningar, ligger i Jönköpings västra del. Den är naturskönt belägen och har en fantastisk utsikt över Vättern. Utomhusmiljön har naturliga förutsättningar som stimulerar till lek och kreativitet.

Vätterslunds förskola har ett lustfyllt lärande. På vår skola strävar vi efter att det ska vara meningsfullt och utmanande. Här möts olika erfarenheter och kunskaper i ett tryggt och tillåtande klimat. Det finns en medveten strävan efter att barnen tillägnar sig goda baskunskaper, demokratiska värderingar, samarbetsförmåga och självständigt tänkande.

På Vätterslunds förskola har vi en lugn och trygg miljö där alla känner sig välkomna och uppmärksammade. Genom lek, utforskande och kreativitet utvecklar barnen sina olika förmågor. Vi vill verka för att ge alla samma möjligheter.

Ert barn ska ha roligt hos oss. Med humor och skratt vill vi sprida lust och glädje!

Vätterslunds förskola är en av tre förskolor som ingår i Bymarkens förskoleområde tillsammans med Hisingstorps förskola och Lerhagens förskola.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Tema

Vätterslunds förskola knyts samman av ett gemensamt tema över alla åldrar, där vi samarbetar och tar tillvara personalens och barnens olika kompetenser. Temat har alltid en anknytning till en kulturpersonlighet.

Trygghet och trivsel

All verksamhet skall genomsyras av respekt för människor och människors integritet. Alla har ett personligt ansvar för att förskolan genomsyras av ärlighet, öppenhet och respekt för andra. En verksamhet där barn upplever meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet främjar vänskap och förebygger kränkningar. I sådana miljöer växer självförtroende, respekt och tolerans.

Mål

  • Barnet ska känna sig trygg i förskolan.
  • Barnet ska inte bli utsatt för diskriminering eller någon form av kränkande behandling.
  • Alla barn ska känna sig delaktiga och ha inflytande.

Bymarkens förskolors vision

"Bymarkens förskolor - en mötesplats som skapar lust att leka - lust att lära!"

Hela Bymarkens förskoleområde har ett gemensamt fokusområde: Undervisning

Du som vårdnadshavare

För oss är det viktigt att ni som föräldrar känner er trygga med att lämna era barn hos oss. Som vårdnadshavare kan du löpande ta del av förskolans arbete genom vår lärplattform Vklass. Där finns nyheter och dokumentation. Det är även där du som vårdnadshavare delger oss aktuellt schema för barnet.

Vi bjuder in till föräldramöten eller andra träffar några gånger per år, samt erbjuder ett utvecklingssamtal per år. Varje vår ombeds ni att besvara en brukarenkät, som ligger till grund för vårt förbättringsarbete.

Avdelningar

Solen, 3-6 år, plats för 20 barn.

Kometen, 3-6 år, plats för 20 barn.

Månen, 1-3 år, plats för 14 barn.

Antalet barn på avdelningarna växlar under läsårets gång.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Vätterslunds förskola
Hallmansvägen 113
55448 Jönköping

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Lotta Fagerberg

036-10 76 10

0727-25 18 38

Specialpedagog

Kristina Rüetschi

0705-407417

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Senast granskad/publicerad: