Pedagogernas kompetensutveckling

Här beskriver vi några satsningar som bidrar till personalens kompetensutveckling inom förskola och grundskola.

Att ha kompetent personal i förskola och skola är avgörande för barnens lärande och resultat.

Matematiklyftet - fokus på matematik

Matematiklyftet ska förbättra undervisningen och vända den negativa kunskapsutvecklingen i matematik. Satsningen bygger på att lärare lär av och med varandra - en vetenskapligt förankrad metod, men inte använd i så stor omfattning tidigare i landets skolor.

Bland Jönköpings kommuns skolor är det ett 25-tal som deltar, däribland alla fyra gymnasieskolorna. Deltagande skolor finns i lista, länkad längre ner på sidan.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

En viktig del i lärarutbildningen är VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Sedan många år finns ett organiserat samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation. Varje år får ca 700 lärarstuderande sin praktik ute i kommunens skolor och förskolor. I våra verksamheter finns handledare, som i många fall är särskilt utbildade att handleda studenterna. VFU ska bidra till ömsesidigt lärande och förstärkt yrkesutveckling.

Pedagogiska ämnesnätverk

Inom 7-9-skolorna har varje ämne ett nätverk med representanter från varje skola. Syftet med nätverken är att arbeta för en större likvärdighet bl.a. för bedömning och betygsättning, men även erfarenhetsutbyte kring olika pedagogiska frågor i ämnet. Dessutom planerar man ibland gemensam kompetensutveckling.

Nätverken träffas 2-3 gånger/termin. Deras uppgift är också att återkoppla till ämneskollegorna på den egna utbildningsenheten.

Karriärtjänster - förstelärare och lektor

Det finns två karriärtjänster för lärare. Den ena kallas förstelärare, den andra kallas särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning (lektor).

Skickliga lärare är en viktig faktor för att eleverna ska nå goda studieresultat. Tanken är att lärare med karriärtjänster huvudsakligen ska undervisa. På så sätt ska reformen trygga god undervisning för elever samtidigt som skickliga lärare får en möjlighet att avancera.

Huvudmännen (kommuner m.fl.) skapar, utformar och tillsätter tjänsterna, som omfattar alla skolformer utom förskola.

Senast granskad/publicerad: