Resurstilldelning i skola och förskola

Här finns information om hur vi fattar beslut om fördelningen av resurser för skolor och förskolor, både kommunala och fristående.

Barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut om bidrag per barn/elev till samtliga verksamheter i december för nästkommande år. Bidraget grundas på den budgetram som är beslutad av kommunfullmäktige för respektive verksamhet samt det antal elever som ligger till grund för budgetbeslutet.

Grundbelopp och strukturersättning

Förenklat kan man säga att resurserna till förskolor och grundskolor fördelas genom ett grundbelopp och en strukturersättning per barn och elev. Resurserna till gymnasieskolor fördelas dels genom ett grundbelopp per elev och program och dels genom en strukturersättning. Resurser till grund- och gymnasiesärskolor fördelas i form av ett grundbelopp per elev i 4 nivåer.

Bidrag till fristående verksamheter

Bidrag till de fristående verksamheterna beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser i egen regi i enlighet med bestämmelserna om bidrag på lika villkor. Inom nämndernas budgetar finns vissa resurser som inte fördelas ut till de kommunala skolorna, exempelvis resurser för lokaler och elevförsäkringar. De fristående skolorna kompenseras i resursfördelningen, bidrag per barn/elev, för de kostnadsslag som är en fri nyttighet för de kommunala skolorna. I bidraget till de fristående skolorna ingår även en schabloniserad ersättning för administration och mervärdesskatt.

Strukturmodell identifierar behov av stöd

Inom förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola infördes en ny strukturmodell från och med bidragsår 2021. Gymnasieskolans gällande strukturmodell togs fram med hjälp av SCB inför bidragsår 2020. Syftet med modellerna är att kunna identifiera vilka elever och skolenheter som har ett större behov av stöd.

Avstämning och utbetalning

Inom fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola sker sju avstämningar per år. Inom förskolan och pedagogisk omsorg sker tio avstämningar per år av antalet inskrivna barn och schemalagd omsorgstid.

Bidragsbeloppen betalas ut månadsvis omkring den 20:e i varje månad till alla anordnare av skola eller förskola belägna i Jönköping. Fristående verksamheter i annan kommun med barn/elever folkbokförda i Jönköping fakturerar Jönköpings kommun enligt gällande bidragsbeslut.

Senast granskad/publicerad: