Trygg i skolan

Att känna sig trygg är en förutsättning för att lära sig nya saker. Målet är att varenda elev i våra skolor ska känna sig trygg.

Vad är trygghet?

Känslan av tillhörighet och sammanhang är viktig för att man ska känna sig trygg. Men också avsaknad av rädsla för att bli utsatt för kränkningar eller våld, är en rättighet för varje barn.

Varje elev behöver ha någon vuxen på skolan att kunna prata med om något händer. Det kan vara klasslärare, skolsköterska, fritidspedagog eller någon annan.

Helhetssyn genom arbetslagen

I skolan arbetar personalen tillsammans i arbetslag. På 7-9-skolorna innebär det att många vuxna känner varje elev, och man kan samarbeta kring elevernas lärande och situation i stort. På F-6-skolorna ingår både lärare och fritidspedagoger i arbetslaget, för att skoldagen ska bilda en helhet för varje barn.

Allas lika värde

Alla barn och elever har rätt att utvecklas och bemötas med respekt. Alla barn och elever har även rätt att påverka sin situation och bli lyssnade till.

Alla förskolor och skolor ska vara fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Att förverkliga det är alla vuxnas gemensamma ansvar.

Ett framgångsrikt värdegrundsarbete bygger på

  • Förankring i styrdokumenten
  • Aktivt ledarskap
  • Samsyn
  • Tydlig ansvarsfördelning
  • Röd tråd – återkommande insatser istället för punktinsatser

Föräldrar förebygger

Föräldrar förebygger är ett program som genom dialog med föräldrar till elever i årskurs 6-9, och år 1 på gymnasiet, ska motverka användning av t.ex. tobak och alkohol i unga år.

Under varje läsår kommer du som är vårdnadshavare till barn i årskurs 6-9 och år 1 på gymnasiet att bli inbjuden till ett möte inom programmet Föräldrar förebygger.

Föräldrar förebygger är ett generellt förebyggande program för vårdnadshavare i Jönköpings kommun. Syftet är främst att motverka användning av tobak, alkohol eller andra droger i unga år.

Programmet bygger på saklig information, forskning, lokal undersökning samt 20 års erfarenhet. Det genomförs i samverkan mellan socialtjänstens fältverksamhet, kommunens skolor och kultur- och fritidsförvaltningen.

En årlig enkätundersökning (Folkhälsa UNG2011) visar nu tecken på att Föräldrar förebygger kan påverka och motverka ungas alkoholkonsumtion. Jönköpings kommun sammanställer varje år resultaten för skolorna i Jönköping. Frågorna handlar om alkohol, narkotika, doping och tobak.

Senast granskad/publicerad: