Barnhälsa i förskola och pedagogisk omsorg, familjedaghem

Här hittar du information om barnhälsan inom förskola och pedagogisk omsorg, vilken omfattar specialpedagogiska och psykologiska insatser.

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Om det framkommer att ett barn behöver särskilt stöd ska förskolan se till att ge det stödet. Detta kräver lyhördhet för varje barns välbefinnande och behov, med barnens hälsa i fokus. För barn med funktionsnedsättningar erbjuder kommunen några förskolor med särskilda inriktningar.

Läs mer om förskolans särskilda verksamheter

Inom barnhälsan samarbetar man mycket med Region Jönköpings läns barnhälsovård (BVC) som har det medicinska ansvaret. All personal har ett ansvar, utifrån kompetens och funktion, att bidra till en skola för hälsa, lärande och trygghet.

På varje förskola och i familjedaghemmen finns tillgång till specialpedagog. Vid behov kan även specialpedagoger med särskilda fördjupningsområden och psykologer från barn- och elevhälsoenheten delta i arbetet.

I det dagliga är det naturligt att du som är vårdnadshavare har en bra kontakt med personalen på förskolan. Du kan även vända dig till rektorn på förskolan, chefen för pedagogisk omsorg (för familjedaghemmen) eller till specialpedagogen.

Egenvård i förskolan

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att patienten klarar av att utföra själv.

Även någon annan än patienten, t.ex. ett barns vårdnadshavare eller förskolans/skolans personal, kan få lov att utföra åtgärden.

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska göra en bedömning om åtgärden är egenvård eller inte, det är således inte vårdnadshavarna som kan göra den bedömningen.

För att en åtgärd ska betraktas som egenvård i förskola eller skola krävs också att behandlande läkare har bedömt åtgärden i relation till att barnet/eleven vistas i förskola eller skola.

Vårdnadshavarnas tillsynsansvar övergår till förskolan och skolan den tid som barnet vistas där. Därför har förskolan och skolan också ett ansvar att barnen/eleverna får hjälp med sin egenvård, t.ex. att ta sina läkemedel.

Om en förskolechef eller rektor bedömer att personalen i förskolan/skolan inte kan hjälpa barnet/eleven med egenvård på ett säkert sätt måste ansvarig inom hälso- och sjukvård tillsammans med förskolan/skolan komma överens om hur man ska lösa situationen.

När vårdnadshavare önskar att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i förskola/skola måste vårdnadshavarna begära ett intyg från behandlande läkare att denna åtgärd utgör egenvård i en förskolemiljö/skolmiljö och hur den är planerad. Detta intyg ska lämnas till förskolechef/rektor och ligga till grund för hur egenvården ska utföras på förskolan/skolan. Förskolan/skolan måste veta exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård, om personalen får utföra åtgärden, hur personalen ska informeras och instrueras i frågan, vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas i olika situationer.

(Källa Socialstyrelsens meddelandeblad nr 6/2013)

Senast granskad/publicerad: