search
Sök
menu
Meny

Bäckalyckans förskola

Bäckalyckans förskola ligger på Väster i centrala Jönköping, med många parker och grönområden i närheten. Förskolan erbjuder en rolig och spännande lekmiljö och är certifierad i Grön Flagg.

Bäckalyckans förskola ligger i ett flerfamiljshus i ett lugnt område. Förskolan har två avdelningar, en för de yngre förskolebarnen och en för de äldre förskolebarnen. Bäckalyckans förskola tillhör Bäckalyckans förskoleområde, där även Solstickans förskola, Västra förskolan och Junedals förskola ingår.

Maten som serveras på Bäckalyckans förskola kommer från Junedalsskolan.

Våra avdelningar

Småfolket (yngre barn)
På Småfolket tycker vi att det är viktigt att bemöta barnen som små människor och som egna individer. Barnen ska ha roligt och känna sig trygga här på förskolan. Vi är ute så mycket som möjligt i alla väder.

Trollet (äldre barn)
På Trollet tycker vi att det är viktigt att barnen får vara ute och röra på sig, så vi är ute varje dag i alla väder oftast flera gånger per dag. Vi arbetar med att vi ska värna om både oss själva, varandra och vår miljö, genom att vistas ofta i skogen och parkerna runt vår förskola. Skapande, musik, rytmik och böcker är naturligtvis med i det dagliga arbetet. Vårt mål är att alla ska trivas i gruppen och att vi ska ha roligt tillsammans!

Kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig grund för vårt arbete inom förskoleområdet. I arbetet utvärderar vi året som gått. Vilka särskilda satsningar har vi genomfört under året? Hur har vi nått våra mål? Utifrån det tar vi fram våra utvecklingsområden för kommande år. Målen för vår verksamhet finns i skollagen och i läroplanen för förskolan. Våra prioterade mål för läsåret 18/19 är Hållbar utveckling och Jämställdhet. 

Likabehandlingsplan

Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskriminerings- lagen och Skollagen). Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet.

Hållbar utveckling

Förskolans målfokus:
Att ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.Ur

Lpfö 98 rev. 2016
2:1 Normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:  öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

2.2 Utveckling och lärande Förskolan ska sträva efter att varje barn:
 känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

2.3 Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn:
 utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö,

JORDEN måste må bra!

Jämställdhet, Återvinning, Källsortering, Allas lika värde, Eget ansvar, Organisationsutveckling, Hälsa och livsstil, Social kompetens, Mattenatur, Demokrati, Språk, Yttrandefrihet, Återvinning, Utemiljö, Ekologiska och långsiktiga inköp, Barns inflytande, Lärandemiljöer inne och ute, Värna om vår miljö, Återanvändning av skapande material, Kompostering, Ökad självkänsla.

 


 

Föräldramöte

På Bäckalyckans förskoleområde anordnas föräldramöten. Syftet med mötena är att ge föräldrarna mer inflytande och delaktighet. Vi ser arbetet med föräldramöten som en viktig del i samarbetet mellan förskola och vårdnadshavare.

Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. Inom ramen för ett eller flera sådana forum ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut. Förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd och för att informations-och samrådsskyldigheten fullgörs.
Skollagen kap. 4 Forum för samråd

Kontakta oss

Bäckalyckans förskola
Bäckalyckevägen 32
553 13 Jönköping

Avdelningar

  • Småfolket, yngre barn, telefon 036-10 31 15
  • Trollet, äldre barn, telefon 036-10 31 15

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Anna Backehed

036 - 10 72 06

Biträdande förskolechef

Curt Junvik

036 - 10 30 05

Biträdande förskolechef

Jenny Ekstrand

036 - 105737

Specialpedagog

Helen Bengtsson

036 - 10 30 79