search
Sök
menu
Meny

Grankullens förskola

Välkommen till Grankullen 1, 2 och 3! Vi är tre förskolor belägna i ett litet villaområde på Grästorp med närhet till naturen.

På Grankullen 1 finns tre småbarnsavdelningar för 1–3 åringar. På Grankullen 2 finns två syskonavdelningar för 3–5 åringar och på Grankullen 3 finns en småbarnsavdelning och en syskonavdelning.

Grankullens förskolor ingår i Råslätts förskoleområde tillsammans med Bofinken, Domherren, Gulsparven, Talgoxen, Rödhaken och Pärlugglan. På Talgoxens förskola finns även Nattugglan som erbjuder kvälls-, natt- och helgomsorg.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Just nu arbetar vi med följande utvecklingsområden:

 • Språkutveckling
 • Projektet ” Olika är lika bra” som är sprunget ur ett tidigare arbete med barnkonventionen.

Vi vill att barnen ska vara delaktiga och ha tillit till sin egen förmåga och få lära och utvecklas tillsammans med andra barn. Alla är vi olika men tillsammans blir det en tillgång. Vi vill utveckla olika förmågor genom att skapa inbjudande miljöer. Det ska finnas ett rikt utbud av material, som ska vara inspirerande och som stimulerar till lek och undersökande, experimenterande och utforskande. Vi lär ihop med andra!

Diskrimineringslagen och Skollagen gör gällande att alla barn ska vara trygga i förskolan. Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet – en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling. Omsorgen vi har om varje barn bygger upp tilliten och lägger grunden för trygga och utvecklande relationer mellan pedagoger och barn. Varje barn möts av engagerade och kunniga pedagoger som visar intresse för att lära känna barnet och dess familj. Detta bildar utgångspunkten för pedagogernas möjligheter att stödja, stimulera och utmana barnens initiativ till interaktion, med omgivningen och utforskning av omvärlden.

Du som vårdnadshavare

På Råslätts förskoleområde erbjuder vi följande forum för samverkan mellan förskola och hem:

 • Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning
 • Föräldramöten/ drop-in
 • Utvecklingssamtal som vi erbjuder minst en gång per år
 • Förskolefester/ familjefester

En viktig del av utvärderingen är den kommungemensamma brukarenkäten som genomförs varje läsår. Där får vårdnadshavare, via en webbenkät, svara på frågor hur de upplever verksamheten.

Avdelningar

På Grankullen 1 förskola finns tre avdelningar:

Rödklövern, 1–3 år
Blåklockan, 1–3 år
Prästkragen, 1–3 år

På Grankullen 2 förskola finns två avdelningar:

Papegojan, 3–5 år
Pingvinen, 3–5 år

På Grankullen 3 förskola finns två avdelningar:

Humlan, 1–3 år
Fjärilen, 3–5 år

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

En stimulerande arbetsplats
Att arbeta inom förskolan är fantastiskt, stimulerande och utmanande. För att ge våra barn de allra bästa förutsättningar i sin utveckling och lärande har vi en tydlig vision och gemensamma prioriterade mål på hela enheten. Hos oss på Råslätts Förskoleområde får du uppleva nya spännande utmaningar tillsammans med barnen varje dag och här har du en viktig uppgift att bidra till trygga, nyfikna och glada barn.

Att växa som pedagog
För oss på Råslätts Förskoleområde är det viktigt att våra medarbetare får växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Som ny pedagog på enheten får du en tydlig introduktion i hur vi arbetar och är du nyutbildad får du en mentor. Därutöver har varje medarbetare medarbetarsamtal som dokumenteras och följs upp år från år. Tillsammans med rektorn sätter vi upp dina mål för året. Hos oss får du ständigt utvecklas och utmanas i ditt lärande och vara med och skapa en förskola som ger möjligheter till en utveckling och ett lärande för framtida kompetenser för alla i organisationen.

Arbetslag med motiverade kollegor
Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med andra motiverade och engagerade kollegor. Arbetslaget möts regelbundet för pedagogiska samtal/planeringar och för att utvärdera och förbereda verksamheten. Arbetslaget har 1 timmes gemensam planeringstid per vecka. Den enskilde medarbetaren har beroende på tjänst och tjänstgöringsgrad 1 ½ timmes reflektions/dokumentationstid per vecka.

Olika är lika bra

Såhär arbetar vi med utveckling och lärande inom projektet ”Olika är lika bra”

 • Vi lägger stor vikt vid inskolningen av barnen, skapar en god, tillitsfull och trygg relation till barnet och vårdnadshavarna. Allt för att vi tillsammans ska verka för barnets goda utveckling och lärande. Vi som pedagoger och barnens vårdnadshavare är goda förebilder för barnen.
 • Vi har genomfört en utbildning i Barnkonventionen för personalen som har implementeras i verksamheten på olika sätt.
 • Vi arbetar i smågrupper och erbjuder olika typer av aktiviteter inom förskolan. Detta för att skapa lugnare miljöer där det blir enklare för varje enskilt barn att komma till tals och för att alla barn ska vilja/våga förmedla sina åsikter och tankar. Vi inkluderar alla barn och vuxna i vår verksamhet.
 • Barnen ges möjlighet att utifrån sina intressen få välja aktivitet.

Utveckling: Språkutveckling

Såhär arbetar vi med utveckling och lärande inom språkutveckling.

 • Vi läser, lyssnar och använder oss av kommunikation i olika former. Vi samtalar, förstärker ordens betydelse med hjälp av tecken och in print bilder
 • Vi samtalar mycket med barnen och skapar utmanande och inspirerande lär och lekmiljöer
 • Vi delar in barnen i mindre grupper för att alla barn ska ges möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter.
 • Vi fördjupar oss i sagornas värld med hjälp av konkret material och utvecklar sagorna i form av att dramatisera tillsammans.
 • Vi erbjuder böcker och digitala verktyg som vi tillsammans kan arbeta med.
 • Vi använder oss av tolk när det behövs för att öka vår kommunikation mellan varandra

Kontakta oss

Grankullens förskola
Ejdervägen 5
556 26 Jönköping 

Avdelningar

 • Blåklockan, telefon 036-10 37 93
 • Papegojan, telefon 036-10 37 92
 • Pelikanen, telefon 036-10 37 45
 • Pingvinen, telefon 036-10 37 91
 • Prästkragen, telefon 036-10 37 94
 • Rödklöven, telefon 036-10 37 59
 • Humlan, telefon 036-10 37 44
 • Fjärilen, telefon 036-10 37 45

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Lise-Lotte Englund

036-10 80 77

Biträdande rektor

Jessica Frode

036-10 80 81

Biträdande rekor

Camilla Holtz

036-10 81 26

Specialpedagog

Helene Kjellander Spjern

036-10 81 71

Specialpedagog

Gun Lusth

036-10 54 06

Handläggare

Lotta Åkersten

036-10 81 98

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.