search
Sök
menu
Meny

Gulsparvens förskola

Gulsparvens förskola sedd utifrån. 

Välkommen till Gulsparvens förskola! Vi är en förskola som finns på Råslätt, ett bostadsområde söder om centrala Jönköping.

På Gulsparven finns en småbarnsavdelning för 1-3 åringar och en syskonavdelning för 3-5 åringar. Båda avdelningarna arbetar i storarbetslag, vilket innebär att man arbetar fler pedagoger och fler barn i samma grupp.

Gulsparvens förskola ingår i Råslätts förskoleområde tillsammans med Bofinken, Domherren, Grankullen 1, 2 och 3, Pärlugglan, Rödhaken samt Talgoxens förskola. På Talgoxens förskola finns även Nattugglan som erbjuder kvälls-, natt- och helgomsorg. Grankullen 1, 2 och 3 är belägna på Grästorp, ett område några minuter från Råslätt.

Vi vill att barnen ska vara delaktiga och ha tillit till sin egen förmåga och få lära och utvecklas tillsammans med andra barn i inbjudande lärmiljöer såväl inom- som utomhus. Alla är vi olika och tillsammans blir det en tillgång.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Reggio Emilia – vårt förhållningssätt
Vi är inspirerade av de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i Italien. Vi följer våra styrdokument såsom Läroplan för förskolan, Lpfö 18, och vår lokala arbetsplan.

Vi vill att barnen ska vara delaktiga och ha tillit till sin egen förmåga och få lära och utvecklas tillsammans med andra barn. Alla är vi olika men tillsammans blir det en tillgång. Vi vill utveckla olika förmågor genom att skapa inbjudande miljöer. Det ska finnas ett rikt utbud av material, som ska vara inspirerande och som stimulerar till lek och undersökande, experimenterande och utforskande. Vi lär ihop med andra!

Reggio Emilia Institutetlänk till annan webbplats

Pedagogisk dokumentation
Den pedagogiska dokumentationen är ett viktigt verktyg för oss. Den visar både barns och pedagogers lärande. Dokumentationer sätts upp på avdelningarna så att barnen kan se sitt eget lärande och vårdnadshavare kan få en inblick i vad barnen arbetar med i sina projekt.

Projektinriktat arbetssätt
Gulsparvens förskola arbetar projektinriktat och vårt fokus nu är "Hållbar framtid". Detta är ett gemensamt projekt för flera av våra förskolor på Råslätts Förskoleområde under några år. Vi vill tänka hållbart inför framtiden och inge hopp om en framtid för alla barn.

Vi utforskar tillsammans på ett hundraspråkligt sätt. Skogen besöker vi en gång i veckan och vi ser den som en tillgång i undervisningssituationer och för lärandet. Vi vill att alla lär sig värna om allt levande och få en omtanke för naturen och varandra.

Våra värdeord
Glädje - Verksamheten ska innehålla glädje och ett positivt förhållningssätt.

Meningsfullhet - Verksamheten ska genomsyras av betydelse och sammanhang.

Kreativitet - Tillsammans med barnen vill vi skapa en atmosfär som inbjuder till fantasi och skapande.

Solidaritet - Vi vill känna samhörighet och ge stöd till varandra.

Demokrati - Alla har rätt att vara delaktiga och säga sin mening.

Vårt motto är: Inget utan glädje!

Du som vårdnadshavare

På Råslätts förskoleområde erbjuder vi följande forum för samverkan mellan förskola och hem:

  • Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning
  • Föräldramöten/ drop-in
  • Utvecklingssamtal som vi erbjuder minst en gång per år
  • Familjefest vid temaavslutning.
En viktig del av utvärderingen är den kommungemensamma brukarenkäten som genomförs varje läsår. Där får vårdnadshavare, via en webbenkät, svara på frågor om hur de upplever verksamheten.

Avdelningar

På Gulsparvens förskola finns två avdelningar.

Upptäckarna, 1-3 år. Storarbetslag med ca 27 barn

Utforskarna, 3-5 år. Storarbetslag med ca 50 barn

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

En stimulerande arbetsplats
Att arbeta inom förskolan är fantastiskt, stimulerande och utmanande. För att ge våra barn de allra bästa förutsättningar i sin utveckling och lärande har vi en tydlig vision och gemensamma prioriterade mål på hela enheten. Hos oss på Råslätts Förskoleområde får du uppleva nya spännande utmaningar tillsammans med barnen varje dag och här har du en viktig uppgift att bidra till trygga, nyfikna och glada barn.

Att växa som pedagog
För oss på Råslätts Förskoleområde är det viktigt att våra medarbetare får växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Som ny pedagog på enheten får du en tydlig introduktion i hur vi arbetar och är du nyutbildad får du en mentor. Därutöver har varje medarbetare medarbetarsamtal som dokumenteras och följs upp år från år. Tillsammans med rektorn sätter vi upp dina mål för året. Hos oss får du ständigt utvecklas och utmanas i ditt lärande och vara med och skapa en förskola som ger möjligheter till en utveckling och ett lärande för framtida kompetenser för alla i organisationen.

Arbetslag med motiverade kollegor
Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med andra motiverade och engagerade kollegor. Arbetslaget har en och en halv timmes gemensam planeringstid per vecka. Den enskilde medarbetaren har, beroende på tjänst och tjänstgöringsgrad, en och en halv timmes reflektions-/dokumentationstid per vecka.

Kontakta oss

Gulsparvens förskola
Pärlugglegatan 8 
556 11 Jönköping

Avdelningar

  • Upptäckarna 1-3 år, telefon 036-10 81 27
  • Utforskarna 3-5 år, telefon 036-10 81 28

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Lise-Lotte Englund

036-10 80 77

Biträdande rektor

Camilla Holtz

036-10 81 26

Biträdande rektor

Jessica Frode

036-10 80 81

Specialpedagog

Helene Kjellander Spjern

036-10 81 71

Specialpedagog

Gun Lusth

036-10 54 06

Handläggare

Lotta Åkersten

036-108198

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.