search
Sök
menu
Meny

Idas Förskola

I förgrunden är det Idas park framför Idas förskola

Idas förskola ligger vackert belägen i Idas park. Närheten till Friaredalen och Stadsparken berikar barnens lek utomhus. Vi utgår från Fröbelpedagogiken och omsätter den till förskolans uppdrag idag. Grunden för vårt arbete är natur, språk och matematik.

Idas förskola ryms i en drygt 100 år gammal byggnad. I dess charmiga lokaler finns tre avdelningar:

 • Kuben 
 • Cylindern
 • Klotet 

På Idas förskola finns även ett tillagningskök med egen kock, som varje dag lagar god, näringsriktig och till stor del ekologisk kost.  

När jag var liten... 
Oh, vad jag lekte och lekte och lekte
Att vi inte lekte ihjäl oss
– Astrid Lindgren – 


Våra avdelningar

På vår charmiga förskola finns avdelningarna:

 • Klotet
 • Cylindern
 • Kuben

Forum för samråd och inflytande

Vid varje förskola skall det finnas forum för samråd med barn och vårdnadshavare. (Skollagen 2010:800 Kap. 4, §13)

Målet för samråden är:

- att vara ett forum där barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter.

Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen skall skapa förutsättningar för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem.

Det är den pedagogiska personalen som har ansvaret för hur undervisningen planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med barnen.

Förskollärarna ansvarar för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och inflytande över hur målen ska konkretiseras i den pedagogiska planeringen t.ex. genom infomationsträffar/föräldramöten, utvecklingssamtal och delaktighet i utvärderingen av verksamheten.
(Lpfö 98/10  2.4).

Arbetslaget ska beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
(Lpfö 98/10 2.4)

Följande forum finns på Idas förskola:

 • den dagliga kontakten
 • utvecklingssamtal
 • föräldramöten/forum
 • förskolans fester
 • på förskolans hemsida finns information, möjlighet att lämna synpunkter och klagomål.

Arbete med trygghet och likabehandling

Vid Idas förskola ligger trygghet i fokus.

 • Årlig plan för att främja likabehandling och motverka kränkningar vid Idas Förskola.
 • Alla barn ska vara trygga i förskolan och det finns lagar som skyddar barn mot diskriminering, trakasserier och kränkningar. (Diskrimineringslagen och Skollagen).

Våra ledord

Idas förskola har ledorden roligt tryggt och lärorikt. Målet är att skapa en förskola dit barnen kommer med lust och glädje

Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i en demokratisk anda och vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.

Förskolan ingår i Junebäckens förskoleområde som består av Kusken, Ida, Bäckadalen, Torpa och Mariebos förskolor.

Vision för Junebäckens förskoleområde

Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för våra barn. En förskola med lust och glädje. Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i demokratisk anda. Vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.

Kvalitetsarbete

Förskola och skola omfattas av flera styrdokument – skollag, förordningar, läroplaner m.m. Förskolan har ett eget kapitel i skollagen, kap 8.

I styrdokumenten uttrycks värdegrunden och strävansmålen för verksamheten.

All verksamhet inom förskola ska systematiskt och kontinuerligt följas upp.

Verksamheten utvärderas och fastställs efter identifierade förbättringsområden i självskattning och brukarenkäter. Olika arbetsgrupper inom enheten är viktiga för verksamhetens kvalitet.

I de olika arbetsgrupperna ingår förskolechef, biträdande förskolechef och representanter från varje förskola. Grupperna arbetar med uppföljning, utvärdering och utveckling .

Prioriterade mål

Leken är viktig för det lustfyllda, livslånga lärandet. Fröbels lekgåvor, passar väl ihop med våra prioriterade mål och stärker barnens självbild.

Ida förskolas prioriterade mål utifrån vår läroplan Lpfö-98 (rev 10) är:

Att genom leken lära om matematik, naturvetenskap, teknik, språk, jämställdhet och miljö. Leken skall utvecklas till ett livslångt lärande. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för den pedagogiska verksamheten. 

Vi vill lyfta fram Fröbels pedagogik och omsätta den till förskolans uppdrag idag. Fröbel pedagogiken handlar om pedagogiskt förhållningssätt. Det vill säga att varje individ möts med värme och respekt. Stärka barnens självbild, öka deras självförtroende och känslomässiga förmåga är en viktig del i mötet med andra människor. Vi använder oss av Fröbels gåvor, ett pedagogiskt material som passar väl ihop med våra prioriterade mål.

Kontakta oss

Är du vårdnadshavare och vill veta mer om vår verksamhet? Vi har öppet hus för dig klockan 10:00-11:00 första fredagen varje månad. Ring och boka tid på tfn 0725-70 91 38.

Ida Förskola
Klostergatan 50
553 35 Jönköping

Avdelningar

 • Kuben, telefon 0725-70 91 38
 • Cylindern, telefon 0725-70 91 30
 • Klotet, telefon 0725-70 91 37, 036-10 78 15

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Madelein Nilsson

036-10 39 23länk till annan webbplats

Biträdande förskolechef

Teresa Sagström

036-10 38 87länk till annan webbplats

Specialpedagog

Margareta Rogsäter

036-10 28 49länk till annan webbplats