search
Sök
menu
Meny

Slättens förskola

Slättens förskola är belägen med närhet till både naturen och de centrala delarna av Norrahammar. Förskolans byggnad sitter ihop med Slättenskolan, men har en egen förskolegård.

Slättens förskola tillhör Flahults förskoleområde, tillsammans med Snilleblixtens förskola.

På förskolan pågår det ett ständigt arbete med att forma miljöerna både inne och ute, för att vara ett pedagogiskt stöd i verksamheten. Vi vill erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Därför har leken en central plats i verksamheten liksom vårt arbete med den pedagogiska miljön för att skapa möjlighet till lek, aktivitet, utmaningar och lärande.

Våra avdelningar

Slättens förskola består av tre avdelningar: Solen där barnen är i åldrarna 1-2 år, Månen där barnen är i åldrarna 3-5 år och Stjärnan där barnen är i åldrarna 3-5 år.

Förskolans verksamhet styrs av läroplanen för förskolan

Förskolan är det första steget i barns utbildning och har också en egen läroplan. Den är vårt styrdokument med mål att sträva mot som vi arbetar med på hela förskolan. Varje avdelning formar sitt arbete på olika sätt utifrån sin unika barngrupp och sina förutsättningar. I förskolan bildar omsorg, fostran och lärande en helhet.

Prioriterade mål utifrån Läroplanen

Normer och värden
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar

 • Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

Utveckling och lärande
Förskolan skall sträva efter att varje barn

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
  (Läroplan för förskolan, 2010)

Vårt projekt ”Hållbar utveckling och lärande”

Att arbeta med ett projekt över en längre tid innebär att många aktiviteter och händelser genomsyras och kopplas till projektet. Det är barnens intresse och tankar som utformar projektets riktningar.

I detta projektarbete ingår bland annat:

 • Grön Flagg, varje avdelnings temaarbete, värdegrundsarbetet och våra prioriterade mål under utveckling och lärande.
 • Vi vill ge barnen möjlighet att få kunskaper, lära och utvecklas på många olika sätt för en hållbar framtid.

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
(Läroplan för förskolan, 2010)


Likabehandlingsplan

Slättens förskola ska vara en plats där alla – barn och vuxna- har ett likavärde och känner sig trygga och respekterade. Vi tar avstånd från alla former av kränkande behandling.

Mål:

Likabehandlingsplanen ska vara välkänd för all personal och alla föräldrar. Det främjande arbetet på Slättens förskola riktar sig till alla barn. Den genomsyrar allt vardagsarbete i praktiken. Vi arbetar för allas lika rättigheter. Vi arbetar och förebygger diskriminerande behandling genom främjande insatser på följande sätt:

 • Behandla andra som du själv vill bli behandlad" kring denna levnadsregel har vi återkommande samtal.
 • Vi bryr oss om varandra och delar varandras glädje och sorg.
 • All personal och barn är uppmärksamma på och motverkar alla kränkande behandling, mobbning och rasism.
 • Vi har regelbundna samtal med barnen i samling, smågrupper eller vid naturliga tillfällen om värdegrundsfrågor.
 • På förskolans gård är minst två vuxna ute från varje avdelning.
 • Tillsammans med barnen varje ny termin, bestäms våra trivselregler.

(Detta är ett utdrag ur Slättens förskolas likabehandlingsplan. Planen i sin helhet finns på förskolan)

Vår vision

Visionen om hur vi vill ha det tillsammans – med utgångpunkt från Läroplanen för förskolan.

Vi på Slättens förskola vill att förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Vi ser varje barn som unikt och kompetent. Vi ser barnet som resursrikt och har tilltro till barnets förmåga.

Vi vill erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Därför har leken en central plats i verksamheten liksom vårt arbete med den pedagogiska miljön för att skapa möjligheter till lek, aktivitet, utmaningar och lärande.

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande och förmåga att samarbeta och lösa problem. I den gestaltande och skapande leken får barnen möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

På Slättens förskola vill vi att barnen ska få möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och hela barngruppen. Vi ser barngruppen som en viktig och aktiv del i utvecklingen och lärandet.

Vi vill främja lärandet som baseras på samspelet mellan vuxna och barn samt att barnen lär av varandra. Vi vill ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning och tilltro om sig själva som lärande och skapande individer.

Vi vill värna om ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och medverka till att barnen ska förstå sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska lägga stor vikt vid miljö – och naturvårdsfrågor och det gör vi med hjälp av vårt Grön Flagg arbete.

Vi på Slättens förskola vill ta ett gemensamt ansvar för alla barn och hela vår verksamhet. Vi arbetar för att skapa ett öppet och tillåtande klimat som är byggt på glädje och tillit.

”Jag behöver dig och du behöver mig och vi behöver alla varandra……”

Tillsammans för en hållbar framtid!

Vårt arbete med Grön Flagg

Grön Flagg är en internationell certifiering för förskolor och skolor och är ett arbete i stiftelsen Håll Sverige rent. Det är också ett verktyg för att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling ur ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv.

Den gröna flaggan är ett synligt bevis på att Slättens förskola i vår dagliga verksamhet bedriver ett miljöarbete och verkar för en hållbar utveckling. Vi vill genom detta arbete ge barnen en positiv framtidstro och en förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Grön Flagg är ett stöd för att på ett bra sätt strukturera miljöarbetet på förskolan. 

I Grön Flagg finns det olika tema som är tänkta att ge inspiration och bidra till ett arbete med hållbar utveckling som fortlöpande utvecklas och fördjupas. Varje avdelning utformar och arbetar med temat på sitt sätt utifrån barngruppen och ålder på barnen.

På hösten har vi ”Lilla Kretsloppet” som hela förskolan deltar i. Det startar med ”Miniröris” ute på gården, som uppvärmning och sedan startar loppet. I detta lopp är alla vinnare och det är glada och stolta barn som tar emot en medalj när de sprungit i mål. Aktiviteten avslutas med en fruktfest där alla får äta frukter av olika slag.

Tillsammans med barnen har vi skräpplockardagar både höst och vår. Vi plockar då skräp i området runt förskolan.

Varje avdelning har sin egen sopsortering där vi sorterar soporna. När kärlen börjar bli fulla går vi med dem till miljöhuset som finns på Slätten där vi slänger soporna i lite större sopsorteringkärl.

Vi tar tillvara och återanvänder mycket material såväl i våra skapande aktiviteter som i bygg och konstruktion på avdelningen.

När vi är ute i skogen är det en självklarhet att uppmärksamma och aktualisera allemansrätten.

Kontakta oss

Adress

Barnarpsv 1
562 31 NORRAHAMMAR

Avdelningar

 • Solen, telefon 072-520 57 23
 • Månen, telefon 072-519 47 56
 • Stjärnan, telefon 072-517 92 75

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Cristin Forsgren Sörman

036-10 37 03

0722-11 62 19

Specialpedagog

Sofie Björkhag

036-10 36 86

070-669 62 65