Snilleblixtens förskola

Snilleblixtens förskola ligger på Flahultsplatån nära skog och öppna landskap. Förskolan har en fantastisk inne- och utemiljö. Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik och välkomnande för alla.

Snilleblixten är en av fyra förskolor som tillhör Norrahammars förskoleområde. Här går ca 100 barn fördelade på fem avdelningar, två småbarnsavdelningar, två mellanavdelningar och en avdelning med våra största barn.

Förskolan har en fantastisk innemiljö med ljusa och rymliga lokaler. Vi har en utemiljö med stora ytor och en skolskog som vi ofta besöker.

Vår verksamhet är baserad på tre delar, teknik/ naturvetenskap, musik/rörelse och skapande. Vi arbetar också med miljöfrågor för en hållbar framtid.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Snilleblixten har vi ett temainriktat arbetssätt med gemensamt tema för hela förskolan. En viktig del i vårt arbeta är vårt likabehandlingsarbete med olika gemensamma aktiviteter och samlingar. Alla personal är indelade i tre grupper efter intresse och kompetens. Intressegrupperna arbetar utifrån teknik/ naturvetenskap, musik/rörelse och skapande. Dessa estetiska lärprocesser lyfter fram barnens egna språk där de kan utveckla sitt sätt att lära och ta till sig ny kunskap. Leken har en central plats i vår verksamhet.

Värdeord utifrån Snilleblixtens vision:

 • Lustfyllt lärande
 • Hållbar utveckling
 • Socialt samspel
 • Trygghet

Lustfyllt lärande

Vi tror på att man lär sig bäst genom att utforska och reflektera över samma sak på olika sätt, med alla sinnen. Vi arbetar aktivt med de estetiska uttrycken skapande, musik, drama, rörelse, natur och teknik. Dessa estetiska lärprocesser lyfter fram barnets eget språk där de kan utveckla sitt sätt att lära och ta till sig ny kunskap.

Hållbar utveckling

Vi på Snilleblixtens förskola arbetar tillsammans med barnen för en hållbar utveckling. "Grön flagg" är vårt verktyg i miljöarbetet.

Socialt samspel

Leken har en central plats i vår verksamhet. Genom leken får barnen möjlighet att bearbeta sina upplevelser. I leken stimuleras även språket, det sociala samspelet och fantasin. Tillsammans utforskar och undersöker barnet sin omgivning, både inne och ute.

Trygghet

Snilleblixtens verksamhet ska utveckla barnens förmåga till empati och omtanke för alla människors lika värde. Föräldrar till barn på Snilleblixtens förskola skall känna trygghet och delaktighet i sitt barns välbefinnande och utveckling. Ömsesidig tydlighet och rak kommunikation skall känneteckna relationen mellan personal och föräldrar.

Vi som arbetar på Snilleblixtens förskola skall ta ett gemensamt ansvar för alla barn och hela vår verksamhet. Vi skall skapa ett öppet och tillåtande klimat byggt på glädje och tillit.

Du som vårdnadshavare

Vårdnadshavare till barn på Snilleblixten skall känna trygghet och delaktighet i sitt barns välbefinnande och utveckling. Ömsesidig tydlighet och bra kommunikation ska känneteckna relationen mellan personal och vårdnadshavare.

Förskolan erbjuder ett utvecklingssamtal varje läsår och inskolningssamtal en tid efter ditt barn börjat hos oss. På enheten har vi en gemensam mall kopplad till förskolans läroplan som vi använder vid utvecklingssamtal.

Du kommer att bli inbjuden till föräldramöte och föräldraforum t.ex. föreläsningar. Varje år har du möjligheten att delta i kommunens brukarenkät som är en del av vårt kvalitetsarbete

Avdelningar

Byggnaden för Snilleblixtens förskola består av två våningar, där följande avdelningar finns:

Gul 1–3 år

Blå 1–3 år

Grön 3–4 år

Röd 3–4 år

Regnbågen 4–5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Vi på Snilleblixtens förskola ser varje barn som unikt och kompetent. Vi ser barnet som resursrikt och har tilltro till barnets förmåga. All personal är indelad i tre grupper efter intresse och kompetens. Intressegrupperna arbetar utifrån teknik/ naturvetenskap, musik/rörelse och skapande. Detta ger möjlighet till kompetensutbildning inom valt område. Kontakta rektor för mer information.

Snilleblixtens profil

Snilleblixtens förskola profilerar sig på tre inriktningar:

- teknik och naturvetenskap - bild, form och skapande - musik, sång, drama och rörelse

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik.
(Lpfö 98)

Förskolan skall sträva efter att varje barn:- utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
(Lpfö 98)
 

Natur- och teknikgruppen

Målsättning:

 • Uppmuntra barnens upptäckarglädje i skog och natur
 • Naturens kretslopp
 • Att få in matematik och konstruktion naturligt i vardagen
 • Uppmuntra barnens experimentlusta

Det har anordnats utedagar i skogen med korvgrillning, "snilleloppet", samt städdagar på gården. Vi har även ett samarbete med Upptech.  

Skapandegruppen

Målsättning:

 • Materialkännedom
 • Barnen vågar lita till sin förmåga
 • Egna idéer
 • Processen lika viktig som resultatet
 • Utvecklande för barnen
 • Barnen lär av varandra
 • Spontant skapande
 • Medforskande pedagoger
 • Att ha roligt

Skapandegruppen har ansvaret för att utveckla en bra ateljé, gemensamma skapande aktiviteter, påsk- och julpyssel, samt drop- in julpyssel med föräldrarna. Att introducera material och tekniker för barnen och all personal, samt inköp av skapande material.

Drama- musik- och rörelsegruppen

Målsättning:

 • Stärka barnens musikaliska utveckling
 • Utveckla deras rörelseglädje, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
 • Att barnen utvecklar sitt språk/kommunikativa förmåga
 • Att barnen ska få ta del av och inspireras av den glädje och gemenskap som finns i   musiken

Drama- musik- och rörelsegruppen har ansvaret för uppvärmning vid "Snilleloppet". Planerar och ansvarar för olika traditioner, såsom dans kring granen, lucia, påsksamling, midsommar m.m. De har även haft ansvar och planerat temaupptakter, samt tillverkat sång- och sagolådor.

Kontakta oss

Snilleblixtens förskola
Kyrkogårdsvägen 25
562 32 Norrahammar

Avdelningar

Skriv tabellbeskrivning här

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Maria Berg

036-10 25 66

Biträdande rektor

Carina Johansson

036-10 30 87

Specialpedagog

Marie Ernlund

036-10 34 13

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Senast granskad/publicerad: