search
Sök
menu
Meny

Skolskjuts

Två pojkar i 12-årsåldern står med ryggen mot kameran. De väntar vid en busskur, vid stor väg. I bakgrunden syns en buss komma mot dem . Foto:  johner.se

Jönköpings kommun erbjuder kostnadsfri skolskjuts för elever som är folkbokförda inom kommunen, från förskoleklass till årskurs 9. Inför varje nytt läsår gör du en ansökan om skolskjuts.

Det är idag cirka 2000 elever som får transport till skolan, antingen i form av linjetrafik med skolkort, upphandlade skolbussar eller skoltaxi.

Regler för avstånd

Skolskjutsen gäller mellan hemmet och skolan, men inte till och från fritidshem. Ditt barn får skolskjuts om avståndet mellan hemmet och den anvisade skolan är minst:

  • 2 km för elev i förskoleklass och årskurs 1-3
  • 3 km för elev i årskurs 4-6
  • 4 km för elev i årskurs 7-9

Avståndet mellan bostad och påstigningsplats ska om möjligt inte överstiga:

  • 1 km för elev i förskoleklass och årskurs 1-3
  • 2 km för elev i årskurs 4-6
  • 3 km för elev i årskurs 7-9

För äldre elever kan det finnas på- och avstigningsplats närmare hemmet, en hållplats som är avsedd för yngre elever. På morgonen kan även äldre elever använda hållplatsen för påstigning. Däremot kan det inte garanteras att hållplatsen trafikeras på hemresan, då gäller den anvisade avstigningsplatsen för den äldre eleven.

Är ditt barn berättigat till skolskjuts kommer du att få information via e-post under mars månad om hur du ansöker om skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts/busskort

Är ditt barn berättigat till skolskjuts kommer du att få information via e-post under mars månad om hur du ansöker om skolskjuts.

Du ansöker om skolskjuts/busskort via e-tjänst. Om du inte har tillgång till Mobilt BankID eller e-legitimation kan du få en blankett genom kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

En ansökan om skolskjuts/busskort ska alltid göras inför varje nytt läsår. Vid till exempel adressändring eller förändrad familjesituation gör du en ansökan under pågående läsår.

Ditt barn är inte berättigad att åka med skolskjutsen innan en ansökan är inskickad och ett beslut är fattat av Jönköpings kommun. Även om ditt barn enbart åker med linjetrafik måste en ansökan göras.

Handläggningstiden vid en komplett ansökan är cirka två veckor, men i samband med nytt läsår är handläggningstiden längre.

Ansök om skolskjuts eller busskort härlänk till annan webbplats

Du kommer få information om beslut via e-post. Information om ditt barns skolskjuts publiceras på Skolskjutsportalen.

Skolskjutsportal för vårdnadshavarelänk till annan webbplats

Skolskjuts vid särskilda skäl

Om du anser att det finns särskilda skäl som motiverar skolskjuts, trots att riktlinjerna inte medger det, kan du ansöka om skolskjuts via vår e-tjänst. Med särskilda skäl menas färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter.

Skolskjuts i mån av plats

Elev som bor utefter en skolskjutslinje kan, utan att vara berättigad till det, få åka med skolskjutsen under förutsättning av att samtliga berörda skolskjutsberättigade har tilldelats plats. Detta gäller ej de särskilda skolskjutsarna. Skolskjuts i mån av plats kan sökas tidigast 7 dagar innan läsårets första skoldag.

Skolskjuts vid växelvis boende

Med växelvis boende menas att eleven bor på två olika adresser i Jönköpings kommun, halva tiden hos vardera förälder som har gemensama vårdnad. Utifrån elevens adresser prövas rätten till skolskjuts eller kontant ersättning (motsvarande beloppet för Period Ungdom i linjetrafiken). En ny ansökan ska göras inför varje nytt läsår.

Skolskjuts vid val av annan skola

De elever som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i, har rätt till de skolskjutsförmåner i form av busskort eller upphandlad skolskjuts som gällt till den anvisade skolan.

Skolskjutsförmånen gäller under förutsättning att också avståndskravet till den valda skolan är uppfyllt. Skolskjuts beviljas i dessa fall om det kan ske utan merkostnad för kommunen.

Tillfällig skolskjuts vid olycksfall eller planerad operation

En elev kan beviljas tillfällig skolskjuts under en period om eleven råkat ut för en olycka eller genomgått en operation. Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn och elever inom kommunens verksamhetsområde, hos Protector försäkring.

Vid olycksfall och operationer till följd av olyckor ska vårdnadshavare först kontakta Protector försäkringsbolag för bekräftelse, innan vårdnadshavare bokar skolskjuts med taxi eller annan transportör av handikappfordon.

En anmälan om skada görs av vårdnadshavare till försäkringsbolaget via länken nedan. För telefonkontakt, ring 08-410 637 00.

Anmälan av skada - till Protector försäkringlänk till annan webbplats

Vid en planerad operation eller andra omständigheter ska en ansökan om skolskjuts göras via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du få en blankett genom kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Ansök om skolskjuts via e-tjänstlänk till annan webbplats

Skolskjutsportal för vårdnadshavare

I Skolskjutsportalen finns information och beslut om ditt barns skolskjuts.

Skolskjutsportal för vårdnadshavarelänk till annan webbplats

Om du inte har något Bank-ID eller har andra frågor kontaktar du :

Planeringssekreterare skolskjuts
Tfn: 036-10 29 90

Planeringssekreterare särskild skolskjuts
Tfn: 036-10 67 84