search
Sök
menu
Meny
Sök

Skolskjuts, resa till och från skolan

Två pojkar i 12-årsåldern står med ryggen mot kameran. De väntar vid en busskur, vid stor väg. I bakgrunden syns en buss komma mot dem . Foto:  johner.se

Här finns information om skolskjuts för elever i förskoleklass till årskurs 9 som är folkbokförda i Jönköping kommun.

Jönköpings kommun erbjuder kostnadsfri skolskjuts. Du ska ansöka om skolskjuts/skolkort inför varje nytt läsår. Om ditt barn redan har ett skolkort behöver du inte göra en ny ansökan.

Regler för avstånd

Skolskjutsen gäller mellan hemmet och skolan, men inte till och från fritidshem. Avståndet avser närmaste gång-och cykelväg mellan hemmet och anvisad skola.

Ditt barn får skolskjuts om avståndet mellan hemmet och den anvisade skolan är minst:

 • 2 km för elev i förskoleklass och årskurs 1-3
 • 3 km för elev i årskurs 4-6
 • 4 km för elev i årskurs 7-9

Avståndet mellan bostad och påstigningsplats ska om möjligt inte överstiga:

 • 1 km för elev i förskoleklass och årskurs 1-3
 • 2 km för elev i årskurs 4-6
 • 3 km för elev i årskurs 7-9

För äldre elever kan det finnas på- och avstigningsplats närmare hemmet, en hållplats som är avsedd för yngre elever. På morgonen kan även äldre elever använda hållplatsen för påstigning. Däremot kan det inte garanteras att hållplatsen trafikeras på hemresan, då gäller den anvisade avstigningsplatsen för den äldre eleven.

Är ditt barn berättigat till skolskjuts kommer du att få information via e-post under mars månad om hur du ansöker om skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts/skolkort (busskort)

Är ditt barn berättigat till skolskjuts/skolkort (busskort) kommer du att få information via e-post under mars månad om hur du ansöker om skolskjuts.

Du ansöker om skolskjuts/skolkort via e-tjänst. Om du inte har tillgång till Mobilt BankID eller e-legitimation kan du få en blankett genom kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

En ansökan ska alltid göras inför varje nytt läsår. Vid till exempel adressändring eller förändrad familjesituation gör du en ansökan under pågående läsår. Om ditt barn redan har ett skolkort behöver du inte göra en ny ansökan. Ditt skolkort laddas automatiskt inför varje läsår.

En ny ansökan ska alltid göras vid skolbyte.

Ditt barn är inte berättigad att åka med skolskjutsen innan en ansökan är inskickad och ett beslut är fattat av Jönköpings kommun.

Handläggningstiden vid en komplett ansökan är cirka två veckor, men i samband med nytt läsår är handläggningstiden längre.

Ansök om skolskjuts eller skolkort (busskort) här Länk till annan webbplats.

Du kommer få information om beslut via e-post. Information om ditt barns skolskjuts publiceras på Skolskjutsportalen.

Skolskjutsportal för vårdnadshavare Länk till annan webbplats.

Skolskjuts vid särskilda skäl

Om du anser att det finns särskilda skäl som motiverar skolskjuts, trots att riktlinjerna inte medger det, kan du ansöka om skolskjuts via vår e-tjänst. Med särskilda skäl menas färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter.

Skolskjuts i mån av plats

Elev som bor utefter en skolskjutslinje kan, utan att vara berättigad till det, få åka med skolskjutsen under förutsättning av att samtliga berörda skolskjutsberättigade har tilldelats plats. Detta gäller ej de särskilda skolskjutsarna. Skolskjuts i mån av plats kan sökas tidigast 7 dagar innan läsårets första skoldag.

Skolskjuts vid växelvis boende

Du kan ansöka om skolskjuts vid växelvis boende om följande krav är uppfyllda:

 • eleven och båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Jönköpings kommun
 • eleven bor halva tiden hos båda vårdnadshavarna
 • vårdnadshavarna har gemensam vårdnad om eleven
 • kommunens avståndskriterier uppfylls till anvisad skola
 • skolan ligger inom Jönköpings kommun

En ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras inför varje nytt läsår.

Anmälan av tillfällig förändring som påverkar elevens skolskjuts

Du som vårdnadshavare ansvarar för att anmäla förändringar som påverkar elevens skolskjuts. Vid tillfällig förändring, t.ex. om eleven inte ska åka med skolbuss eller taxi på avtalad tid, kontakta chauffören. Kontaktuppgifter finns i Skolskjutsportalen (gäller ej elever som har busskort och reser med linjetrafik).

Förändringar under läsåret, t.ex. gällande elevens schema, flytt, byte av skola, längre frånvaro eller om skolskjutsen ska upphöra helt anmäls via meddelade i Skolskjutsportalen.

Skolskjuts vid val av annan skola

Om du väljer en annan skola än den som kommunen tilldelat ditt barn, är det inte självklart att få skolskjuts. Skolskjuts kan endast erbjudas om eleven haft rätt till skolskjuts till sin anvisade skola och kostnaden för kommunen inte blir högre för resa till den valda skolan.

Skolskjuts beviljas inte för elever som valt skola i en annan kommun.

Att tänka på för dig som är elev och åker skolskjuts med skolbuss

Innan påstigning

 • Kom i tid till hållplatsen.
 • Lek inte vid hållplatsen.
 • Påstigning ska ske lugnt.
 • Trängs eller knuffas inte när du går på bussen.
 • Använd reflex under mörka årstiden.
 • Du som cyklar till påstigningsplatsen ska ställa din cykel så att den
  inte är till hinder för fotgängare/trafikanter.

Under färd

 • Chaufförens regler gäller på bussen.
 • Du ska sitta på din plats under färd. Du får inte lämna din plats förrän bussen har stannat vid hållplatsen.
 • Säkerhetsbältet ska alltid användas. Bältet ska vara på tills fordonet stannat vid hållplatsen.
 • Väskor ska förvaras under sätet eller hängas på ryggstödet framför.
 • Använd hörsnäcka/lurar eller ha på ljudlöst om du använder mobil.
 • Chauffören är skyldig att rapportera sådant som händer på bussen, t.ex. mobbing, till skolans rektor eller planeringssekreterare skolskjuts.

Efter avstigning

 • Avstigning ska ske lugnt.
 • Trängs eller knuffas inte när du går av bussen.
 • Om du måste korsa vägen efter avstigning ska du vänta till bussen lämnat hållplatsen.

Viktigt att känna till

 • Stora saker som idrottsbag, skateboard/kickboard, hockeyklubba m.m. som du behöver vid t.ex. en aktivitetsdag, elevens val eller träning, måste köras av dina föräldrar. Detta på grund av utrymningssäkerhet och brist på lastutrymme.
 • Om du orsakar skada på skolskjutsfordonet får du ersätta skadan.

Att tänka på för dig som är vårdnadshavare till elev som åker skolskjuts med skolbuss

Viktigt att känna till

 • Yngre barn bör följas till hållplatsen.
 • Du som vårdnadshavare ökar förståelsen, förbättrar samarbetet och undviker missförstånd om du informerar chauffören saker som berör ditt barn.

Kompisåkning

Kompisåkning innebär att en elev, vid enstaka tillfällen, kan få åka med en skolskjutsberättigad kamrat från skolan i skolskjutsfordonet om det finns ledig sittplats. Förfrågan om kompisåkning gör vårdnadshavare hos respektive chaufför. Kompisåkning kan inte erbjudas elever vars
skolskjuts sker med linjetrafik.

Ansvar

Du som vårdnadshavare har ansvar för ditt barn tills han/hon stiger på skolskjutsfordonet vid angiven påstigningsplats på morgonen samt efter att barnet stigit av vid angiven avstigningsplats på eftermiddagen.

Skolskjutsentreprenören har, genom chauffören, ansvar för eleverna under tiden de åker till och från skolan.

Skolenheten har ansvar för eleverna från att de stiger av vid angiven avstigningsplats på skolan på morgonen samt under skoldagen och tills de stiger på skolskjutsfordonet vid angiven påstigningsplats på eftermiddagen.

Om skolskjutsen är försenad eller inte kommer

Morgontur: Generellt gäller att eleven återvänder hem eller till annan av vårdnadshavaren angiven plats om skolskjutsfordonet är försenat mer än 20 minuter.

Eftermiddagstur: Eleven ska stanna kvar på skolan och åka hem med ersättningsfordonet.

Tillfällig skolskjuts vid olycksfall eller planerad operation

En elev kan beviljas tillfällig skolskjuts under en period om eleven råkat ut för en olycka eller genomgått en operation. Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn och elever inom kommunens verksamhetsområde, hos Protector försäkring. Eleverna är försäkrade dygnet runt.

Vid olycksfall och operation till följd av olyckor gäller följande: En anmälan om skada görs av vårdnadshavare till försäkringsbolag Protector via länken nedan. För telefonkontakt, ring 08-410 637 00.

Efter att Protector godkänt ersättning för resor kontaktar vårdnadshavare valfri transportör och bokar skjuts med taxi eller annan transportör av handikappfordon. Dessa resor bokas alltså inte av skolskjutssamordnare på Jönköpings kommun.

Anmälan av skada - till Protector försäkring Länk till annan webbplats.

Vid en planerad operation eller andra omständigheter ska en ansökan om skolskjuts göras via kommunens e-tjänst med Mobilt BankID eller e-legitimation. Saknar du BankID kan du få en blankett genom kontaktcenter, ring 036-10 50 00.

Ansök om skolskjuts via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Samlad information på Skolskjutsportalen

All information om ditt barns resor finns på Skolskjutsportalen. Här får du som vårdnadshavare veta vilken transportör ditt barn reser med och vilken hämttid som gäller. Har ditt barn resor med Taxi får du som vårdnadshavare själv kontakta Taxi för att få information om hämttider, tfn 036-34 40 03.

Alla förändringar som flytt, byte av skola eller ändrat resebehov, anmäler du via meddelande i Skolskjutsportalen. För att nå Skolskjutsportalen behöver du Mobilt BankID eller e-legitimation. Saknar du BankID kan du kontakta planeringssekreterare för skolskjutsar, tfn 036-10 29 90.

Skolskjutsportal för vårdnadshavare Länk till annan webbplats.