search
Sök
menu
Meny

Kvalitetsarbete i förskola och skola

Inom förskola och skola finns flera styrdokument – skollag, förordningar, läroplaner m.m. I styrdokumenten uttrycks bl.a. verksamhetsmålen. All verksamhet inom förskola och skola ska systematiskt och kontinuerligt följas upp.

Uppföljningen ska ske både på enhetsnivå (förskola/skola) och på huvudmannanivå (nämnd eller motsvarande). I kvalitetsarbetet ska förskollärare, lärare, övrig personal och elever medverka. Vårdnadshavare till barn i förskola och vårdnadshavare till elever i skola och fritidshem ska också ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet.

Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras och ska finnas tillgängligt hos varje förskola och skola.

I skollagen finns också bestämmelser om pedagogisk omsorg, som erbjuds som ett alternativ till förskola och fritidshem. I Jönköpings kommun finns pedagogisk omsorg i form av familjedaghem och öppen förskola. Kommunen ska följa upp och utvärdera den pedagogiska verksamheten.

Årlig brukarenkät

Varje år genomförs en kommungemensam brukarenkät till elever och föräldrar, vilken ska vara till hjälp i kvalitetsarbetet. Enkätsvaren är viktiga för att vi systematiskt och kontinuerligt ska kunna
följa upp, utveckla verksamheten och analysera resultaten i förhållande till de nationella målen samt skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång. 

Årets brukarenkät genomför under mars och april. Resultatet från brukarenkäten presenteras under våren här på webben. Du kan själv göra urval på skola, år och frågor.

Läs mer om brukarenkät 2021 till elever i grundskola och grundsärskola

Läs mer om brukarenkät 2021 till vårdnadshavare med barn i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, grundsärskola och fritidshem

Resultat från brukarenkät 2020