Resultat från brukarenkät 2022 - för elever och vårdnadshavare

Här presenteras resultatet från 2022 års brukarundersökning som besvarats av elever och vårdnadshavare. Du kan göra dina egna urval och sökningar. 

Enkäten omfattar både kommunala och fristående förskolor, pedagogisk omsorg och skolor. Cirka 18 700 elever och vårdnadshavare har fått möjlighet att besvara enkäten under våren 2022.

Synpunkter som ska leda till utveckling

Enkäten ger vårdnadshavare och elever möjlighet att ge sina synpunkter på verksamheten i den egna förskolan, familjedaghemmet, fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Resultatet är en viktig del i personalens arbete med att förbättra verksamheten, samtidigt som det ger bra återkoppling och bekräftelse där elever och vårdnadshavare är nöjda.

Ta del av resultatet och gör egna urval och sökningar

I presentationen kan du välja enkätkategori, t.ex. förskola eller en särskild årskurs. I den valda kategorin kan du sedan söka den eller de förskolor och skolor du är intresserad av.

Resultaten visas för de enheter som har en svarsfrekvens på 60 procent eller mer. I de fall svaren är färre än 5 på en enhet redovisas de inte enhetsvis, utan ingår bara i en övergripande sammanställning. Resultatet från 2021 är också sökbart.

Resultat från brukarenkät 2022 - elever och vårdnadshavare i Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: