Resultat från brukarenkät 2023 - för elever och vårdnadshavare

Här presenteras resultatet från 2023 års brukarundersökning som besvarats av elever och vårdnadshavare. Du kan göra dina egna urval och sökningar. 

Årets enkät omfattar gymnasiesärskolor, pedagogisk omsorg samt både kommunala och fristående förskolor. Totalt har sammanlagt ca 5700 vårdnadshavare och elever svarat på undersökningen i år.

Synpunkter som ska leda till utveckling

Enkäten ger vårdnadshavare möjlighet att ge sina synpunkter på verksamheten i den egna förskolan och familjedaghemmet. Även för gymnasiesärskolans elever är enkäten ett sätt påverka och ha inflytande över skolorna. Resultatet är en viktig del i personalens arbete med att förbättra verksamheten, samtidigt som det ger bra återkoppling och bekräftelse där vårdnadshavare och elever är nöjda.

Ta del av resultatet och gör egna urval och sökningar

I presentationen kan du välja enkätkategori, t.ex. förskola eller en särskild årskurs. I den valda kategorin kan du sedan söka den eller de förskolor och skolor du är intresserad av.

Resultaten visas för de enheter som har en svarsfrekvens på 60 procent eller mer. I de fall svaren är färre än 5 på en enhet redovisas de inte enhetsvis, utan ingår bara i en övergripande sammanställning. Resultatet från 2022 är också sökbart, genom respektive katergori.

Resultat från brukarenkät 2023 - elever och vårdnadshavare i Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: