search
Sök
menu
Meny

Resurstilldelning i skola och förskola

Varje kalenderår fastställs tilldelningen av resurser för skolor och förskolor – kommunala och fristående. Utifrån ett antal kriterier tas beslut om bidrag per elev, s.k. grundbelopp.

I bidraget till de fristående skolorna och förskolorna ingår ersättning för lokaler, administration och mervärdesskatt.

En del av beloppet grundar sig på en socioekonomisk resurs, som kompenserar för föräldrar med låg utbildningsnivå samt elever med utländsk bakgrund.

Utöver det kan särskilda resurser (tilläggsbelopp) tilldelas enheter där det finns barn med behov av stora extraordinära stödinsatser. För tilldelningen krävs särskild ansökan.

Avstämningar månadsvis

Inom grund- och särskolan sker sju avstämningar per år. Inom förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg sker tio avstämningar per år av antalet inskrivna barn och schemalagd omsorgstid.

Bidragsbeloppen betalas ut månadsvis till alla anordnare av skola eller förskola.

Kontakt

Övergripande frågor
Pernilla Persson, ekonomichef

Ekonomistrateger
Carina Andersson,
barn- och utbildningsnämnden
Stephan Hjalmarsson, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbetalningar, elevavstämningar
Annika Klint Nilsson, ekonomiadministratör