search
Sök
menu
Meny

Sjukhusskolorna i Jönköping

Barn och elever som vårdas på sjukhus har enligt lag rätt att få sjukhusundervisning. Det finns två skolor på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping: Solåsskolan och Sjukhusskolan Ryhov.

Sjukhusskolorna ger undervisning till inneliggande patienter som går i skolan. Detta sker i nära samarbete med hemskolorna. Dessutom kan föräldrar och hemskolor erbjudas samtal utifrån vårdbehovet i förhållande till skolsituationen.

Verksamheten är en resurs för hela Jönköpings län.

Solåsskolan är kopplad till den psykiatriska vården. Sjukhusskolan Ryhov finns för elever som är inlagda på grund av fysiska behov.

Sjukhusskolan Ryhov

Barn och ungdomar som är inlagda på sjukhus på grund av fysiska besvär kan få undervisning genom Sjukhusskolan på Länssjukhuset Ryhov.

Skolan är en resurs för hela länet och finns till för alla elever i skolan. 

När man ligger på sjukhus finns det möjlighet att få hjälp med skolarbetet. Sjukhusskolan har en speciallärare som genom Barn- och ungdomsmedicinska vårdenheten tar kontakt med eleven, om man som elev är patient på någon annan vårdenhet är det den vårdenheten som informerar sjukhusläraren om behov av undervisning.

Sjukhusskolans uppgift är att hålla kontakt med elevens hemskola och stötta eleven så långt det är möjligt så att han eller hon inte kommer efter i skolarbetet.

Sjukhusskolan Ryhov
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Sjukhuslärare

Ulf Andersson

0725-41 71 00

Chef

Eva Strandéus

036-10 56 73


Solåsskolan

Barn och ungdomar som är inlagda på sjukhus på grund av psykiska besvär kan få undervisning genom Solåsskolan på Länssjukhuset Ryhov.

Grund- och gymnasieskola
Skolan är en resurs för hela länet och finns till för samtliga elever som går i skolan.

Eleverna erbjuds undervisning i den utsträckning som mående och behandlingsarbete tillåter.

På Solåsskolan får eleverna undervisning utifrån sina egna förutsättningar och efter vad elevens hemskola har planerat. Pedagogerna på sjukhusskolan har kontakt med
hemskolan efter överenskommelse med föräldrar och elev.

Sjukhusskolan har ett läromedelsbibliotek och är utrustad
med datorer och digitala läromedel.

Estetiska ämnen och idrott kan erbjudas. Skolan har förutom undervisningsrum även ett bibliotek och en ateljé för slöjdämnen och bild. En lektion i veckan står idrott på schemat då en närliggande, mindre idrottshall reserveras för Solåsskolan.

Skoldagar har en tydlig struktur, ett individuellt schema läggs där lektionernas omfattning och innehåll påverkas av behandlingen och elevens ork och motivation.

Planering för återgång till hem och hemskola görs av vårdenheten, föräldrar och skola gemensamt, ofta i samband med ett skolmöte vid tiden för utskrivning.

Pedagogerna deltar i ronder och möten då skolrelaterade frågor tas upp.

Personal
På skolan arbetar tre specialpedagoger heltid och två slöjdlärare på timbasis.

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Hus A3
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Växel: 036-32 31 00
fax: 036-32 31 21

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Sjukhuslärare

Maria Lackström Emmes

036-10 63 17

Sjukhuslärare

Susanna Tallberg

036-10 63 14

Sjukhuslärare

Martina Nodbrant

036-10 63 13

Kontakt

Solåsskolan (BUP)
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), Hus A3
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Växeltel: 036-32 31 00
fax: 036-32 31 21

Maria Lackström Emmes
Sjukhuslärare
Tfn 036-106317

Susanna Tallberg 
Sjukhuslärare
Tfn 036-10 63 14

Martina Nodbrant
Sjukhuslärare
Tfn 036-10 63 13

Sjukhusskolan Ryhov
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Ulf Andersson
Sjukhuslärare
Tfn 0725-41 71 00

Eva Strandéus
Chef
Tfn 036-10 56 73